Sfeerelement

nieuwsoverzicht 2020

╼╾

Waterspiegel 5

29 december 2020

Met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water. Een decembernummer is ook de plek om terug te blikken èn vooruit te kijken. In deze Waterspiegel daarom aandacht voor tien jaar Bestuursakkoord Water door de ogen van enkele nauw betrokken bestuurders.

Samenwerking Waterketen Noorderkwartier in beeld

15 december 2020

In 2011 verscheen het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW). Dat heeft vooral sinds 2014 geleid tot intensieve samenwerking tussen gemeenten, HHNK en PWN. Het BAW loopt in 2020 af. De samenwerking gaat door.

Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Noorderkwartier ‘ondertekend'

15 december 2020

De samenwerking binnen de waterketen wordt door alle gemeenten, HHNK en PWN als zeer waardevol ervaren. Zij hebben daarom voor de komende 10 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Resultaten webinar 'Samenwerking; tot hier verder'

14 december 2020

Op 10 december vond het webinar; 'Samenwerking, tot hier en verder' plaats. Tijdens dit interactieve overleg kwamen ruim 20 ambtelijke trekkers samen om met elkaar in overleg te gaan over de samenwerking tot nu toe.

Europarlementariërs eisen meer maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

09 december 2020

​De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de implementatie van de EU-waterwetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. De Europarlementariërs doen een vurig beroep op de lidstaten voor meer ambitie en meer maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Waterschappen werken al 50 jaar aan 
gezond water

07 december 2020

Op 1 december 1970 werd met de Wet Verontreinigd Oppervlaktewater (WVO) de start gemaakt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat betekent dat de waterschappen daar nu al 50 jaar aan werken.

Duurzaam waterbeheer als hoeksteen
van duurzame landbouw

03 december 2020

Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP)-regiebureau heeft een e-zine uitgebracht over agrarisch waterbeheer. Dit e-zine biedt voorbeelden van praktijkgerichte projecten waarin boeren, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Wetgevingsoverleg Water: drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren

01 december 2020

Vewin vraagt in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer onder andere aandacht voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen. De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag door klimaatverandering (droge zomers), de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra.

Interactief webinar
‘Samenwerking; tot hier en verder’

30 november 2020

Graag nodigen we je uit voor een interactief webinar met een blik in het verleden van de ambtelijke samenwerking. Maar ook is er aandacht voor de toekomst; en wat staat ons in 2021 te wachten? Dit bespreken wij allemaal op donderdag 10 december.

Brede proef plaszakken tegen contrastmiddelen in water van start

24 november 2020

​​Patiënten van zes Nederlandse ziekenhuizen die een CT-scan ondergaan, krijgen vanaf 17 november een plaszak mee naar huis. De plaszak voorkomt dat er röntgencontrastmiddelen in het milieu terechtkomen. In Nederland komt naar schatting jaarlijks 30 ton contrastvloeistof in het oppervlaktewater terecht. 

Delfland ontvangt 1000e certificaat 
CO2-Prestatieladder

19 november 2020

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft op 10 november als 1000e organisatie een CO2bewust-certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Delfland is het tweede waterschap dat een CO2-certificaat ontvangt.

Waterschappen ontwikkelen strategie Circulaire Waterschappen

17 november 2020

Waterschappen hebben de ambitie om 100 % circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Om die doelen te bereiken heeft de Commissie Waterketens en Emissies (CWE) opdracht gegeven tot het opstellen van een strategie Circulaire Waterschappen.

Wetgevingsoverleg Water: Meer regie Rijksoverheid nodig voor een robuust watersysteem

12 november 2020

​Op woensdag 11 november zal het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaatsvinden in de Tweede Kamer. Er staat dan een breed palet aan onderwerpen op het gebied van waterbeleid geagendeerd om met de minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen, te bespreken. 

Meer inzicht in rioolwatercijfers op coronadashboard

10 november 2020

De informatie op het coronadashboard over het rioolwateronderzoek dat de waterschappen en het RIVM uitvoeren is verbeterd. Per regio wordt nu gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aangetroffen, omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Ook is de herkomst van het rioolwater beter in beeld.

