Weilanden
Sfeerelement
Portretfoto

Column Freek Buijtelaar

15 mei 2019

Freek Buijtelaar is wethouder in Borger-Odoorn en portefeuillehouder water binnen de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Sinds vorig jaar is hij lid van het Bestuurlijk overleg Waterketen. 

Als wethouder in Borger-Odoorn heb ik te maken met een echte plattelandsgemeente. Over 25.000 hectare liggen 25 dorpen verspreid. Doordat de helft van dit gebied op de Hondsrug ligt en de andere helft in het beekdal van de Hunze en het Veenkoloniaal gebied, is er op het gebied van waterhuishouding een totaal verschillende aanpak nodig.

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederlanders zoeken van oudsher naar een evenwichtig samenleven met dat water. Op sommige plaatsen is er teveel, op andere plekken te weinig. Het brengt soms gevaar, maar anderzijds ook welvaart. 

Sinds 2014 ben ik ook actief lid van Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen. In mijn functie als voorzitter vind ik het prachtig werk om het evenwicht houden en alle functies van water zo optimaal mogelijk tot hun recht te laten komen.

Samen werken we er aanom de waterketen te beheren alsof er één systeem en één organisatie is. Daarbij willen we succes boeken op kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en het beperken van de kwetsbaarheid (drie K’s). Daar is sinds het nieuwe Bestuursakkoord ook duurzaamheid aan toegevoegd. 

Het werk is noglang niet af. Samenwerken op alle tafels is nodig. Zaken als klimaatverandering, grondstoffenschaarste, energiewinning, oog voor innovatie, biodiversiteit en de ambitie om de kringlopen te sluiten raken allemaal de waterketen en vragen om aandacht. 

Want om balans te behouden is een evenwichtige aanpak in de gehele keten noodzakelijk.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.