nieuwsoverzicht 2019

╼╾

Voorbereiding luchtbellenscherm tegen plastic

18 december 2019

Gemeenten in het stroomgebied van Rijnland hebben een overeenkomst ondertekend met hoogheemraadschap van Rijnland en stichting Coast Busters om toe te werken naar de plaatsing van een luchtbellenscherm dat plastic afval wegvangt bij boezemgemaal Katwijk. De komst hangt af van een onderzoek naar de haalbaarheid en kosten.

Derde klimaattop Vallei en Veluwe: samen doorpakken met uitvoeringsplan

13 december 2019

In een volle zaal kwamen bestuurders en ambtenaren uit de hele Vallei en Veluwe regio bijeen voor de derde regionale klimaattop in Apeldoorn. Er is weer een volgende stap gezet om de regio klimaatbestendig en waterrobuust te gaan maken.

Gemeente en waterschap versterken profiel Almelo Waterstad

04 december 2019

Almelo is bij uitstek een waterstad. “Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan”, stelt bestuurder Hans van Agteren van ons waterschap. Door krachten te bundelen, een gezamenlijke agenda te hanteren en afspraken te maken over uitvoering willen het waterschap en de gemeente het profiel van Almelo Waterstad verder versterken.

Landelijke proef in Leusden:
Schoon water direct uit het riool

22 november 2019

Kunnen we schoon water direct uit het rioolwater filteren? Deze vraag staat centraal bij de proef die in Leusden draait onder de naam 'CoRe water'. De proef loopt tot half november.

Symposium waterpasserende bestrating

21 november 2019

Voor alle medewerkers van gemeenten: kom als duo waterbeheerder – wegbeheerder! Waterpasserende en -infiltrerende verharding raakt namelijk twee vakgebieden.

Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Rivierenland slaan handen ineen voor doorontwikkeling Verdygo-techniek

19 november 2019

Waterschap Rivierenland heeft een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen met Waterschapsbedrijf Limburg een programma op te zetten voor de (door)ontwikkeling van Verdygo-modules.  Verdygo is een innovatief, modulair ontwerp- en bouwconcept voor rioolwaterzuiveringen.

Reserveer nu jouw ticket voor het Waterinnovatiefestival

05 november 2019

Het festivalseizoen lijkt nu echt voorbij. Maar niet voor lang! Want op donderdagmiddag 12 december 2019 wordt de állereerste editie van het Waterinnovatiefestival gehouden. Vol inspiratie, innovaties en ontmoetingen. En daar willen we jou natuurlijk graag bij hebben. 

Inzendingen waterinnovaiteprijs online

31 oktober 2019

Er zijn maar liefst 107 inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2019. Ze zijn allemaal te bekijken op Waterinnovatieprijs.nl. De inzendingen voor aanmoedigingsprijs De Dromenvanger staan op YouTube.

Waterinnovatieprijs 2019

23 oktober 2019

Meer dan 100 ‘Willie Wortels’ hebben hun innovatieve waterideeën ingezonden voor de Waterinnovatieprijs 2019. Variërend van een volledig afbreekbare mat die beschermt tegen erosie tot baggeren met kleinschalige elektrische slibrobots.

Eerste boom geplant in natte ecologische zone in Honderdland

22 oktober 2019

Vandaag heeft Marcel Belt, Hoogheemraad bij Delfland samen met wethouders Cobie Gardien en Leen Snijders van Gemeente Westland en de projectdirecteur van HOC, Eric in ’t Veld de eerste boom geplant op de natte ecologische zone in Honderdland. De natte ecologische zone ligt op de rand van Honderdland, nabij de Tweepleinenweg.

Deep Dive Sessions

17 oktober 2019

Op 4 oktober vond de Bijeenkomst Bestuurders Waterketen ‘Samenwerken aan water; deep dive sessions’ plaats in de Tolhuistuin, Amsterdam. Bekijk hier het videoverslag. 

Nieuwe grondstof uit slibkorrels gelanceerd: Kaumera

1 oktober 2019

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren.

Hoe schoon is Utrechts water?

7 oktober 2019

Op maandag 23 september 2019 onderzochten Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht, samen met buurtbewoonster Ellen Alzer, de waterkwaliteit bij de Alexander Numankade en de Jan van Galenstraat.