Pilot early warning-systeem voor extreme regen gestart

04 november 2020

Op 1 oktober is het KNMI samen met het bedrijf Weather Impact een pilot gestart met een early warning-systeem dat moet waarschuwen voor extreme buien. Aan de pilot doen ook 5 waterschappen mee.

Inspiratiemarkt klimaatdapatatie

02 november 2020

Dinsdag 13 oktober jl vond de Inspiratiemarkt van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier plaats. Onder leiding van Helga van Leur waren er diverse interessante sprekers, die benadrukte hoe belangrijk samenwerking is bij Klimaatadaptatie. Daarnaast werd er ook een toekomstbeeld geschetst hoe ons gebied de komende jaren zal gaan veranderen.

Leer alles over water in de Tilburgse Blauwe Spoortuin

28 oktober 2020

Kinderen en hun ouders kunnen sinds kort van alles te weten komen over water, klimaat en duurzaamheid in de Blauwe Spoortuin vlakbij het station in Tilburg. Vrijwilligers van verschillende organisaties en ondernemers in de Spoorzone hebben deze educatieve waterspeeltuin aangelegd om het bewustzijn te vergroten over klimaat en duurzaamheid.

Campagne 'Waterbazen' van de
waterschappen van start

27 oktober 2020

De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen is van start gegaan. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

Twee derde Nederlanders ervaart wateroverlast

22 oktober 2020

Twee derde van de Nederland heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Bijvoorbeeld doordat wegen en straten bij regenval onder water komen te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

Vitens en waterschap vergroten grondwateraanvulling

21 oktober 2020

Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe zetten een volgende stap om meer water te infiltreren dat de grondwatervoorraad aanvult. In 2016 is de infiltratievoorziening uitgebreid met de bedoeling om evenveel oppervlaktewater te infiltreren als er aan grondwater wordt opgepompt voor de drinkwatervoorziening (maximaal 6 miljoen kubieke meter per jaar). 

Nieuw onderzoek onderstreept bedreiging waterkwaliteit door medicijnresten

19 oktober 2020

​Medicijnresten komen voor een deel in het oppervlaktewater terecht en kunnen daar een risico vormen voor de waterkwaliteit en het watermilieu. Dat blijkt uit het rapport 'Medicijnresten en Waterkwaliteit' van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

14 oktober 2020

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

Akkoord bouw innovatieve installatie voor verwijdering medicijnresten op AWZI Leiden Noord

12 oktober 2020

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met de kredietverlening voor de bouw van een PACAS installatie voor AWZI Leiden Noord. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep aan de slag. 

Waterschappen kijken vooruit: Hoe wapenen we ons tegen droogte?

05 oktober 2020

Op 24 september organiseerde de Unie van Waterschappen een online droogte-event. Over de huidige droogteproblemen én over wat de juiste stappen zijn richting oplossingen, om nog meer schade en overlast door droogte in de toekomst te beperken.

Campagne ‘Laat u niet verrassen’ van start

30 september 2020

Voor Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel is de campagne ‘Laat u niet verrassen’ van start gegaan. Het doel van de campagne is om in gesprek te gaan over de effecten van klimaatverandering. 

Parlement eist betere aanpak medicijnresten in waterwetgeving

28 september 2020

​Met grote meerderheid heeft het Europees Parlement op 17 september een resolutie aangenomen voor een strengere benadering van geneesmiddelen in het milieu. Deze resolutie is een reactie op de Strategische Aanpak die de Europese Commissie presenteerde in maart 2019. Door de COVID-19 crisis lag het dossier in het EP een aantal maanden stil.

Zuiveringsconcept Waterfabriek Wilp aangetoond

23 september 2020

Heel schoon water en een toekomstbestendige waterzuivering. Waterschap Vallei en Veluwe en Dutch Water Refinery hebben met een proefopstelling de werking van het nieuwe zuiveringsconcept van de toekomstige Waterfabriek Wilp aangetoond.

