Nieuwsoverzicht

╼╾

AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren

26 juni 2020

Op maandag 22 juni sprak de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer met de minister over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector kwam dit overleg op een belangrijk moment. 

Normale hoeveelheid rioolvervuiling ondanks corona in regio Amsterdam

24  juni 2020

Hoewel toeristen wegblijven, blijft de vervuiling in Amsterdamse riolen gelijk. De hoeveelheid vet en doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen lijkt ruwweg hetzelfde als normaal te blijven; blijkbaar compenseert de vaker thuiszittende Amsterdammer het weggevallen toerisme hier volledig.

VERZET; Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

04 juni 2020

We zien in de afgelopen maanden een grote respons en bereidheid om deel te nemen aan één of meerdere delen van de enquête, waarvoor hartelijk dank. Daarnaast hebben veel van jullie aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een ‘diepte-interview’. Het animo voor deze diepere analyse is echter zo groot dat we nog niet iedereen gesproken hebben. Graag willen we de tijd nemen om alle input verder te verzamelen, om zo te komen tot een volledig beeld.

Addendum NAW: kwaliteit drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk

02 juni 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent een addendum uitgebracht op de in april gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Het ontbrekende hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen is nu toegevoegd aan het eindrapport van de NAW.

Resultaten samenwerking in de
waterketen boven verwachting

29 mei 2020

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is opgenomen een jaarlijkse besparing van 450 miljoen euro vanaf 2020.

Almeerse inwoners meten waterkwaliteit

27 mei 2020

Almere deed samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Waar blijft water op straat staan na een hevige regenbui? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen in het water voor? Wat zijn de beste locaties om te zwemmen? 

Periodieke Enquête; #3 kwetsbaarheid

25 mei 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de derde enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de nadere uitwerking NOVI

19  mei 2020

​Op 23 april informeerde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer door middel van een brief over 'Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)'. De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang. 

Vewin: nieuwe Beleidsnota Drinkwater moet ambitieuze scope hebben en goed doorwerken

15 mei 2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) heeft de Tweede Kamer onlangs door middel van een brief geïnformeerd over de hoofdlijnen van het drinkwaterbeleid voor 2020 en de jaren erna. Hiermee loopt zij vooruit op de Beleidsnota Drinkwater 2020 die zij naar verwachting eind 2020 naar de Kamer stuurt. 

Een inkijkje in de keuken van 12 onderzoeksdaken op hoogte

13  mei 2020

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. 

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

12 mei 2020

Helaas is de ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water op 15 mei in Apeldoorn geannuleerd. Omdat deze bijeenkomst ook uit excursies bestond, kan deze vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Diverse mensen hadden interesse getoond en zich aangemeld. Om die reden bieden we als alternatief een webinar aan op 10 juni.

Waterschap en bedrijven voeren bemonstering afvalwater weer uit

11 mei 2020

Het waterschap voert de bemonstering van afvalwater* sinds 23 april 2020 weer uit. De bemonstering en analyses voor afvalwater lagen sinds afgelopen 26 maart stil. Aanleiding hiervoor was het tekort aan mondbeschermingsmiddelen en onduidelijkheid over het risico rond gen-delen van COVID-19 (coronavirus) in afvalwater. 

Vewin: Nationale Analyse Waterkwaliteit vraagt om aanvullende maatregelen en meer samenwerking

07 mei 2020

Op 30 april presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Belangrijke conclusies zijn dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald.

Geuroverlast RWZI Utrecht

04 mei 2020

Sinds april 2019 is de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht Overvecht in bedrijf. Ondanks dat de zuivering het afvalwater goed zuivert, is er de laatste weken helaas meer geur vrijgekomen, doordat de installatie die deze geur moet opvangen niet goed werkt.

Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem

30 april 2020

Vorige week besteedde Trouw aandacht aan een pleidooi van de drinkwaterbedrijven en de waterschappen voor een hervorming van het watersysteem. De drinkwatersector roept op, als partner die bijdraagt, innoveert en investeert om deze gezamenlijk op te pakken.

Periodieke enquête; #2 kwaliteit

29 april 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de tweede enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Minister Van Nieuwenhuizen: "Gooi geen mondkapjes en handschoenen in het riool."

28 april 2020

Vorige week donderdag sprak minister Van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, in het tv-programma Jinek over spullen die niet thuishoren in het riool.

Minister van Nieuwenhuizen steekt medewerkers waterschappen een hart onder de riem

24 april 2020

Op 20 april bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Rotterdam Hoogvliet, bij waterschap Hollandse Delta.

Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering

22 april 2020

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiverden in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor, stikstof en zware metalen uit het afvalwater. En door de uitzonderlijke droogte in 2018 was er minder rioolwater, waardoor de rwzi’s nog beter presteerden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tweede Kamer vraagt om PFAS-strategie beschermen grondwaterbronnen drinkwatervoorziening

20 april 2020

Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS) hebben onlangs een motie ingediend waarin minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wordt verzocht een strategie te ontwikkelen voor de aanpak en sanering van PFAS-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen.

Periodieke enquête; de nieuwe situatie

16 april 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de eerste enquête bevat circa 15 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Intensievere samenwerking Dunea en Rijnland

16 april 2020

Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren.

RIVM: corona in rioolwater geen verhoogd risico

14 april 2020

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat corona ook in rioolwater kan worden aangetoond. Belangrijkste conclusie is dat COVID-19 waarschijnlijk geen risico vormt in afvalwater! En dus en zeker geen verhoogd risico. Normale beschermings- en hygiëne maatregelen blijven dus voldoende om eventuele besmetting via afvalwater te voorkomen. 

De rioolwaterzuiveringen moeten blijven functioneren

08 april 2020

Ook tijdens de Coronacrisis gaat het werk voor schoon, voldoende en veilig water door. Er wordt rekening gehouden met de RIVM-maatregelen. De komende tijd vertellen onze collega’s van Waterschap Vechtstromen hoe zij in deze bijzondere tijd toch hun waterschapswerk uitvoeren.

Bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid voor een duurzaam watergebruik in Tilburg

06 april 2020

Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht zodat het zowel goed voor het milieu uitpakt als voor de bedrijfsvoering van betrokken partijen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.