Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht6
Sfeerelement

Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

3 april 2019

Op vrijdag 29 maart vond er een Ambtelijke bijeenkomst van Samenwerken aan water plaats in Utrecht, locatie IDR (In De Ruimte). Deze middag werd de personele kwetsbaarheid op de diverse werkgebieden onder de aandacht gebracht.

Bert van Vijfeijken (VNG) en Hendrik Jan IJsinga (Vewin) openden de middag. Zij toonden een inventarisatie van de voortgang en geboekte resultaten. Het maakte onder meer inzichtelijk hoe ver de verschillende regio’s zijn met het waarmaken van hun eigen ambities. Daarnaast werden de aanvullende afspraken en de vier nieuwe hoofdthema’s in vogelvlucht doorgenomen. 

Deelnemers aan de bijeenkomst gaven daarna pitches over hoe kwaliteit te behouden en te vergroten en kwetsbaarheid in de regio te verminderen.

Peter Wassenaar sprak als vertegenwoordiger van Waternet over de strategische personeelsplannen bij drinkwaterbedrijven. Hij gaf aan dat patronen doorbroken moeten worden door nu actie te ondernemen.

Het is de uitdaging om goede vakmensen met kennis binnen boord te houden. Dit lukt niet altijd doordat men bijvoorbeeld de opleidingen toch niet afmaakt of later voor een baan bij een ingenieursbureau kiest. Dus moeten er voorwaarden gecreëerd worden die voor de vakmensen doorslaggevend zijn om in de sector te blijven werken. Te denken valt aan modernere arbeidsvoorwaarden, stimulerende samenwerkingsverbanden en toepassing van assetmanagement.

Na de onderbreking was de beurt aan diverse opleidingsinstituten om te vertellen over kwetsbaarheid van organisaties en samenwerking.  

Jeroen Langeveld van TU Delft gaf aan dat alleen focussen en inzoomen bij stedelijk water niet meer voldoende is. De uitdaging is om multidimensionaal naar de uitdagingen te kijken. Het gaat om kwetsbare processen waarbij risico’s verminderd kunnen worden door in twee richtingen te werken. Enerzijds het opleiden van nieuwe mensen en anderzijds het vergroten van het kennisniveau bij de aanwezige krachten.

De sector kan hier aan bijdragen door voldoende en interessante stage- en afstudeerplekken te creëren en vervolgens de afstudeerders ook banen aan te bieden. Ook geven van ruimte voor kennisverzameling blijft een belangrijk aandachtspunt.

Ingrid Schröders van Stichting Wateropleidingen gaf een toelichting op de Branchestandaard waaraan 150 organisaties hebben meegewerkt. Er is hier een Kennisscan van 60 vragen uitgevoerd die veel inzichten voor betrokken organisaties geeft.

Schröders gaf verder uitleg over de 4 cursussen die aangeboden worden:
   - Klimaatscenario’s: denken we klimaatproof
   - Klimaatadaptatie in de stad
   - Samen klimaatambities realiseren
   - Rekenen aan klimaatadaptatie

Op deze middag met vele sprekers was het slotakkoord voor Nico Altorf, die namens Gemeente Amstelveen en regio AGV sprak over de toepassing van de Branchestandaard.

Altorf is onder meer voorzitter van het ambtelijk leidend team van het BOWA (Bestuurlijk Overleg Water Amstel, Gooi en Vecht) 

De branchestandaardgaf bij hen een goed beeld waar voor hen de ‘witte vlekken’ zitten. Er komt beter inzicht waar kennis en menskracht ontbreekt. De centralisering van kennis is een te groot gevaar.

De middag werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drankje, waarbij genoeg onderwerpen van deze middag nog eens besproken werden.

Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht5

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht4

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht3

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht2

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Sfeerbeeld bijeenkomst Utrecht1

Projectnaam

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.