Waterkwaliteit Netegebied verbeteren door voorlichting aan agrariërs

1 oktober 2019

Waterschap De Dommel wil de waterkwaliteit in het Netegebied in Reusel verbeteren. De toegestane hoeveelheid fosfaat en stikstof in het water wordt daar namelijk structureel overschreden.

Ontwikkelingen in de samenwerking in de waterketen

25 september 2019

Door Bert van Vijfeiken, VNG

Regiobezoeken 'Samenwerken aan Water'

24 september 2019

Het kernteam ziet het onder meer als zijn taak om regio’s te stimuleren, te enthousiasmeren en bij te staan. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang te luisteren naar het geluid in de regio’s, te weten waar men tevreden over is, wat nog kan worden verbeterd en wat eventueel van het kernteam wordt verwacht.

Natuurvriendelijke oevers voor schoner water in de Rotte

23 september 2019

Voor een goede kwaliteit van het water in de Rotte is het belangrijk dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. Daarom legt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard natuurvriendelijke oevers aan.

Regio's aan zet

23 september 2019

Door Ruud van Esch, Unie van Waterschappen.

Kwaliteit van bronnen voor drinkwater steeds meer onder druk

17 september 2019

Het is twee voor twaalf voor de Nederlandse drinkwaterbronnen. Onderzoekers van KWR hebben een samenvattend overzicht opgesteld van beschikbare informatie over de toestand van de bronnen en deze studie levert een zorgelijk beeld op. Vewin benadrukt daarom dat meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren absoluut noodzakelijk zijn.

Brabant Water haalt energie uit water met behulp van aquathermie

6 september 2019

In mei 2019 is de Green Deal Aquathermie ondertekend. Doel van deze Green Deal is om toepassingsmogelijkheden van aquathermie in kaart te brengen én om meer bekendheid te geven aan thermische energie uit water.

Bouwstenen water in de Omgevingswet

3 september 2019

Het Twents waternet (14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen) hebben samen met veel andere partners een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet.

Blue Deal vertegenwoordigd op World Water Week

28 augustus 2019

De Nederlandse waterschappen bezoeken van 25 tot en met 30 augustus de World Water Week in Stockholm. Daar gaan ze in gesprek over de Blue Deal.

Leven in de Delta, gewasbeschermingsmiddelen en waterschappen

11 juli 2019

Het zomernummer van de Waterspiegel is uit. In dit nummer onder meer de visie van Deltacommissaris Peter Glas op onze delta, verschillende reacties op de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en aandacht voor de waterschappen in het drieluik verkiezingen. Ook blikt scheidend directeur van WML Ria Doedel vooruit en terug op ruim twaalf jaar WML. 

Rijk van Maas en Waal maakt werk van klimaatadaptatie

28 juni 2019

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan!

Verslag Ambtelijke Bijeenkomst

28 juni 2019

Vrijdag 21 juni kwamen in de Ruimte in Utrecht de landelijke trekkers weer bijeen. Tijdens deze tweede netwerkbijeenkomst in 2019 had als thema omgevingswet en water(kwaliteit). 

De waterkwaliteit is verbetert, maar we zijn er nog niet

21 juni 2019

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet gehaald.

Slimste waterwijk ter wereld moet verrijzen in Helmond

2 juni 2019

Op een nog braak liggend terrein in Helmond moet de slimste wijk van Nederland worden gebouwd: Brainport Smart District. De wijk ligt voor de helft in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas en voor de helft in het gebied van De Dommel.

De groeiende waarde van water

28 mei 2019

Rijnland en Dunea zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking een duurzame toekomst kan worden ontwikkeld. We willen een proactieve rol spelen in de maatschappelijke opgaven waar we als organisaties mee te maken hebben. Daarom organiseren we gezamenlijk een symposium op 6 juni 2019.

Voortgang samenwerken aan water 2019

27 mei 2019

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'. 

Noord Veluwse gemeenten én waterschap slaan handen ineen voor een klimaatrobuuste regio

23 mei 2019

Op 22 mei 2019 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluweop het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de bestuursovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio. 

Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

15 mei 2019

Investeren in waterkwaliteit begint met samenwerken!

