Sfeerelement

Interactieve bodemdalingskaart helpt waterschappen bij peilbeheer

19 november 2018

Met behulp van satellietmetingen, GPS, en zwaartekrachtmetingen stelt een team van onderzoekers vanaf nu een interactieve kaart voor bodemdaling in Nederland beschikbaar.

Waterschappen kunnen de metingen gebruiken om effectiever om te gaan met hun peilbeheer, bijvoorbeeld door veenbodems nat te houden in periodes van droogte.

Via www.bodemdalingskaart.nl komen dagelijks voor heel Nederland nieuwe data beschikbaar. Omdat de kaart naast de verschillende grondsoorten in Nederland ook de locatie van olie- of gasvelden laat zien, is goed te zien wat de oorzaak is van de waargenomen bodemdaling. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen. Ook blijkt uit de gegevens dat de bodem in West-Nederland sneller daalt dan eerder werd verwacht.

Ondiepe bodemdaling
Een team van onderzoekers onder leiding van professor Ramon Hanssen van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica van de TU Delft maakt op deze kaart voor het eerst onderscheid tussen de diepe oorzaken van bodemdaling, zoals gaswinning, en de effecten in de bovenste paar meter. Dat laatste kon tot nu toe niet direct gemeten worden. Het blijkt dat die ‘ondiepe’ bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.