Sfeerelement

De waterkwaliteit is verbetert, maar we zijn er nog niet

21 juni 2019

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald.

Dit blijkt uit het op 21 juni gepresenteerde onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) : ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’. Daarin is het nationale gewasbeschermingsbeleid geëvalueerd. Voor de waterschappen gaat het met name om de doelen die geformuleerd zijn op het terrein waterkwaliteit.

Meetnet
Naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming, hebben waterschappen in 2014 een meetnet opgezet om de waterkwaliteit te meten. Dit meetnet is operationeel en wordt onderhouden en geactualiseerd. Het meetnet heeft 96 meetpunten, verspreid over het hele land. Alle waterschappen leveren hieraan een bijdrage.

Doorontwikkelen analysetechnieken
De waterschappen onderschrijven de constatering uit het rapport dat het beeld van de problematiek incompleet is, doordat sommige stoffen niet toetsbaar zijn. De Unie van Waterschappen pleit dan ook voor het ontwikkelen van waterkwaliteitsnormen voor deze stoffen en voor het doorontwikkelen van analysetechnieken.

Doelstellingen bereiken
De Unie herkent vanuit hun eigen meetresultaten het door het PBL geschetste beeld de dat de waterkwaliteit verbetert maar dat we er nog niet zijn. De Unie vertrouwt erop dat binnen de afspraken die zijn gemaakt in het kader van ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen’ de nodige stappen worden gezet om de daarin geformuleerde doelstellingen alsnog te bereiken.

Pakket van maatregelen 
De Unie van Waterschappen heeft samen met partijen zoals LTO Nederland, en de ministeries van I & W en LNV intussen ook een pakket van maatregelen opgesteld. Daarmee kunnen de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit de land- en tuinbouw naar het oppervlaktewater op 1 januari 2030 tot nagenoeg nul worden verminderd. Er is al een start gemaakt met de uitvoering deze maatregelen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.