Sfeerelement

Volgende stap voor Bestuursakkoord Water

31 oktober 2018

Het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven werken sinds 2011 in heel Nederland intensief samen aan het regionale waterbeheer binnen het Bestuursakkoord Water. 

Vandaag is de toekomstvisie gepresenteerd waarmee het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg krijgt. Tot nu toe leverde de samenwerking al een heldere formulering van verantwoordelijkheden en kostenbesparingen op.

De vijf partijen binnen het Bestuursakkoord Water willen doelmatiger werken. Dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden daardoor niet tot sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Met nieuwe gestelde doelen en aanvullende afspraken willen de partijen de samenwerking een nieuwe impuls geven. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen bereikt. Het accent ligt in de komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het gebied van personele kwetsbaarheid. 

Toekomstvisie
De gepresenteerde toekomstvisie is gebouwd op vier pijlers. De focus ligt op het benutten van technologische vooruitgang, passende maatregelen tegen de risico’s van gevaren via internet, doorontwikkeling van de regionale samenwerking en het implementeren van de Omgevingswet.

Digitale samenleving
De technologische vooruitgang en digitalisering bieden kansen. Het optimaal gebruik maken van beschikbare data bevordert onder meer de integrale samenwerking. De ontwikkelingen op dit gebied dragen echter ook een risico met zich mee. De toename van cybercrime, -spionage en -sabotage vereisen ook binnen de waterketen een integrale aanpak. Wanneer systemen en processen verstoord worden, kunnen grote gevolgen dreigen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Omdat de consequenties van deze wet groot zijn voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector, moet goed overleg gevoerd worden voor een correcte invulling en implementatie. Met per regio een aparte afstemming.

Download de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.