Koeien in weiland
Sfeerelement

Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen landbouw

23 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten. Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen.

357 projecten
In het afgelopen jaar is het aantal projecten binnen het Deltaplan met ruim 100 gestegen naar 357 projecten. Deze groei is mede ontstaan door de aanpak van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden. LTO Nederland-bestuurder Jakob Bartelds is daarom positief over de Deltaplan-aanpak. De land- en tuinbouw wordt hiermee volgens hem steeds meer gezien als serieuze partner in het bodem- en waterbeheer.

Pijlers voor succes 
Maatwerk bij de aanpak is belangrijk, want de oplossing ligt op bedrijfs- en gebiedsniveau. Op dat niveau wordt daarom samen met de waterbeherende partijen de water- en bodemsituatie gemeten. Uit de praktijkvoorbeelden in het Jaarverslag 2018 blijkt dat de overdracht van kennis en de agrarische bedrijfsvoering de pijlers zijn voor succes.

Gemeenschappelijk belang
Volgens Unie van Waterschappen-bestuurder Ingrid ter Woorst is schoon water een gemeenschappelijk belang van de waterschappen en land- en tuinbouw. De waterschappen helpen bij het gebiedsgericht meten en adviseren van agrariërs. Ook geven zij advies over bodembeheer.

De maatregelen hebben volgens Ter Woorst een positief effect op de gewasopbrengsten en regelgeving. Bijvoorbeeld rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor Ter Woorst staat samen meten, samen weten en handelen voorop.

Wat is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer?
Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken agrariërs en waterbeheerders samen aan een betere benutting van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook willen ze gerichter omgaan met de beschikbaarheid van zoetwater. Dit is van belang voor de sector zelf en voor een gezonde leefomgeving. Agrariërs doen dit onder andere door het verbeteren van de bodem en het sluiten van kringlopen. Maar ook door het delen van kennis en praktijkervaring met andere agrariërs.

Het initiatief voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer komt van LTO Nederland. De start was in 2013 met de overhandiging van het Deltaplan aan het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kern van het Deltaplan is de samenwerking van de landbouw met de Unie van Waterschappen. Er is een organisatie neergezet en budget beschikbaar gesteld om de agrarische ondernemers te faciliteren en de samenwerking met de waterschappen te versterken.

Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.