Sfeerelement

Deltafact over belang bodemorganische stof voor het waterbeheer

16 februari 2019

STOWA heeft een Deltafact laten opstellen over de rol die bodemorganische stof vervult bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking).

Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering.

Voldoende organische stof in de bodem is in de basis belangrijk voor water- en nutriëntenbeschikbaarheid voor gewassen, de bewerkbaarheid van gronden, koolstofvastlegging, weerbaarheid tegen ziekten en plagen en gewasopbrengsten. Maar het op peil houden en het, waar nodig, verhogen van het bodemorganische stofgehalte zorgt tevens voor een goede sponswerking van de bodem, zodat het kan helpen bij het omgaan met extreme neerslag en droogte die vaker gaan voorkomen door klimaatverandering.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.