Column Freek Buijtelaar

15 mei 2019

Freek Buijtelaar is wethouder in Borger-Odoorn en portefeuillehouder water binnen de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Sinds vorig jaar is hij lid van het Bestuurlijk overleg Waterketen. 

Struviet uit rioolwater als meststof voor mais

14 mei 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest.

Waterkring de Baronie lanceert site “Samen waterproof”

14 mei 2019

Lange periodes zonder regenval of juist wateroverlast door hevige stortbuien. Het zijn weersomstandigheden waarmee Nederlanders steeds vaker te maken krijgen. De laatste jaren zijn de extremen geen uitzondering meer, maar regel...

Utrechtse waterschappen roepen provinciale coalitiepartners op: pak regie in energietransitie en klimaatadaptatie

12 mei 2019

De Utrechtse waterschappen vragen de coalitiepartners van de provincie Utrecht om de regie te pakken in vraagstukken op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie in combinatie met woningbouw.

Waterkwaliteit en biodiversiteit meten met citizen science

9 mei 2019

Tijdens de Week van ons Water van 1 t/m 12 mei staat ook een vorm van citizen science centraal: waterdiertjes tellen. Deze data kan de waterschappen veel inzicht geven over de waterkwaliteit en biodiversiteit in kleinere wateren.

Ravelijnlezing 2019 | Water, strategische verbinder van de Delta

8 mei 2019

Op donderdagmiddag 23 mei aanstaande vindt de 11e editie van het jaarlijks terugkerende kennis- en netwerkevent de Ravelijnlezing plaats met als titel ‘Water, strategische verbinder van de Delta’. 

Overijsselaar onderschat eigen (drink)waterverbruik

3 mei 2019

De droge zomer van 2018 laat zien dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie...

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken slim samen bij droogte

2 mei 2019

De waterschappen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om de gevolgen van droogte te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid.

Extra rijksbijdrage voor wateroverlastproblemen gemeente Meerssen

1 mei 2019

De regering komt met extra geld voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in de gemeente Meerssen. De gemeente en Waterschap Limburg hebben samen een projectvoorstel ingediend dat nu is goedgekeurd.

Publiekscampagne Waterbedrijf Vitens

20 april 2019

Vitens start vandaag een publiekscampagne om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en hen van tips te voorzien om water te besparen. Het waterbedrijf verwacht een toename van het waterverbruik, Nederlanders zullen in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer water gebruiken.

'Drinkwaterdistributienet wel bestand tegen beperkte, maar niet tegen grootschalige overstroming'

15 april 2019

Dat concludeert KWR Watercycle Research Institute, het onderzoeksinstituut van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven, uit een onderzoek naar de gevolgen van een overstroming op het distributienet.

Nieuw kennisprogramma voor verbetering waterkwaliteit

12 april 2019

Bestaande en nieuwe kennis over waterkwaliteit bijeen brengen en deze kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Daar gaat het om bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma moet eraan bijdragen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald.

STOWA zoekt hulp waterschappen in strijd tegen blauwalg

5 april 2019

STOWA startte in februari 2019 met een onderzoek naar het gebruik van DNA-technieken en toxinebepalingen bij de monitoring en risicobeoordeling van blauwalg op zwemwaterlocaties.

Nieuwe Keur Waterschap Limburg in werking getreden voor heel Limburg

5 april 2019

Vanaf 1 april is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg officieel in werking getreden. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen.

Ambtelijke bijeenkomst Utrecht

3 april 2019

Op vrijdag 29 maart vond er een Ambtelijke bijeenkomst van Samenwerken aan water plaats in Utrecht, locatie IDR (In De Ruimte). Deze middag werd de personele kwetsbaarheid op de diverse werkgebieden onder de aandacht gebracht.

Sfeerbeeld collegiaal bezoek De Meierij

1 april 2019

Op donderdag 21 maart werd er door een afvaardiging van het kernteam een bezoek gebracht aan Oirschot. In een kleinschalig gezelschap vond op deze dag een nuttige uitwisseling plaats met regio De Meierij. 

Rotterdam wordt steeds groener en meer hoosbuiproof

1 april 2019

Op donderdag 21 maart werd er door een afvaardiging van het kernteam een bezoek gebracht aan Oirschot. In een kleinschalig gezelschap vond op deze dag een nuttige uitwisseling plaats met regio De Meierij.

