Sfeerelement

Prinsjesdag 2018: Posities boer en natuur

28 september 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers en spant zich in om landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Kringlooplandbouw is de kern, zoals verwoord in de onlangs verschenen visie op landbouw. In de LNV-begroting zijn onder meer plannen opgenomen om de positie van de (jonge) boer in de keten te versterken, maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan en plannen om de bodem gezond te houden en biodiversiteit te verbeteren.
Minister Schouten: „In mijn visie op landbouw is het kernwoord kringlooplandbouw. Een koerswijziging is nodig als het gaat over hoe wij ons voedsel produceren en hoe wij omgaan met het beschikbare voedsel. Door kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en benutten we grondstoffen met zo min mogelijk verliezen. Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en levert een goede boterham op - en is mogelijk op elke schaal.”

Op de terreinen landbouw, natuur en voedselkwaliteit liggen forse maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid. Met de oprichting van een nieuw ministerie - met nu een eerste eigen begroting - gaat de sector met deze uitdagingen aan de slag. In het Regeerakkoord is hier ook geld voor gereserveerd. In de begroting 2019 staan de eerste plannen om de landbouwvisie, die is ontstaan uit gesprekken en werkbezoeken met tal van partijen, te realiseren.

Innovatie belangrijk
Het ministerie komt met een speciaal bodemprogramma om de bodem blijvend gezond te houden. Ook gaat het ministerie telers helpen om hun gewassen te beschermen met zo min mogelijk (chemische) middelen, door samen met het bedrijfsleven via onderzoek maatregelen te ontwikkelen voor het bestrijden van ziekten en plagen. 

Innovatie is dan ook een belangrijke pijler in de begroting: de bijdrage aan Wageningen Research is volgend jaar 92,7 miljoen euro, naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat 90,8 miljoen euro. In het najaar van 2018 verschijnt een brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda, onder meer gericht op duurzaam ondernemerschap en impulsen voor groen onderwijs.

Landbouw en natuur verbinden
Een belangrijk onderdeel van de begroting is de opgave om landbouw en natuur - ook in lijn met de nieuwe landbouwvisie - zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Een gezonde bodem is cruciaal voor onze voedselproductie. Alles wat we onttrekken aan de bodem moet zoveel mogelijk worden teruggegeven. Dat moet met elkaar in balans zijn. Dat komt de diversiteit in planten- en dierensoorten ten goede en is goed voor de natuur. In totaal is 275 miljoen euro gereserveerd voor natuur en waterkwaliteit. Concrete projecten zijn het Grevelingenmeer, waar 75 miljoen euro wordt ingezet om een zogeheten doorlaat te maken in de Brouwersdam zodat het water in het meer doorlopend wordt ververst, en het Waddengebied (16 miljoen euro) met specifiek het kwelderproject in Eems-Dollard. Het doel is het realiseren van een rijke natuur in de grote wateren waar iedereen van kan genieten en waar ruimte is voor recreatie en visserij.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.