Nieuwsoverzicht

╼╾

Oss heeft ook op gebied van klimaatadaptatie baat bij watersamenwerking

29 maart 2019

Watersamenwerking As50+ is een regio in Nederland waarbij gemeentes en waterschap samenwerken op het gebied van water. Oss maakt samen met het waterschap Aa en Maas en de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden deel uit van deze samenwerking.

Aanpak microverontreinigingen

28 maart 2019

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu om de waterkwaliteit te verbeteren.

Unie onderschrijft aanpak medicijnresten Europese Commissie

25 maart 2019

De Europese Commissie heeft op 11 maart 2019 een strategische aanpak van medicijnresten in het milieu gepubliceerd. De Unie van Waterschappen is blij met deze strategie en ziet die als een bevestiging dat we in Nederland de goede aanpak hebben gekozen.

Resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018

25 maart 2019

In 2018 heeft Waterschap Limburg met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) weer mooie stappen vooruit gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit!

Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen landbouw

23 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Rotterdams stadsnatuurpark fungeert als waterberging

22 maart 2019

In Rotterdam is het Essenburgpark geopend. Dit grote natuurlijke wandelgebied is tevens een waterberging voor de wijk. Als het bijzonder hard regent, kan hier zo’n 5.500 kubieke meter water worden opgeslagen.

Oegstgeest en Rijnland ondertekenen samenwerkingsagenda

20 maart 2019

Op vrijdag 15 maart hebben Jeroen Haan, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland en Jan Nieuwenhuis, wethouder van de gemeente Oegstgeest een strategische samenwerkingsagenda tussen de gemeente en het waterschap getekend.

KlimaatTop Zuid genomineerd voor gouden giraffe

20 maart 2019

De KlimaatTop Zuid is genomineerd voor de Gouden Giraffe award. Een nationale prijs voor het beste zakelijke event met impact.

Atlas van de lokale lasten 2019

20 maart 2019

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wij Duurzaam Staphorst sluiten samenwerkingsovereenkomst voor windenergie

18 maart 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor windenergie.

Provincies willen betere afstemming Europese waterrichtlijnen

12 maart 2019

De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Oasen en waterschap samen aan de slag met reststroom

6 maart 2019

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation.

Extra wateraanvoer naar West-Brabantse polders stap dichterbij

3 maart 2019

Waterschap Brabantse Delta vindt een extra waterinlaat via de Roode Vaart een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. De droogte van 2018 heeft het belang bevestigd van een extra wateraanvoermogelijkheid voor de West-Brabantse polders.

Samen aan de slag voor het dijkproject Wijk bij Duurstede – Amerongen

1 maart 2019

Op 21 februari ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het waterschap De Stichtse Rijnlanden een intentieovereenkomst.

Samenwerking Delfland en Maassluis maakt nieuw hemelwatersysteem mogelijk

1 maart 2019

Wethouder Fred Voskamp van de gemeente Maassluis en hoogheemraad Antoinette Jans van Hoogheemraadschap Delfland, hebben op vrijdag 22 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem in Maassluis-west getekend. Hierdoor kan gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem.

Kamerdebat over de droogte van 2018

25 februari 2019

Op 13 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de droogte van 2018. Daarbij waren veel complimenten voor de waterschappen.

Delfland gaat zoet water behouden, omgeving profiteert

23 februari 2019

Weet u het nog? De droogte van afgelopen zomer? Dat zal in de toekomst ongetwijfeld vaker voorkomen.

Waterketenvisie 2030: Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West

22  februari 2019

Op 22 februari 2018 is door de partners binnen Waterkring West een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten (met een looptijd tot en met 2021). 

Uitreiking WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2019

22 februari 2019

Elke twee jaar reiken we de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Op donderdag 19 september 2019 wordt de prijs uitgereikt op de landelijke WOW-dag.

Deltafact over belang bodemorganische stof voor het waterbeheer

16 februari 2019

STOWA heeft een Deltafact laten opstellen over de rol die bodemorganische stof vervult bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking).

Ledenbrief VNG

04 februari 2019

In de Ledenbrief van de VNG is aandacht voor de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Waterketen.