Oss heeft ook op gebied van klimaatadaptatie baat bij watersamenwerking

29 maart 2019

Watersamenwerking As50+ is een regio in Nederland waarbij gemeentes en waterschap samenwerken op het gebied van water. Oss maakt samen met het waterschap Aa en Maas en de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden deel uit van deze samenwerking.

Aanpak microverontreinigingen

28 maart 2019

Waterbeheerders en het Rijk maken serieus werk van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu om de waterkwaliteit te verbeteren.

Unie onderschrijft aanpak medicijnresten Europese Commissie

25 maart 2019

De Europese Commissie heeft op 11 maart 2019 een strategische aanpak van medicijnresten in het milieu gepubliceerd. De Unie van Waterschappen is blij met deze strategie en ziet die als een bevestiging dat we in Nederland de goede aanpak hebben gekozen.

Resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2018

25 maart 2019

In 2018 heeft Waterschap Limburg met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) weer mooie stappen vooruit gezet in het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit!

Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen landbouw

23 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Rotterdams stadsnatuurpark fungeert als waterberging

22 maart 2019

In Rotterdam is het Essenburgpark geopend. Dit grote natuurlijke wandelgebied is tevens een waterberging voor de wijk. Als het bijzonder hard regent, kan hier zo’n 5.500 kubieke meter water worden opgeslagen.

Oegstgeest en Rijnland ondertekenen samenwerkingsagenda

20 maart 2019

Op vrijdag 15 maart hebben Jeroen Haan, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland en Jan Nieuwenhuis, wethouder van de gemeente Oegstgeest een strategische samenwerkingsagenda tussen de gemeente en het waterschap getekend.

KlimaatTop Zuid genomineerd voor gouden giraffe

20 maart 2019

De KlimaatTop Zuid is genomineerd voor de Gouden Giraffe award. Een nationale prijs voor het beste zakelijke event met impact.

Atlas van de lokale lasten 2019

20 maart 2019

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wij Duurzaam Staphorst sluiten samenwerkingsovereenkomst voor windenergie

18 maart 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor windenergie.

Provincies willen betere afstemming Europese waterrichtlijnen

12 maart 2019

De provincies willen dat de Europese wetgeving en beleid beter op elkaar worden afgestemd en dat er een andere methode komt om bestrijdingsmiddelen in grondwaterlichamen te toetsen. Dat staat het in het position paper dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) publiceerde naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Oasen en waterschap samen aan de slag met reststroom

6 maart 2019

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft opnieuw de samenwerking gezocht met een waterschap voor het benutten van de reststroom op een zuiveringsstation.

Extra wateraanvoer naar West-Brabantse polders stap dichterbij

3 maart 2019

Waterschap Brabantse Delta vindt een extra waterinlaat via de Roode Vaart een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant. De droogte van 2018 heeft het belang bevestigd van een extra wateraanvoermogelijkheid voor de West-Brabantse polders.

Samen aan de slag voor het dijkproject Wijk bij Duurstede – Amerongen

1 maart 2019

Op 21 februari ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het waterschap De Stichtse Rijnlanden een intentieovereenkomst.

Samenwerking Delfland en Maassluis maakt nieuw hemelwatersysteem mogelijk

1 maart 2019

Wethouder Fred Voskamp van de gemeente Maassluis en hoogheemraad Antoinette Jans van Hoogheemraadschap Delfland, hebben op vrijdag 22 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem in Maassluis-west getekend. Hierdoor kan gestart worden met de daadwerkelijke aanleg van dit nieuwe hemelwatersysteem.

Kamerdebat over de droogte van 2018

25 februari 2019

Op 13 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over de droogte van 2018. Daarbij waren veel complimenten voor de waterschappen.

Delfland gaat zoet water behouden, omgeving profiteert

23 februari 2019

Weet u het nog? De droogte van afgelopen zomer? Dat zal in de toekomst ongetwijfeld vaker voorkomen.

Waterketenvisie 2030: Samen schakelen naar een toekomstbestendige Waterkring West

22  februari 2019

Op 22 februari 2018 is door de partners binnen Waterkring West een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten (met een looptijd tot en met 2021). 

Uitreiking WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2019

22 februari 2019

Elke twee jaar reiken we de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Op donderdag 19 september 2019 wordt de prijs uitgereikt op de landelijke WOW-dag.

