Sfeerelement

Regeling rijksbijdrage voor klimaatadaptatie van start

28 januari 2019

Decentrale overheden kunnen sinds 24 januari voorstellen indienen voor een rijksbijdrage voor klimaatadaptatie.

Waterschappen, gemeentes en provincies kunnen tot 15 maart voorstellen voor pilotprojecten indienen en tot 1 april voorstellen voor procesondersteuning.
Aanleiding voor deze regeling is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Op 20 november hebben Rijk, gemeentes, provincies en waterschappen dit akkoord ondertekend. Daarin is onder andere afgesproken dat het Rijk de komende twee jaar in totaal 20 miljoen euro extra vrijmaakt ter ondersteuning van de adaptatieaanpak van decentrale overheden.

Pilotprojecten
De extra middelen worden ingezet voor de uitvoering van pilotprojecten, procesondersteuning voor stresstesten en risicodialogen, en kennisontwikkeling.

Informatie
Meer informatie over deze regeling en de mogelijkheden en randvoorwaarden om voorstellen in te dienen, vindt u op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.