Regio's aan zet

23 september 2019

Auteur: Ruud van Esch, Unie van Waterschappen

Concretisering aanvullende afspraken
In de Stuurgroep Water zal in oktober een voortgangsbericht aan de orde zijn over de landelijke aanpak én de regionale uitvoering van de Aanvullende afspraken BAW (ABAW) die eerder bestuurlijk zijn overeengekomen. Dit eerste jaar zijn we verschillende keren hierover bij elkaar geweest met de ambtelijke trekkers van de regio’s om hun handelingsperspectieven te bieden. In de filosofie van de regionale samenwerking in de waterketen is het nu aan de regio’s zelf om hieraan handen en voeten te geven. Om in de regionale samenwerkingsovereenkomsten concrete doelen te stellen op de verschillende thema’s. De landelijke monitor kan dan in het voorjaar van 2020 gericht enkele vragen stellen over de regionale uitvoering van de ABAW.

Meer informatie: Ruud van Esch, resch@uvw.nl

Presentatie aan Uniecommissie Waterketens en Emissies
Secretaris-directeur Harm Küpers van het waterschap Hunze en Aa’s, die lid is van het kernteam Samenwerken aan Water, heeft een korte presentatie gegeven van de samenwerking in de waterketen voor de Uniecommissie Waterketens en Emissies (CWE) op vrijdag 13 september jl. 

Na de verkiezingen hebben de meeste waterschappen een nieuwe portefeuillehouder waterketen in het dagelijks bestuur. Deze nieuwe waterschapsbestuurder zal dan ook toetreden tot het bestuurlijke overleg in de regio. Het doel van de presentatie was om haar/hem mee te nemen in het bereikte succes van de afgelopen jaren en de factoren die daarvoor van belang zijn. Verder is er ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen, zoals de Aanvullende afspraken BAW. Daarnaast hebben de regio’s aandacht voor de klimaatverandering, de ruimtelijke adaptatie, de waterkwaliteit, de energietransitie en de circulaire economie; onderwerpen die landelijk op andere overlegtafels worden besproken en direct hun invloed hebben op de regionale samenwerking. Er is voldoende ambitie om ook na 2020 de schouders eronder te zetten in de regio’s.

Bekijk de presentatie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.