Sfeerelement

Samenwerking voor realisatie ecologische verbindingszone Dintel Tonnekreek

30 januari 2019

25 januari ondertekenden waterschapsbestuurder Niels Mureau en wethouder Désirée Brummans een samenwerkingsovereenkomst om de komende jaren de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de Dintel en de Tonnekreek te realiseren.

De totale opgave bedraagt 2,5 km (6,25 ha). Met de realisatie van de ecologische verbindingszone (EVZ) wordt de nabijgelegen watergang (tussen de Kwartiersedijk en Slobbegorsedijk) gelijk opnieuw ingericht. De herinrichting is met name bedoeld om te komen tot een beter watersysteem dat minder gevoelig is voor wateroverlast. Niels Mureau: “We zijn als waterschap blij met de samenwerking met gemeente Moerdijk. Samen kunnen we ons watersysteem toekomstbestendig maken, met oog voor omgeving, klimaat én natuur.”

Hoe komt het eruit te zien? 
De EVZ wordt ingericht als een zogenoemde “moeraszone”. Een moeraszone bestaat uit een strook langs een waterloop, met op grotere afstand van elkaar “stapstenen”. Stapstenen zijn bredere leefgebieden (bijvoorbeeld poelen) voor dieren. De EVZ bestaat uit moeras, (vochtig) grasland, open water, struikgewas en hier en daar wat bos. Het gebied richt zich vooral op rietvogels, kleine zoogdieren, amfibieën, libellen en kokerjuffers. 

Wethouder Désirée Brummans: “Moerdijk is een gemeente waar water al eeuwenlang een belangrijke rol speelt. Als gemeente willen we een goede balans in groen en blauw. Dat is goed voor de biodiversiteit en de landbouw, maar ook voor recreatie en toerisme. Daarom vinden we het belangrijk om het oppervlak verbonden natuur te vergroten en daarmee ook de soortenrijkdom in de gemeente.”

Aanpak 
Op basis van beschikbaarheid van grond maakt een adviesbureau een ontwerp voor de EVZ. De gemeente is met grondeigenaren in gesprek. Wanneer bekend is welke gronden gebruikt kunnen worden stelt het waterschap een projectplan Waterwet op waarop belanghebbenden kunnen reageren. Na vaststelling van het projectplan kan de aanleg beginnen. Het waterschap en de gemeente hebben voor het project subsidie aangevraagd bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.