Handen wassen
Sfeerelement

Publiekscampagne Waterbedrijf Vitens

20 april 2019

Vitens start vandaag een publiekscampagne om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en hen van tips te voorzien om water te besparen. Het waterbedrijf verwacht een toename van het waterverbruik, Nederlanders zullen in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer water gebruiken.

De klimaatverandering zorgt voor meer weersextremen: meer hevige regenval en langdurige periodes van droogte. De druk op water neemt toe.

Herinrichten
Om die reden is volgens Tanja Klip-Martin een herinrichting van ons land noodzakelijk. Klip-Martin: Het is van belang dat Nederland waterrobuuster wordt. We creëren bijvoorbeeld samen met gemeenten, woningcorporaties en ook agrariërs plekken waar we water kunnen vasthouden om het weer in te kunnen zetten in periodes van droogte.’ Maar het waterschap zoekt ook naar nieuwe manieren om water vast te houden. ‘Zo denken we bijvoorbeeld na over het creëren van agroforestry (boslandbouw) aan de randen van natuurgebieden als de Veluwe: stroken bos op landbouwpercelen waardoor water beter wordt vastgehouden in de bodem en biodiversiteit wordt vergroot. Dat heeft effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater én uiteindelijk op ons drinkwater.’

Hulp van inwoners en bedrijven
Hoewel waterschappen en drinkwaterbedrijven hard werken om schoon en voldoende water beschikbaar te houden, is het noodzakelijk dat ook inwoners en bedrijven bewuster omgaan met waterverbruik. Water is immers van iedereen.

‘Haal de tegels uit je tuin, gebruik regenwater in plaats van kraanwater waar dat kan, gooi geen medicijnresten weg in de wc en voor agrariërs geldt: zorg dat de bodem zijn sponswerking weer terugkrijgt, zodat water beter wordt vastgehouden voor gewassen en kan dienen als reserve voor droge perioden’, aldus Klip-Martin.

Water hergebruiken
Parallel hieraan werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen met Vitens om de juiste balans te creëren tussen het benutten van grondwater en de ondergrond en het beschermen ervan. Klip-Martin: ‘Zo delen we kennis met elkaar over ons watersysteem zodat we zo efficiënt mogelijk met water omgaan, maar ook gaan we de dialoog starten met het bedrijfsleven. Veel productieprocessen hebben schoon water nodig, maar dat hoeft vaak geen drinkwaterkwaliteit te hebben. Je zou in veel gevallen ook gezuiverd effluent van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen gebruiken. Ook zo kunnen we zuinig op ons drinkwater zijn.’

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.