Aardbol
Sfeerelement

Provincies willen betere afstemming Europese waterrichtlijnen

12 maart 2019

De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water. Deze richtlijn trad in het jaar 2000 in werking en zorgt voor een uniform waterbeleid in de hele Europese Unie. Via een openbare raadpleging wordt de kaderrichtlijn nu geëvalueerd. Behalve op de KRW kon via de openbare raadpleging ook gereageerd worden op re richtlijn grondwater, de richtlijn kwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn.

De provincies spelen een niet onbelangrijke rol binnen de KRW, stelt Merijn de Jong, adviseur Water van het IPO. “De provincies zorgen voor de juridische verankering van de ecologische doelen. En helpen ook, onder via het natuurbeleid, dat deze doelen worden gerealiseerd.”

De provincies vinden dat de Kaderrichtlijn Water (KRW), de daarmee samenhangende grondwaterrichtlijn, de richtlijn milieukwaliteitsnormen en de overstromingsrichtlijn en andere Europese wetgeving en beleid beter op elkaar afgestemd moeten worden. 

De Jong: “Denk aan het toelatingsbeleid voor medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen, de nitraatrichtlijn, het gemeenschappelijke landbouwbeleid of de drinkwaterrichtlijn. Het beleid is soms tegenstrijdig. Daarover trekken we aan de bel en ondersteunen we een eerder pleidooi van de Unie van Waterschappen en de Vewin van gelijke strekking.”

In haar position paper schrijven de provincies ook kritisch over de methode waarmee de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen wordt getoetst. “Als er ongewenste stoffen worden aangetroffen, wordt dat niet altijd duidelijk uit de huidige toetsingsmethode. Daar zijn wij bezorgd over,” legt De Jong uit.

De openbare raadpleging Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive is tot 12 maart geopend. Het doel van de evaluatie is om te kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en EU-waarde van de richtlijnen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten.

Meer informatie
IPO Position Paper – EU waterrichtlijnen

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.