Sfeerelement

Water in balans

18 januari 2019

STOWA heeft voor het opstellen van een waterbalans een rekentool laten ontwikkelen. Het gebruik van deze tool wordt ondersteund met een e-learning module. Er is nu ook een handleiding om gebruikers te helpen bij het toepassen ervan.

Voor het waterkwaliteitsbeheer is het van groot belang inzicht te hebben in bronnen en processen die de waterkwaliteit bepalen. Inzicht in de herkomst van het water in een gebied is daarbij een belangrijke factor. Het gaat hierbij om het kwantificeren van hoeveelheden water die een watersysteem inkomen (neerslag, inlaat en kwel) en verlaten (verdamping, uitlaat en wegzijging). Hiervoor is het nodig een waterbalans op te stellen waarin alle in- en uitgaande waterstromen worden gekwantificeerd. Een waterbalans is een noodzakelijk onderdeel van een watersysteemanalyse en vormt de basis voor de Ecologische Sleutelfactoren.

Met een waterbalans kan vervolgens een stoffenbalans worden opgesteld waarmee inzicht kan worden verkregen in de herkomst van stoffen en de belasting van het water met bijvoorbeeld voedingsstoffen bepaald kan worden. 

 Een goede water- en stoffenbalans zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en in de maatregelen die je kunt nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

E-learning, handleiding en rekentool 
STOWA heeft een e-learing module laten ontwikkelen die gebruikers uitleg geeft over de te nemen stappen bij het opstellen van een waterbalans. Met een rekentool kunnen waterbeheerders vervolgens zelf aan de slag om een waterbalans op te opstellen. Er is nu ook een handreiking voor het gebruik van de rekentool. De e-learing module, handreiking en rekentool zijn te vinden op www.stowa.nl/waterbalans.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.