Sfeerelement

Waterkwaliteit hoog op de agenda Wetgevingsoverleg Water

22 november 2018

Op maandag 26 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders water van de Tweede Kamerfracties onder andere aandacht voor waterkwaliteit.

Waterkwaliteit is topprioriteit voor de drinkwatersector. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is nog steeds niet op orde. De bronnen voor drinkwater worden bedreigd door verschillende verontreinigingen, daarom wil de drinkwatersector zo spoedig mogelijk nieuwe bestuurlijke afspraken over het beter beschermen van deze bronnen. Daarbij is het essentieel om de stap te maken naar afspraken over concrete maatregelen en resultaten. 

Doel van deze bestuurlijke afspraken is wat Vewin betreft het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, en ook de aanpak van nieuwe uitdagingen zoals medicijnresten en opkomende stoffen hoort hierbij.
Vewin vraagt behalve aandacht voor waterkwaliteit in brede zin, ook aandacht voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, voor klimaatverandering en energietransitie en voor de gevolgen van langdurige droogte. Meer informatie is te vinden in het position paper WGO Water 26 november 2018.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.