Onderzoek aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

21 september 2020

HHNK investeert in de bouw van een proefzuivering voor verder onderzoek naar afvalwaterzuivering. Hiermee is niet alleen een nieuwe stap gezet in het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater, maar ook in het onderzoek naar waterhergebruik. De proefzuivering wordt gebouwd nadat een pilotperiode succesvol is afgesloten.

WDODelta richt kompas voor water op 2030

17 september 2020

Het algemeen bestuur van WDODelta heeft besloten hoe zij de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken zij keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.

'Het nationale opleidingsoverzicht water' gelanceerd

15 september 2020

Op zoek naar een opleiding of cursus op het gebied van water? Op de nieuw gelanceerde pagina ‘het nationale opleidingsoverzicht water’ vind je alle water gerelateerde opleidingen en cursussen verspreid over heel Nederland. Deze opleidingen en cursussen zijn gesorteerd op 12 verschillende vakgebieden en diverse niveaus.

Zonnepark rioolwaterzuivering Oldenzaal geopend

09 september 2020

Vanaf vrijdag 4 september is het zonnepark bij rioolwaterzuivering Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Hiermee is de eerste belangrijke stap gezet in een klimaatneutraal Waterschap Vechtstromen en wordt er maximaal mee geholpen aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Interesse uit Europa voor circulaire economie bij waterschappen

07 september 2020

Europarlementariër Jan Huitema bracht op 4 september een werkbezoek aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Als rapporteur van het Europees Actieplan Circulaire Economie wil hij van waterschappen en drinkwaterbedrijven in Nederland horen wat er nodig is vanuit Europa om belemmeringen weg te nemen op weg naar een circulaire economie.

Is de droogte voorbij?

03 september 2020

Voor een goede waterstand in sloten en plassen is de regio van Schieland en de Krimpenerwaard afhankelijk van de hoeveelheid regen én de beschikbare hoeveelheid zoetwater in de rivieren. De afgelopen tijd is lokaal flink wat regen gevallen. Ook de temperaturen zijn een stuk lager dan tijdens de recente hittegolf. Wat betekent dit voor de regio?

Elke dag een duurzame dag

01 september 2020

Op de 1ste dinsdag van september staat hoogheemraadschap van Rijnland stil bij het feit, dat zij hard op weg zijn om van een blauwe, ook een groene organisatie te worden. Of beter gezegd, een groenblauwe organisatie, want water en natuur gaan hand in hand.

Droogte in Nederland stabiliseert

10 juli 2020

De regen van de afgelopen weken heeft in grote delen van het land verlichting gebracht voor de droogteproblemen voor landbouw en natuur. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode gestabiliseerd. Ondanks deze verbetering blijven grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land laag. De droogte is daarmee nog niet voorbij en de genomen maatregelen blijven gelden.

Zonnepanelen op negen rioolwaterzuiveringen in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden

08 juli 2020

Op negen rioolwaterzuiveringsinstallaties in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden liggen de daken vol met zonnepanelen. Totaal 636 panelen in Breukelen, Bunnik, De Bilt, Driebergen, Leidsche Rijn, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist geven een opbrengst van 188.000 kWh per jaar; dit staat gelijk aan het verbruik van ca 54 huishoudens.

Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

06 juli 2020

​Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer.

Monitoring coronavirus op rioolwaterzuiveringsinstallaties

03 juli 2020

Op 23 juni heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus.

Resultaten enquête; de nieuwe situatie

01 juli 2020

Dit rapport spiegelt de bevindingen aan de Landelijke Monitor, de landelijke uitkomsten van een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de ontwikkeling van de pandemie. Het rapport geeft een beeld van de meest opvallende zaken en wat we hieruit kunnen leren voor de (boven)regionale samenwerking in de toekomst.

Het meeste zwemwater is van goede kwaliteit

01 juli 2020

 Waterschap Vechtstromen controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in het gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. De meeste van de zwemwaterlocaties zijn van goede kwaliteit.

AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren

26 juni 2020

Op maandag 22 juni sprak de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer met de minister over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector kwam dit overleg op een belangrijk moment. 

