Aanpak microverontreiniging
Sfeerelement

Aanpak microverontreinigingen

28 maart 2019

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu om de waterkwaliteit te verbeteren.

Dat bleek tijdens een drukbezocht symposium op 8 maart 2019 in Utrecht. Waterprofessionals uit heel Nederland kregen te horen hoe deze aanpak eruit ziet, en wat de actuele stand van zaken is op dit gebied. Maar ook wat de volgende stappen zijn.

Maar liefst 175 mensen waren deze dag naar Utrecht gekomen. De hoge opkomst was een duidelijk signaal dat het onderwerp ‘microverontreinigingen’ bestuurlijk en maatschappelijk enorm leeft. Dagvoorzitter Jelle Roorda, directeur bij Waterschap Limburg, benadrukte in zijn inleiding het belang van het vergaand verwijderen van microverontreinigingen op rwzi’s. Dat deed hij door het te koppelen aan klimaatadaptatie en de mogelijke komst van waterfabrieken. Het via vergaande zuivering opwerken van afvalwater tot bruikbaar zoet water kan volgens hem een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het tegengaan van de effecten van droogte en verdroging.

Voor alle technologen en technische adviseurs in de zaal had Roorda een duidelijke boodschap: met nieuwe verwijderingstechnieken op rwzi’s alleen lossen we het microverontreinigingsprobleem niet op. We hebben een integrale aanpak nodig. “Ga in gesprek met partijen in uw omgeving die van belang zijn voor, danwel belang hebben bij een goede waterkwaliteit: boeren, tuinders, drinkwaterbedrijven.” En, hield hij zijn gehoor ten overvloede voor: het gaat over (schoon en gezond) water, niet over afvalwater. Kijk en denk breder.

Lees een samenvattend verslag van deze dag, met videolinks naar afzonderlijke presentaties

Bekijk het videomagazine

Bekijk de powerpointpresentaties van alle sprekers

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.