Rioldering
Sfeerelement

Omgevingsdienst Achterhoek en waterschap bundelen krachten

30 januari 2020

Waterschap Rijn en IJssel en Omgevingsdienst Achterhoek gaan intensiever samenwerken om onbekende lozingen in het rioolwater tegen te gaan. Beide partijen willen hiermee voorkomen dat schadelijke stoffen in de beken en rivieren terechtkomen. Bovendien wordt de kans op storingen in de rioolwaterzuiveringen kleiner als deze stoffen niet in het riool geloosd worden.

Waterschap en omgevingsdienst ondertekenden maandag 27 januari 2020 een overeenkomst voor deze samenwerking. Het waterschap gaat de komende twee jaar de omgevingsdienst ondersteunen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van lozingen van bedrijven op het gemeentelijk riool. Met de samenwerking hopen beide partijen meer grip te krijgen op de kwaliteit van het afvalwater dat geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. De beste aanpak is het voorkomen dat bedrijven schadelijke stoffen gebruiken in de bedrijfsprocessen en deze via het afvalwater lozen (bronaanpak). Dit betekent niet alleen ondersteunen bij vergunningaanvragen en het voorlichten van bedrijven, maar ook bij het actief opsporen van illegale afvalwaterlozingen.

Verstoringen door onbekende stoffen
Het aantal verstoringen in de rioolwaterzuiveringen is de laatste jaren toegenomen. Beide partijen vermoeden een toename van onbekende afvalwaterlozingen in het riool. Sommige stoffen van deze ‘indirecte lozingen’ komen, via het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering, uiteindelijk in de beken en rivieren.

Directielid Rosemarie Ampting (waterschap) en directeur Petra van Oosterbosch (omgevingsdienst) bezegelen de samenwerking (foto: wrij.nl)

Krachten gebundeld
De Omgevingsdienst Achterhoek is verantwoordelijk voor lozingen in het gemeentelijk riool (indirecte lozingen); het waterschap het bevoegd gezag voor de lozingen in het oppervlaktewater of op de rioolwaterzuivering (directe lozingen). Met de samenwerking bundelen beide partijen de kennis en de krachten.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.