Nieuwsoverzicht

╼╾

Rijk van Maas en Waal maakt werk van klimaatadaptatie

28 juni 2019

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan!

Verslag Ambtelijke Bijeenkomst

28 juni 2019

Vrijdag 21 juni kwamen in de Ruimte in Utrecht de landelijke trekkers weer bijeen. Tijdens deze tweede netwerkbijeenkomst in 2019 had als thema omgevingswet en water(kwaliteit). 

De waterkwaliteit is verbetert, maar we zijn er nog niet

21 juni 2019

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald.

Slimste waterwijk ter wereld moet verrijzen in Helmond

2 juni 2019

Op een nog braak liggend terrein in Helmond moet de slimste wijk van Nederland worden gebouwd: Brainport Smart District. De wijk ligt voor de helft in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas en voor de helft in het gebied van De Dommel.

De groeiende waarde van water

28 mei 2019

Rijnland en Dunea zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking een duurzame toekomst kan worden ontwikkeld. We willen een proactieve rol spelen in de maatschappelijke opgaven waar we als organisaties mee te maken hebben. Daarom organiseren we gezamenlijk een symposium op 6 juni 2019.

Voortgang samenwerken aan water 2019

27 mei 2019

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'. 

Noord Veluwse gemeenten én waterschap slaan handen ineen voor een klimaatrobuuste regio

23 mei 2019

Op 22 mei 2019 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluweop het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de bestuursovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio. 

Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

15 mei 2019

Investeren in waterkwaliteit begint met samenwerken!

Column Freek Buijtelaar

15 mei 2019

Freek Buijtelaar is wethouder in Borger-Odoorn en portefeuillehouder water binnen de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Sinds vorig jaar is hij lid van het Bestuurlijk overleg Waterketen. 

Struviet uit rioolwater als meststof voor mais

14 mei 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest.

Waterkring de Baronie lanceert site “Samen waterproof”

14 mei 2019

Lange periodes zonder regenval of juist wateroverlast door hevige stortbuien. Het zijn weersomstandigheden waarmee Nederlanders steeds vaker te maken krijgen. De laatste jaren zijn de extremen geen uitzondering meer, maar regel...

Utrechtse waterschappen roepen provinciale coalitiepartners op: pak regie in energietransitie en klimaatadaptatie

12 mei 2019

De Utrechtse waterschappen vragen de coalitiepartners van de provincie Utrecht om de regie te pakken in vraagstukken op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie in combinatie met woningbouw.

Waterkwaliteit en biodiversiteit meten met citizen science

9 mei 2019

Tijdens de Week van ons Water van 1 t/m 12 mei staat ook een vorm van citizen science centraal: waterdiertjes tellen. Deze data kan de waterschappen veel inzicht geven over de waterkwaliteit en biodiversiteit in kleinere wateren.

Ravelijnlezing 2019 | Water, strategische verbinder van de Delta

8 mei 2019

Op donderdagmiddag 23 mei aanstaande vindt de 11e editie van het jaarlijks terugkerende kennis- en netwerkevent de Ravelijnlezing plaats met als titel ‘Water, strategische verbinder van de Delta’. 

Overijsselaar onderschat eigen (drink)waterverbruik

3 mei 2019

De droge zomer van 2018 laat zien dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie...

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken slim samen bij droogte

2 mei 2019

De waterschappen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om de gevolgen van droogte te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid.

Extra rijksbijdrage voor wateroverlastproblemen gemeente Meerssen

1 mei 2019

De regering komt met extra geld voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in de gemeente Meerssen. De gemeente en Waterschap Limburg hebben samen een projectvoorstel ingediend dat nu is goedgekeurd.

Publiekscampagne Waterbedrijf Vitens

20 april 2019

Vitens start vandaag een publiekscampagne om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en hen van tips te voorzien om water te besparen. Het waterbedrijf verwacht een toename van het waterverbruik, Nederlanders zullen in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer water gebruiken.

'Drinkwaterdistributienet wel bestand tegen beperkte, maar niet tegen grootschalige overstroming'

15 april 2019

Dat concludeert KWR Watercycle Research Institute, het onderzoeksinstituut van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven, uit een onderzoek naar de gevolgen van een overstroming op het distributienet.

Nieuw kennisprogramma voor verbetering waterkwaliteit

12 april 2019

Bestaande en nieuwe kennis over waterkwaliteit bijeen brengen en deze kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Daar gaat het om bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma moet eraan bijdragen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald.

STOWA zoekt hulp waterschappen in strijd tegen blauwalg

5 april 2019

STOWA startte in februari 2019 met een onderzoek naar het gebruik van DNA-technieken en toxinebepalingen bij de monitoring en risicobeoordeling van blauwalg op zwemwaterlocaties.

Nieuwe Keur Waterschap Limburg in werking getreden voor heel Limburg

5 april 2019

Vanaf 1 april is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg officieel in werking getreden. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen.

Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

3 april 2019

Op vrijdag 29 maart vond er een Ambtelijke bijeenkomst van Samenwerken aan water plaats in Utrecht, locatie IDR (In De Ruimte). Deze middag werd de personele kwetsbaarheid op de diverse werkgebieden onder de aandacht gebracht.

Sfeerbeeld collegiaal bezoek De Meierij

1 april 2019

Op donderdag 21 maart werd er door een afvaardiging van het kernteam een bezoek gebracht aan Oirschot. In een kleinschalig gezelschap vond op deze dag een nuttige uitwisseling plaats met regio De Meierij. 

Rotterdam wordt steeds groener en meer hoosbuiproof

1 april 2019

Op donderdag 21 maart werd er door een afvaardiging van het kernteam een bezoek gebracht aan Oirschot. In een kleinschalig gezelschap vond op deze dag een nuttige uitwisseling plaats met regio De Meierij.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.