Sfeerelement

Waterschappen en ministeries starten met blue deal-programma

8 april 2019

20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden helpen aan waterveiligheid, schoon en voldoende water. Dat is het ambitieuze doel van de Blue Deal, het internationale programma van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en de 21 waterschappen.

Dit programma is op 8 april officieel van start gegaan en loopt tot 2030.
De lange looptijd van het programma maakt samenwerking in partnerschappen tussen de Nederlandse waterschappen en lokale partners mogelijk.

Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen: “Door voor een lange periode in landen met vergelijkbare uitdagingen als Nederland actief te zijn, kunnen we daar naar waterschapsmodel een sterke en duurzame organisatie van het waterbeheer bereiken. Daar leren we zelf ook veel van.”

Eerste ronde partnerschappen gestart 
De Blue Deal is gestart met 11 partnerschappen in 9 landen. Later dit jaar volgen er nog 8 partnerschappen. In die partnerschappen wordt aan overstromingspreventie en schoon en voldoende water gewerkt. Zo worden er waterzuiveringsinstallaties gerenoveerd in Mali, beheer- en onderhoudsplannen gemaakt voor dammen in Burkina Faso, waterverdelingsplannen gemaakt in Colombia en gewerkt aan een betere organisatiestructuur in Roemenië.

Adviseren, leren, inspireren 
De waterschappen zijn vraaggestuurd internationaal actief, omdat zij de verantwoordelijkheid voelen hun waterexpertise te delen met andere landen en omdat zij van andere landen willen leren. Daarnaast helpt hetwaterschapsmedewerkers bijzondere situaties buiten hun comfortzone te ervaren die hen voor het dagelijkse werk in Nederland kan inspireren. Daarbij dragen de partnerschappen met andere landen bij aan het vergroten van de exportpotentie van de Nederlandse watersector.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.