Normale hoeveelheid rioolvervuiling ondanks corona in regio Amsterdam

24  juni 2020

Hoewel toeristen wegblijven, blijft de vervuiling in Amsterdamse riolen gelijk. De hoeveelheid vet en doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen lijkt ruwweg hetzelfde als normaal te blijven; blijkbaar compenseert de vaker thuiszittende Amsterdammer het weggevallen toerisme hier volledig.

VERZET; Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

04 juni 2020

We zien in de afgelopen maanden een grote respons en bereidheid om deel te nemen aan één of meerdere delen van de enquête, waarvoor hartelijk dank. Daarnaast hebben veel van jullie aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een ‘diepte-interview’. Het animo voor deze diepere analyse is echter zo groot dat we nog niet iedereen gesproken hebben. Graag willen we de tijd nemen om alle input verder te verzamelen, om zo te komen tot een volledig beeld.

Addendum NAW: kwaliteit drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk

02 juni 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent een addendum uitgebracht op de in april gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Het ontbrekende hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen is nu toegevoegd aan het eindrapport van de NAW.

Resultaten samenwerking in de
waterketen boven verwachting

29 mei 2020

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is opgenomen een jaarlijkse besparing van 450 miljoen euro vanaf 2020.

Almeerse inwoners meten waterkwaliteit

27 mei 2020

Almere deed samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Waar blijft water op straat staan na een hevige regenbui? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen in het water voor? Wat zijn de beste locaties om te zwemmen? 

Periodieke Enquête; #3 kwetsbaarheid

25 mei 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de derde enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de nadere uitwerking NOVI

19  mei 2020

​Op 23 april informeerde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer door middel van een brief over 'Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)'. De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang. 

Vewin: nieuwe Beleidsnota Drinkwater moet ambitieuze scope hebben en goed doorwerken

15 mei 2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) heeft de Tweede Kamer onlangs door middel van een brief geïnformeerd over de hoofdlijnen van het drinkwaterbeleid voor 2020 en de jaren erna. Hiermee loopt zij vooruit op de Beleidsnota Drinkwater 2020 die zij naar verwachting eind 2020 naar de Kamer stuurt. 

Een inkijkje in de keuken van 12 onderzoeksdaken op hoogte

13  mei 2020

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. 

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

12 mei 2020

Helaas is de ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water op 15 mei in Apeldoorn geannuleerd. Omdat deze bijeenkomst ook uit excursies bestond, kan deze vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Diverse mensen hadden interesse getoond en zich aangemeld. Om die reden bieden we als alternatief een webinar aan op 10 juni.

Waterschap en bedrijven voeren bemonstering afvalwater weer uit

11 mei 2020

Het waterschap voert de bemonstering van afvalwater* sinds 23 april 2020 weer uit. De bemonstering en analyses voor afvalwater lagen sinds afgelopen 26 maart stil. Aanleiding hiervoor was het tekort aan mondbeschermingsmiddelen en onduidelijkheid over het risico rond gen-delen van COVID-19 (coronavirus) in afvalwater. 

Vewin: Nationale Analyse Waterkwaliteit vraagt om aanvullende maatregelen en meer samenwerking

07 mei 2020

Op 30 april presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Belangrijke conclusies zijn dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald.

Geuroverlast RWZI Utrecht

04 mei 2020

Sinds april 2019 is de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht Overvecht in bedrijf. Ondanks dat de zuivering het afvalwater goed zuivert, is er de laatste weken helaas meer geur vrijgekomen, doordat de installatie die deze geur moet opvangen niet goed werkt.

Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem

30 april 2020

Vorige week besteedde Trouw aandacht aan een pleidooi van de drinkwaterbedrijven en de waterschappen voor een hervorming van het watersysteem. De drinkwatersector roept op, als partner die bijdraagt, innoveert en investeert om deze gezamenlijk op te pakken.

Periodieke enquête; #2 kwaliteit

29 april 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de tweede enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Minister Van Nieuwenhuizen: "Gooi geen mondkapjes en handschoenen in het riool."

28 april 2020

Vorige week donderdag sprak minister Van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, in het tv-programma Jinek over spullen die niet thuishoren in het riool.

