Sfeerelement

Waterspiegel: blauw landbouwbeleid, bestuurlijke afspraken en ruimte voor waterwinning

6 november 2018

De nieuwe Waterspiegel is uit! In dit nummer onder meer aandacht voor het  'verblauwen' van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, een column van vertrekkend Deltacommissaris Wim Kuijken, bestuurlijke afspraken waterkwaliteit en drinkwater en omgevingsvisies.

Groen-blauw gemeenschappelijk landbouwbeleid
De Europese Commissie heeft wetsvoorstellen gepubliceerd voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2021 tot en met 2027. Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy en Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot reageren op dit wetsvoorstel en lichten hun ideeën voor een duurzamer GLB toe. De Groot: 'Het goede aan dit voorstel is dat inkomenssteun (aan boeren) ten goede moet komen aan klimaat en biodiversiteit.' Maar er zijn ook zorgen. Zo constateert Gerbrandy dat de grotere ruimte voor lidstaten om het eigen landbouwbeleid vorm te geven ervoor zorgt dat de grip op duurzame ontwikkeling in de landbouw in Europa als geheel minder stevig wordt. 

Voorbereiden op extremen
Scheidend Deltacommissaris Wim Kuijken wijst  op de onterechte vanzelfsprekendheid die we in Nederland toedichten aan waterveiligheid en trekt deze door naar de beschikbaarheid van goed drinkwater. Hij haalt de droogte aan en waarschuwt dat we kunnen veronderstellen dat het vaker en langer droog wordt. Daarom roept hij op helder te zijn over wat we in de toekomst aan zoetwater nodig hebben. 

Versnellingstafels
Een beknopt informatief artikel gaat in op de noodzaak van het maken van bestuurlijke afspraken waterkwaliteit en schetst het vervolg op de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Om tot concrete afspraken te komen wordt nu gewerkt met versnellingstafels met elk een eigen thema, waaraan ook de drinkwatersector deelneemt. 

Ruimte voor waterwinning, nu en in de toekomst
Vanuit de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten, provincies en het Rijk omgevingsvisies opstellen. Drinkwaterbedrijven hebben dus op verschillende niveaus te maken met deze nieuwe regelgeving. Drie directeuren van waterbedrijven, Ria Doedel (WML), Jelle Hannema (Vitens) en Guïljo van Nuland (Brabant Water) vertellen over het belang van deze omgevingsvisies en hun betrokkenheid bij het opstellen ervan. Doedel: 'De gemeente Peel en Maas heeft in samenwerking met waterketenpartners, het concept 'drinkwaterbelang' vertaald naar een aantal waterbouwstenen die in een gemeentelijke omgevingsvisie kunnen worden opgenomen. Op die manier hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.'

Lees waterspiegel november 2018

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.