Sfeerelement

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan water Zutphen

30 november 2018

Op woensdag 28 november was er een landelijke netwerkbijeenkomst van Samenwerken aan Water. Plaats van handeling was dit keer het stadhuis in Zutphen. 

De focus lag dit keer voornamelijk op het addendum, gegevens in de afvalwaterketen en de rol van stichting RIONED. Na de inloop en lunch vond de gebruikelijke terugkoppeling van de bestuurdersbijeenkomst plaats, ditmaal verzorgd door Mariska van Rijswijk. Zij gaf een update over de stand van zaken en vroeg om input voor het jaarplan voor 2019.

Daarna was het woord aan Ruud van Esch, beleidsmedewerker bij de UvW. Hij vertelde over de aanvullende afspraken, die betrekking hebben op het bestuursakkoord water, het addendum. Eerst gaf Van Esch een kort overzicht van de successen die in de afgelopen jaren behaald zijn. Daarna nam hij de aanwezigen mee in een uiteenzetting over de totstandkoming van de aanvullende afspraken, die onlangs gepresenteerd werden.

De eerder gepresenteerde pijlers werden hierbij uitgelicht, namelijk het benutten van technologische vooruitgang, passende maatregelen tegen de risico’s van gevaren via internet, doorontwikkeling van de regionale samenwerking en het implementeren van de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. De consequenties van deze wet zijn groot zijn voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector. 

Per regio zal een aparte afstemming gemaakt moeten worden voor een correcte invulling en implementatie van deze wet. Na een korte inleiding werd er in groepen gewerkt aan de aanvullende afspraken die in het addendum zijn gemaakt. Hoe kunnen deze worden door vertaald naar de regio en waar kan iedereen morgen al mee aan de slag?

Tijdens de presentatie van Hugo Gastkemper, directeur van RIONED, kwam de toenemende mate van importantie van datagebruik aan de orde. De koppeling met de informatiebronnen ban gemeenten spelen hierbij een essentiële rol. Ook kwam het streven om doelmatiger te werken aan de orde. Lagere kosten en minder bestuurlijke drukte zijn hierbij belangrijke doelen, uiteraard zonder kwaliteitsverlies. 

Na het verhaal van Hugo volgde er een presentatie van Adry Salome van het Waterschapshuis over DAMO afvalwaterketen. Tot slot was er een korte excursie langs het waterfront en historische centrum van Zutphen met de gebruikelijke borrel als eindpunt, ditmaal in de binnenstad van Zutphen. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.