Minister van Nieuwenhuizen steekt medewerkers waterschappen een hart onder de riem

24 april 2020

Op 20 april bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Rotterdam Hoogvliet, bij waterschap Hollandse Delta.

Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering

22 april 2020

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiverden in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor, stikstof en zware metalen uit het afvalwater. En door de uitzonderlijke droogte in 2018 was er minder rioolwater, waardoor de rwzi’s nog beter presteerden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tweede Kamer vraagt om PFAS-strategie beschermen grondwaterbronnen drinkwatervoorziening

20 april 2020

Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS) hebben onlangs een motie ingediend waarin minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wordt verzocht een strategie te ontwikkelen voor de aanpak en sanering van PFAS-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen.

Periodieke enquête; de nieuwe situatie

16 april 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de eerste enquête bevat circa 15 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Intensievere samenwerking Dunea en Rijnland

16 april 2020

Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren.

RIVM: corona in rioolwater geen verhoogd risico

14 april 2020

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat corona ook in rioolwater kan worden aangetoond. Belangrijkste conclusie is dat COVID-19 waarschijnlijk geen risico vormt in afvalwater! En dus en zeker geen verhoogd risico. Normale beschermings- en hygiëne maatregelen blijven dus voldoende om eventuele besmetting via afvalwater te voorkomen. 

De rioolwaterzuiveringen moeten blijven functioneren

08 april 2020

Ook tijdens de Coronacrisis gaat het werk voor schoon, voldoende en veilig water door. Er wordt rekening gehouden met de RIVM-maatregelen. De komende tijd vertellen onze collega’s van Waterschap Vechtstromen hoe zij in deze bijzondere tijd toch hun waterschapswerk uitvoeren.

Bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid voor een duurzaam watergebruik in Tilburg

06 april 2020

Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht zodat het zowel goed voor het milieu uitpakt als voor de bedrijfsvoering van betrokken partijen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen.

Waterschappen helpen getroffen ondernemers tijdens de coronacrisis

30 maart 2020

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart bekend.

Waterlessen voor thuis via Droppie Water

26 maart 2020

Nog inspiratie nodig voor een thuisles rondom klimaat en water deze dagen? Kijk dan op www.droppiewater.nl. De website is speels, leerzaam en interactief. Kinderen komen via kleurplaten, lesbladen, games en proefjes van alles te weten over water en waterschappen: droge voeten, sterke dijken en voldoende schoon water.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven voor duurzaam gebruik water in Tilburg

24 maart 2020

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met waterschap De Dommel en andere organisaties aan een samenwerkingsproject voor duurzaam watergebruik op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. Samen met Brabant Water, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant starten zij met een duurzaam systeem voor gebruik en hergebruik van water. 

Waterspiegel: PFAS, Beleidstafel Droogte en Europarlementariërs over drinkwater

20 maart 2020

De eerste Waterspiegel van 2020 is verschenen! In dit nummer het laatste deel van het drieluik over de verkiezingen van 2019: het Europees Parlement. Acht Europarlementariërs geven hun visie op drinkwater en op EU-waterwetgeving. Peter Heij, voorzitter van de Beleidstafel Droogte, blikt terug op bereikte resultaten. Verder veel aandacht voor opkomende stoffen met onder andere interviews met Annemarie van Wezel (UVA) en Co Verdaas (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur).  

Europees Parlement wijst op noodzaak
aanpak medicijnresten in water

18 maart 2020

Op 5 maart heeft de milieucommissie van het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen over Geneesmiddelen in het Milieu. Deze resolutie is een reactie op de Strategische Aanpak die de Europese Commissie presenteerde in maart 2019. Nederland wordt als een van de voorbeeldlanden aangehaald die de impact van medicijnresten op water al aanpakt; Nederland heeft immers de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Vewin pleit voor een Europese ketenaanpak en vraagt om concrete vervolgstappen op de Strategische Aanpak.

Blue Deal - Werkbezoeken tot en met
6 april opgeschort

17 maart 2020

In lijn met de strengere coronamaatregelen hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen besloten om alle vliegreizen die in het kader van de Blue Deal in de periode tot en met 6 april zouden plaatsvinden te annuleren.

