Sluis
Sfeerelement

Extra wateraanvoer naar West-Brabantse polders stap dichterbij

3 maart 2019

Waterschap Brabantse Delta vindt een extra waterinlaat via de Roode Vaart een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. De droogte van 2018 heeft het belang bevestigd van een extra wateraanvoermogelijkheid voor de West-Brabantse polders.

Bij de verwachte klimaatverandering neemt het belang toe. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft onder strikte voorwaarden op 27 februari ingestemd met het voorstel voor een extra financiële bijdrage aan het project Roode Vaart. Dit project bestaat uit de onderdelen ‘inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart’ en de ‘doorvoer in Zevenbergen’. Voor het bestuur van het waterschap gold dat besluitvorming over beide onderdelen in samenhang plaats moest vinden.

Inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart 
De extra aanvoer van water uit het Hollandsch Diep bij de sluis Roode Vaart betekent meer armslag voor het peilbeheer in droge perioden via de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen (Mark-Vlietsysteem). Daarnaast zorgt de extra aanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark-Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit en daarmee ook de natuurwaarden in het poldergebied.

De kosten van deze waterinlaat bedragen 5,1 miljoen euro waarvan het waterschap 1,275 miljoen euro voor zijn rekening neemt. Het waterschap heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat het Rijk en de provincie Brabant meebetalen aan deze maatregel. Die maatregel bestaat uit het aanbrengen van speciale afsluitbare schuiven (rinketten) in de sluisdeuren, het aanleggen van leidingen en plaatsen van pompgemalen om ook bij laag water op het Hollandsch Diep water in te laten op de Roode Vaart.

Doorvoer in Zevenbergen 
Onderdeel van het besluit van het algemeen bestuur is de instemming met het voorstel om onder strikte voorwaarden een extra bijdrage te leveren van ruim 1,27 miljoen euro aan de doorvoer in Zevenbergen. Het waterschap is één van de partijen binnen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Roode Vaart die door de gemeente Moerdijk is gevraagd om bij te dragen in de extra kosten. De totale extra kosten bedragen 11,32 miljoen euro. Die kosten zijn ontstaan door technische aanpassingen in het ontwerp. Ook heeft de gemeente Moerdijk in afstemming met de aannemerscombinatie de risico’s voor het project beter in beeld gebracht. Die afstemming heeft vervolgens geleid tot vertraging in het proces. Ook dit heeft meerkosten met zich meegebracht.

Het openen van de haven is de beste optie voor de aanleg van de extra waterinlaat. De strikte voorwaarden zijn dat het om een eenmalige vaste bijdrage van het waterschap gaat. Het waterschap draagt geen extra geld meer bij als er zich weer tegenvallers voordoen. De extra bijdrage is ook afhankelijk van positieve besluitvorming door de besturen van de andere SOK-partijen (provincie Brabant, Zeeland en de gemeente Moerdijk) en het Rijk over hun extra bijdrage. Bij een positief besluit van alle partners worden de afspraken vastgelegd in een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.