Waterbron
Sfeerelement

Addendum NAW: kwaliteit drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk

02 juni 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent een addendum uitgebracht op de in april gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Het ontbrekende hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen is nu toegevoegd aan het eindrapport van de NAW. De NAW geeft inzicht in de huidige waterkwaliteit in Nederland, en in de effecten van voorgenomen waterkwaliteitsmaatregelen op het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het PBL had al eerder geconcludeerd dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat; in het addendum wordt deze conclusie toegelicht op basis van informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen, en zijn de probleemstoffen verder gespecificeerd.

Ambitie nodig voor nieuwe KRW plannen
Het addendum constateert dat de doelen voor de drinkwaterbronnen nog (lang) niet in zicht zijn. De conclusies in het addendum onderstrepen volgens Vewin opnieuw de noodzaak van het maken van concrete afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. In de nieuwe cyclus KRW-plannen, waaronder ook de stroomgebiedsbeheerplannen voor de periode 2022-2027, moeten maatregelen opgenomen worden waarmee de KRW-doelen uiterlijk in 2027 daadwerkelijk gehaald kunnen worden. Dit vraagt om ambitie, een sterke regie van het Rijk, verbetering van de afstemming met andere beleidsdomeinen (zoals landbouw en industrie) en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierbij moet prioriteit gegeven worden aan het realiseren van een goede waterkwaliteit van drinkwaterbronnen. De Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) al eerder gevraagd om de bescherming van drinkwaterbronnen prioriteit te geven in de nieuwe KRW-plannen. Het is van belang dat er een duidelijk handelingsperspectief wordt opgesteld waarmee de KRW-doelen voor drinkwaterbronnen gehaald kunnen worden en waarmee nieuwe uitdagingen als opkomende stoffen worden aangepakt.

Betere afstemming gebiedsdossiers en de KRW-cyclus noodzakelijk
In het addendum wordt volgens Vewin terecht geconstateerd dat de afstemming van de gebiedsdossiers en de KRW-cyclus in de praktijk niet goed blijkt te functioneren. Vewin is het daarom eens met de conclusie van het PBL dat een betere afstemming van deze processen noodzakelijk is. Deze verbeteringsslag is ook nodig bij de koppeling van de lokale analyse (in de gebiedsdossiers) aan de landelijke analyse van de problematiek rond de kwaliteit van drinkwaterbronnen en de maatregelen die nodig zijn om deze kwaliteit te verbeteren.

Lees via deze link het eerdere bericht van Vewin over de NAW.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.