Samenwerking voor realisatie ecologische verbindingszone Dintel Tonnekreek

30 januari 2019

25 januari ondertekenden waterschapsbestuurder Niels Mureau en wethouder Désirée Brummans een samenwerkingsovereenkomst om de komende jaren de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de Dintel en de Tonnekreek te realiseren.

Waterschap Vechtstromen ‘omarmt’ de drol

29 januari 2019

Waterschap Vechtstromen is gestart met de campagne #waarblijftmijndrol. Het is een bewustwordingscampagne voo het werk op de zuiveringen.

Waterschap, verhuurders en gemeente onderzoeken warmtenet met restwarmte uit afvalwater voor Deventer wijken

29 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1, particulier verhuurder Eigen Bouw en gemeente Deventer gaan gezamenlijk onderzoek doen naar een warmtenet op basis van restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Deventer wijk Zandweerd.

Regeling rijksbijdrage voor klimaatadaptatie van start

28 januari 2019

Decentrale overheden kunnen sinds 24 januari voorstellen indienen voor een rijksbijdrage voor klimaatadaptatie.

Wereldbank verdubbelt bedrag voor investeringen in klimaatadaptatie

22 januari 2019

De Wereldbank trekt tussen 2021 en 2025 gemiddeld 10 miljard dollar per jaar uit voor initiatieven in het kader van klimaatadaptatie. Dat is ruim twee keer zoveel als het huidige bedrag...

Evaluatie droogte: “Watervraag was extreem groot”

22 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kijkt over het algemeen met een goed gevoel terug op de aanpak van de droogte in 2018. Dat blijkt uit de evaluatie Droogte 2018 die het waterschap hield.

'Sleutelrol waterschappen bij de transitie naar een regionale circulaire economie'

18 januari 2019

OPINIE - Waterschappen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen spelen bij de transitie naar een regionale circulaire economie.

Water in balans

18 januari 2019

STOWA heeft voor het opstellen van een waterbalans een rekentool laten ontwikkelen. Het gebruik van deze tool wordt ondersteund met een e-learning module. Er is nu ook een handleiding om gebruikers te helpen bij het toepassen ervan.

Waterschappen: nieuw project voor ontwikkelen bioplastics uit afvalwater

18 januari 2019

Het Phario-project krijgt een vervolg. De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân gaan €2,5 miljoen investeren in een nieuwe demo-installatie voor het winnen van volledig afbreekbare bioplastics uit afvalwater.

Studiereis voor bestuurders

16 januari 2019

Tot 23 januari kunnen bestuurders zich nog met vroegboekkorting inschrijven voor de studiereis van 10 tot en met 13 april naar Kopenhagen.

Waterschappen richten innovatieplatform circulaire economie op

15 januari 2019

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om verdergaande samenwerking te realiseren op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid.

Positief oordeel over transparante totstandkoming drinkwatertarieven

11 januari 2019

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018.

Utrechtse waterschappen roepen provinciale coalitiepartners op: pak regie in energietransitie en klimaatadaptatie

10 januari 2019

Net als afgelopen jaren, vindt er ook dit jaar weer een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen.

Drie waterschappen in top vijf best bestuurde decentrale overheden

10 januari 2019

Drie waterschappen dingen mee naar de titel Best bestuurde decentrale overheid 2018 van het blad Binnenlands Bestuur.

Stijging gemeentelijke woonlasten grote gemeenten doordat rijk afvalstoffenbelasting fors verhoogt

10 januari 2019

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten dat vandaag verschijnt.

Enorme vetberg in Engels riool ontdekt

9 januari 2019

In het riool van de Engelse badplaats Sidmouth is een vetberg met een lengte van 64 meter ontdekt...

Handreiking Grasbekledingen

8 januari 2019

In maart 2018 ging de Handreiking Grasbekleding live. Dit online kennisplatform ondersteunt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen bij het dagelijks werk aan grasbekledingen van waterkeringen en legt een verband tussen het toetsinstrumentarium WBI2017 en het dagelijks beheer.

Maatregelen vanwege lage grondwaterstand

4 januari 2019

Door de droogte in Fryslân van afgelopen jaar is de grondwaterstand veel lager dan normaal. Daarom nemen zij een aantal maatregelen. Hier leest u welke maatregelen zij nemen en waarom deze van belang zijn.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.