Water
Sfeerelement

Ledenbrief Unie; voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen eind 2019

11 juni 2020

In 2011 heeft het Rijk met de Unie, de VNG, het IPO en de Vewin het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in het BAW lopen tot 2021. Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Eén van de belangrijkste afspraken in het BAW is om regionaal samen te werken in de waterketen om zo de stijging van de kosten te beperken, de kwaliteit (professionaliteit) te verhogen en de kwetsbaarheid te verminderen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.