Medicijnen in de gootsteen
Sfeerelement

Unie onderschrijft aanpak medicijnresten Europese Commissie

25 maart 2019

De Europese Commissie heeft op 11 maart 2019 een strategische aanpak van medicijnresten in het milieu gepubliceerd. De Unie van Waterschappen is blij met deze strategie en ziet die als een bevestiging dat we in Nederland de goede aanpak hebben gekozen.

Ook vindt de Unie een Europese aanpak belangrijk vanwege het grensoverschrijdende karakter van verontreinigingen in het stroomgebied van Maas, Rijn, Schelde en Eems.

Gezondheid waterorganismes 
De Europese Commissie constateert dat medicijnresten in het oppervlaktewater een probleem zijn: deze resten hebben negatieve effecten op de ecologie en de gezondheid van waterorganismes. De Commissie kondigt een groot aantal acties aan voor alle partijen die een rol spelen in de keten: de farmaceutische industrie, apothekers, artsen, de zorgsector, de drink- en afvalwatersector en overheden.

Belangrijke maatregelen
In de aanpak medicijnresten noemt de Europese Commissie een aantal belangrijke maatregelen:

  • Extra aandacht voor een nadere risicoanalyse van medicijnen;
  • Extra aandacht voor monitoring en meetverplichtingen;
  • Een duidelijke link met de aanpak van antibioticaresistentie;
  • De aankondiging om ook voor medicijnen normen op te nemen in de Kaderrichtlijn Water;
  • De mogelijkheid om in het kader van de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater aanvullende zuiveringstechnieken voor te schrijven.

Ketenaanpak medicijnresten
Deze aanpak heeft veel overeenkomsten met de ketenaanpak medicijnresten die in Nederland al enkele jaren wordt ingezet. Rijksoverheid en de waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, de farmaceutische industrie en veel partijen uit de zorgsector werken al samen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen.

Onderzoek naar effecten
De Nederlandse waterschappen doen al een aantal jaar onderzoek naar de effecten van medicijnresten in oppervlaktewater en naar technologie om medicijnresten uit afvalwater te zuiveren. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling waarin 60 miljoen euro beschikbaar is voor demonstratieprojecten voor zuivering van medicijnresten uit afvalwater.

Milieunormen
De Unie is voorstander van het ontwikkelen van milieunormen voor medicijnresten. Daarnaast is de Unie voorstander van verder toxicologisch onderzoek naar deze groep stoffen, zodat er een goede afweging over eventuele maatregelen kan worden genomen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.