Sfeerelement

Extra rijksbijdrage voor wateroverlastproblemen gemeente Meerssen

1 mei 2019

De regering komt met extra geld voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in de gemeente Meerssen. De gemeente en Waterschap Limburg hebben samen een projectvoorstel ingediend dat nu is goedgekeurd.Meerssen is daarmee een nationale gebiedspilot en kan rekenen op een bijdrage van 3 miljoen euro.

Voor de jaren 2019 en 2020 stelt de regering twee keer tien miljoen euro beschikbaar voor klimaatadaptatie en het voorkomen van schade daarvan. Dat geld krijgt verschillende bestemmingen. In eerste instantie kunnen drie projecten in Nederland met een hoge urgentie gezamenlijk rekenen op circa tien miljoen euro. Meerssen is benoemd tot een van die projecten.  Met het geld wordt niet alleen gewerkt aan de oplossing van de knelpunten. De projecten worden tevens beschouwd als nationale gebiedspilots, waar kennis en ervaring wordt opgedaan die kan worden toegepast in andere probleemgebieden.

Urgentie
De Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg dienden hiervoor samen een projectvoorstel in. Dijkgraaf Patrick van der Broeck: “Gelukkig ziet de minister ook het belang in van de urgentie in Meerssen. Met de extra financiering kunnen we nu echt doorpakken. Ik ben blij dat de activiteiten die we samen met de gemeente hebben ondernomen om Meerssen onder de aandacht te brengen, nu vruchten afwerpen. We danken de minister dat ze woord heeft gehouden om de mensen te helpen en dat dit ons motiveert door heel Limburg vergelijkbare trajecten op te pakken, samen met alle andere partijen.” 

Ook wethouder Waterbeheer Paul Sanders van de gemeente Meerssen is blij met het extra geld: 
“Dit is heel goed nieuws! We zijn echt heel blij dat het rijk ons deze bijdrage beschikbaar stelt. Nu kunnen we echt spijkers met koppen gaan slaan en de wateroverlast in onze gemeente beteugelen. 

Een woord van dank aan de getroffen bewoners en ondernemers, die tijdens werkbezoeken duidelijk voor het voetlicht hebben gebracht hoe nijpend de wateroverlast in onze gemeente is. Dank aan de minister voor deze bijdrage en aan diverse Tweede Kamerleden dat zij Meerssen duidelijk in het vizier hebben gebracht.”

Andere projecten
“Er zijn natuurlijk veel dringende probleemgebieden in Nederland en ook in Limburg zijn er meerdere knelpunten als het gaat om wateroverlast” zegt bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg. “In Meerssen zijn de problemen extra urgent omdat de veiligheid van inwoners in gevaar kan komen. Het is goed dat nu ook de Tweede Kamer die aandacht voor Meerssen weet vast te houden. Dat is een hart onder de riem voor de mensen die er wonen.” 

De andere projecten die op extra steun van het Rijk kunnen rekenen zijn de klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken in de regio Utrecht en de koppelkansen klimaatadaptieve inrichting en aardgasvrije wijk Paddepoel (Groningen).

Water in Balans
Meerssen is een van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans, het programma dat is opgezet om urgente problemen op het gebied van wateroverlast door de klimaatverandering aan te pakken. De aanpak gebeurt samen met tal van partijen en inwoners.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.