Sfeerelement

Ontwikkelingen in de samenwerking in de waterketen

25 september 2019

Auteur: Bert van Vijfeiken, VNG

Digitalisering
Op het gebied van data wordt aan de hand van de FAIR principes (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) gewerkt aan een gezamenlijke visie op het gebruik en de uitwisseling ervan. Een voorbeeld hiervan is de ‘common ground’ aanpak van gemeenten. Investeren in het interoperabel maken van data (tussen computers, zonder tussenkomst van mensen) verdient zich meervoudig terug. Dit komt met name door de besparing van menskracht op de bewerking van data. Een knelpunt is dat de baten, voor een deel, bij anderen liggen, wat een inherent gevolg is van het combineren van data van verschillende partijen. Zo zijn voor de bestrijding van droogte data van de waterschappen nodig over het oppervlaktewater en data van de provincies over het grondwater. De verwachting is dat het komende jaar een start kan worden gemaakt met de uitvoering van enkele use cases. We proberen verbinding te leggen tussen de landelijk ingestelde werkgroep en de samenwerkingsregio’s.

Personele kwetsbaarheid
We maken nu een overzichtskaart van aanbieders van waterketengerelateerde opleidingen: op MBO, HBO en WO niveau. Zo willen we regio’s helpen om gemakkelijker in contact te komen met onderwijsinstellingen in de regio. We maken inzichtelijk wat er op landelijk niveau al gebeurt c.q. beschikbaar is (traineeships, acties Human Capital Agenda e.d.). Daarnaast gaan we de samenwerkingsregio’s vragen om best practices ten aanzien van de aanpak van personele kwetsbaarheid. Gezamenlijk moet dit de partijen in de regio handvatten bieden om, in samenwerking, kwetsbaarheid tegen te gaan.

Kwetsbaarheid bij overstromingen
In het kader van het landelijke project ‘Vitaal en Kwetsbaar’ is een rapport opgesteld dat de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen in beeld brengt. In het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat waterschappen en gemeenten eind 2020 vastleggen hoe zij de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte, hitte en overstroming) gaan aanpakken. Stresstesten en risicodialogen vormen onderdeel van het pad tot deze zogenaamde uitvoeringsagenda. Extra aandacht is nodig om de kwetsbaarheid van de (afval)waterketen bij overstromingen onderdeel te laten zijn van stresstesten en risicodialogen. Dit gebeurt niet automatisch.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet biedt de waterpartners kansen – dankzij verdere versterking van de samenwerking - om meer regionaal maatwerk te leveren. De consequenties van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector zijn groot. Gezamenlijk willen we zorgen voor een goede implementatie van de wet en de regionale afstemming daarover. 

Ten behoeve van een goede en integrale implementatie van de Omgevingswet voor het waterdomein, in het bijzonder stedelijk waterbeheer, gaan we een aanpak in kaart brengen, waarbij we de juiste bouwstenen voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan willen bieden. Nog dit jaar wordt een plan van aanpak gemaakt en begonnen met de eerste fase gericht op (stedelijk) waterbeheer in de omgevingsvisie en met een doorkijkje naar de doorwerking in een structuur richting omgevingsprogramma en regels. In de volgende fase in 2020 wordt gewerkt aan de uitwerking van (stedelijk) waterbeheer waar nodig in het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de omgevingsverordening. Vermoedelijk zal de nadruk liggen op de regels in het omgevingsplan.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.