Deltafact over belang bodemorganische stof voor het waterbeheer

16 februari 2019

STOWA heeft een Deltafact laten opstellen over de rol die bodemorganische stof vervult bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking).

Ledenbrief VNG

04 februari 2019

In de Ledenbrief van de VNG is aandacht voor de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Waterketen.

Samenwerking voor realisatie ecologische verbindingszone Dintel Tonnekreek

30 januari 2019

25 januari ondertekenden waterschapsbestuurder Niels Mureau en wethouder Désirée Brummans een samenwerkingsovereenkomst om de komende jaren de ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de Dintel en de Tonnekreek te realiseren.

Waterschap Vechtstromen ‘omarmt’ de drol

29 januari 2019

Waterschap Vechtstromen is gestart met de campagne #waarblijftmijndrol. Het is een bewustwordingscampagne voo het werk op de zuiveringen.

Waterschap, verhuurders en gemeente onderzoeken warmtenet met restwarmte uit afvalwater voor Deventer wijken

29 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1, particulier verhuurder Eigen Bouw en gemeente Deventer gaan gezamenlijk onderzoek doen naar een warmtenet op basis van restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Deventer wijk Zandweerd.

Regeling rijksbijdrage voor klimaatadaptatie van start

28 januari 2019

Decentrale overheden kunnen sinds 24 januari voorstellen indienen voor een rijksbijdrage voor klimaatadaptatie.

Wereldbank verdubbelt bedrag voor investeringen in klimaatadaptatie

22 januari 2019

De Wereldbank trekt tussen 2021 en 2025 gemiddeld 10 miljard dollar per jaar uit voor initiatieven in het kader van klimaatadaptatie. Dat is ruim twee keer zoveel als het huidige bedrag...

Evaluatie droogte: “Watervraag was extreem groot”

22 januari 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kijkt over het algemeen met een goed gevoel terug op de aanpak van de droogte in 2018. Dat blijkt uit de evaluatie Droogte 2018 die het waterschap hield.

Waterschappen: nieuw project voor ontwikkelen bioplastics uit afvalwater

18 januari 2019

Het Phario-project krijgt een vervolg. De waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân gaan €2,5 miljoen investeren in een nieuwe demo-installatie voor het winnen van volledig afbreekbare bioplastics uit afvalwater.

Studiereis voor bestuurders

16 januari 2019

Tot 23 januari kunnen bestuurders zich nog met vroegboekkorting inschrijven voor de studiereis van 10 tot en met 13 april naar Kopenhagen.

Waterschappen richten innovatieplatform circulaire economie op

15 januari 2019

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om verdergaande samenwerking te realiseren op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid.

Positief oordeel over transparante totstandkoming drinkwatertarieven

11 januari 2019

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de transparante totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018.

Utrechtse waterschappen roepen provinciale coalitiepartners op: pak regie in energietransitie en klimaatadaptatie

10 januari 2019

Net als afgelopen jaren, vindt er ook dit jaar weer een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen.

Drie waterschappen in top vijf best bestuurde decentrale overheden

10 januari 2019

Drie waterschappen dingen mee naar de titel Best bestuurde decentrale overheid 2018 van het blad Binnenlands Bestuur.

Stijging gemeentelijke woonlasten grote gemeenten doordat rijk afvalstoffenbelasting fors verhoogt

10 januari 2019

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten dat vandaag verschijnt.

Enorme vetberg in Engels riool ontdekt

9 januari 2019

In het riool van de Engelse badplaats Sidmouth is een vetberg met een lengte van 64 meter ontdekt...

Handreiking Grasbekledingen

8 januari 2019

In maart 2018 ging de Handreiking Grasbekleding live. Dit online kennisplatform ondersteunt waterkeringbeheerders, projectleiders en ecologen bij het dagelijks werk aan grasbekledingen van waterkeringen en legt een verband tussen het toetsinstrumentarium WBI2017 en het dagelijks beheer.

Maatregelen vanwege lage grondwaterstand

4 januari 2019

Door de droogte in Fryslân van afgelopen jaar is de grondwaterstand veel lager dan normaal. Daarom nemen zij een aantal maatregelen. Hier leest u welke maatregelen zij nemen en waarom deze van belang zijn.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.