Nieuwsoverzicht

╼╾

Resultaten samenwerking in de
waterketen boven verwachting

29 mei 2020

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is opgenomen een jaarlijkse besparing van 450 miljoen euro vanaf 2020.

Almeerse inwoners meten waterkwaliteit

27 mei 2020

Almere deed samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Waar blijft water op straat staan na een hevige regenbui? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen in het water voor? Wat zijn de beste locaties om te zwemmen? 

Periodieke Enquête; #3 kwetsbaarheid

25 mei 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de derde enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de nadere uitwerking NOVI

19  mei 2020

​Op 23 april informeerde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer door middel van een brief over 'Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)'. De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang. 

Vewin: nieuwe Beleidsnota Drinkwater moet ambitieuze scope hebben en goed doorwerken

15 mei 2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) heeft de Tweede Kamer onlangs door middel van een brief geïnformeerd over de hoofdlijnen van het drinkwaterbeleid voor 2020 en de jaren erna. Hiermee loopt zij vooruit op de Beleidsnota Drinkwater 2020 die zij naar verwachting eind 2020 naar de Kamer stuurt. 

Een inkijkje in de keuken van 12 onderzoeksdaken op hoogte

13  mei 2020

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. 

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

12 mei 2020

Helaas is de ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water op 15 mei in Apeldoorn geannuleerd. Omdat deze bijeenkomst ook uit excursies bestond, kan deze vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Diverse mensen hadden interesse getoond en zich aangemeld. Om die reden bieden we als alternatief een webinar aan op 10 juni.

Waterschap en bedrijven voeren bemonstering afvalwater weer uit

11 mei 2020

Het waterschap voert de bemonstering van afvalwater* sinds 23 april 2020 weer uit. De bemonstering en analyses voor afvalwater lagen sinds afgelopen 26 maart stil. Aanleiding hiervoor was het tekort aan mondbeschermingsmiddelen en onduidelijkheid over het risico rond gen-delen van COVID-19 (coronavirus) in afvalwater. 

Vewin: Nationale Analyse Waterkwaliteit vraagt om aanvullende maatregelen en meer samenwerking

07 mei 2020

Op 30 april presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Belangrijke conclusies zijn dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald.

Geuroverlast RWZI Utrecht

04 mei 2020

Sinds april 2019 is de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht Overvecht in bedrijf. Ondanks dat de zuivering het afvalwater goed zuivert, is er de laatste weken helaas meer geur vrijgekomen, doordat de installatie die deze geur moet opvangen niet goed werkt.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.