Natuur Nederland
Sfeerelement

Burgeronderzoekers onderzoeken
de waterkwaliteit

15 juni 2020

De Unie van Waterschappen, 7 waterschappen en Natuur & Milieu roepen samen alle burgers in Nederland op om te helpen de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen te meten. Jong en oud kan op vangdewatermonsters.nl een WatermonsterMeetkit bestellen en een watertje in de buurt onderzoeken.

Meedoen kan op een zelfgekozen moment. Met de WatermonsterMeetkit onderzoekt iedere ‘burgerwetenschapper’ de waterkwaliteit op een aantal indicatoren. Denk aan de helderheid van het water, het nitraatgehalte, en de aanwezigheid van planten en dieren.

Speelse manier
De burgeronderzoekers maken ook foto’s om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en de helling van de oever te laten zien. Op de website ‘Vang de watermonsters’ krijgen deelnemers op een speelse manier informatie over watermonsters. Ook krijgen ze tips over wat ze zelf aan de waterkwaliteit kunnen bijdragen.

Resultaten
Natuur & Milieu en 7 waterschappen verwerken de resultaten van alle aangeleverde metingen. Zo helpen burgeronderzoekers dus om het onderzoek naar de waterkwaliteit in Nederland verder te brengen.

Unie ondersteunt het initiatief
Voor iedereen is schoon en gezond grond- en oppervlakte water van onschatbare waarde. In het werk van de waterschappen speelt het beschermen en verbeteren van de Nederlandse wateren een centrale rol. De Unie van Waterschappen ondersteunt daarom dit initiatief van Natuur & Milieu. Het initiatief draagt op een leuke manier bij aan het bewustzijn voor schoon water en onze natuur.

Partners
Naast de Unie van Waterschappen zijn onder meer het hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap Brabantse Delta, het hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rijn & IJssel, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Amstel Gooi en Vecht, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Nederlandse Waterschapsbank partners van dit initiatief.

Vang de Watermonsters

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.