Weiland
Sfeerelement

Voortgang samenwerken aan water 2019

27 mei 2019

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'. 

In de meeste regio’s werken gemeenten en waterschappen met de drinkwaterbedrijven voorspoedig samen aan het behalen van de gestelde doelen. De totale besparing op de jaarlijkse beheerkosten van de afvalwaterketen bedraagt in 2019 €381 miljoen.

Bestuursakkoord Water
In 2011 hebben Rijk, IPO, UvW, Vewin en VNG het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken en doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water zijn gericht op de periode 2011-2020. 

Anno 2019 zitten we achterin de ‘tweede helft’. De aandacht is gericht op de moeilijker op te pakken uitdagingen, die met name de kwaliteit van dienstverlening en de personele kwetsbaarheid raken.

Meer informatie

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.