Vewin wil betere bescherming drinkwaterbronnen in Stroomgebiedsbeheerplannen

10 maart 2020

De Europese Commissie heeft aangegeven nu geen concrete maatregelen te zullen nemen om innamestops van rivierwater voor de productie van drinkwater te voorkomen.

Coronavirus: levering en kwaliteit
drinkwater geborgd

04 maart 2020

ADe drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus (COVID-19).

Vewin blij met concrete afspraken om waterkwaliteit Rijn te verbeteren

03 maart 2020

Op 13 februari spraken landen in het stroomgebied van de Rijn tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam af dat de kwaliteit van de Rijn moet verbeteren en microverontreinigingen moeten worden teruggedrongen. Vewin is blij met deze afspraken omdat drinkwaterbedrijven die de Rijn als bron gebruiken steeds meer inspanningen moeten verrichten om schoon en gezond drinkwater hiervan te maken.

Internationale samenwerking Burkina Faso tot 2030 een feit

26 februari 2020

Als onderdeel van een werkbezoek aan Burkina Faso is tijdens een officiële bijeenkomst het protocol d’entente ondertekend. Hiermee is de kennisdeling op het gebied van waterbeheer en een duurzame samenwerking vanwege het Blue Deal-programma tot 2030 een feit.

Hoosbuiproof Heliport in Rotterdam

18 februari 2020

In Rotterdam werken de gemeente en het hoogheemraadschap al lange tijd samen met bewoners om de stad beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat: langdurige, hevige regen en extreme hitte.

JongerenEvent Water & Klimaat

17 februari 2020

Leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe zijn gevraagd mee te denken over de gevolgen van klimaatverandering en mogelijke oplossingen bij waterbeheer. Op donderdag 13 februari presenteren zij hun ideeën in de EnergyBarn op de Zernike Campus in Groningen. De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn opdrachtgever.

Omgevingsdienst Achterhoek en waterschap bundelen krachten bij vergunningverlening en handhaving

30 januari 2020

Waterschap Rijn en IJssel en Omgevingsdienst Achterhoek gaan intensiever samenwerken om onbekende lozingen in het rioolwater tegen te gaan. Beide partijen willen hiermee voorkomen dat schadelijke stoffen in de beken en rivieren terechtkomen. Bovendien wordt de kans op storingen in de rioolwaterzuiveringen kleiner als deze stoffen niet in het riool geloosd worden.

Unieke beproeving glazen waterkering Neer

27 januari 2020

Donderdag 23 januari waren bestuurders, medewerkers en relaties van Waterschap Limburg en de aannemerscombinatie Herik/Strukton vof bij kennisinstituut Deltares getuige van een unieke beproeving in de Deltagoot. Met het uitvoeren van diverse proeven wordt aangetoond dat een glazen waterkering bij hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn.

PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan waterlast en beperken droogte

20 januari 2020

Slim omgaan met regenwater op eigen terrein is door de klimaatverandering steeds meer nodig. Denk aan een laagte in de tuin tegen wateroverlast door hoosbuien. Of infiltratie van regenwater om de droogte tegen te gaan. Voor de goede keuze van dit soort maatregelen lanceren STOWA en Stichting RIONED: PerceelTool. 

Subsidie voor buurtprojecten over water, natuur en klimaat in Brabant

16 januari 2020

Buurtprojecten kunnen subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuur en water. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1 miljoen euro in de pot van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dat geld is voor de komende vier jaar beschikbaar.

Monitoring Bestuursakkoord Water

08 januari 2020

Dit voorjaar vindt de laatste (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. De inventarisatie is gericht op uitwerken van een bouwsteen voor de rapportage 'De Staat van ons Water' die in mei a.s. door de Minister van I&W aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Wat heeft de Kaderrichtlijn Water het drinkwater gebracht?

02 januari 2020

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een richtlijn die als doel heeft de kwaliteit van oppervlaktewater (rivieren, kustwater en meren) en grondwater binnen EU-lidstaten te waarborgen. De KRW geldt sinds 2000. Deze Europese regelgeving wordt per lidstaat vertaald naar nationale wetgeving. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.