Sfeerelement

Resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018

25 maart 2019

In 2018 heeft Waterschap Limburg met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) weer mooie stappen vooruit gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit!

Steeds meer boeren werken aan water en bodem. Zo is het aantal projecten het afgelopen jaar met ruim 100 gestegen naar over de 350 landelijk. Belangrijk onderdeel van DAW in 2018 was onze inzet voor de 34 grondwaterbeschermingsgebieden. Deze gebieden liggen op de zandgronden in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en zijn zeer kwetsbaar. Hiervoor hebben we een groot aantal nieuwe projecten opgestart. ‘Het aantal projecten in Limburg groeit ook en is een duidelijk resultaat van de goede samenwerking met onder andere de LLTB. Daar word ik blij van’, geeft Har Frenken, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg uit.

Effectieve maatregelen
Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor hem goed is. ‘In Limburg lopen er nu ruim 20 DAW-projecten, waaronder ‘Verkenning Nutriëntenaanpak (Kabroeksebeek en Heer-Vroendaal)”, “Slim Bemesten” en “Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden”, “Leve(n)de bodem”, “Grondig boeren met Mais” en “Bodem UP”. In deze projecten wordt met enthousiaste ondernemersgroepen gewerkt.’ Vult Arend Jan Cuperus van de LLTB aan.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.