Sfeerelement

Bestuurlijke brief Samenwerking Waterketen

26 februari 2018

De bestuurders en directies die betrokken zijn in de samenwerking in de waterketen hebben onlangs een brief ontvangen. 

Hierin is aandacht voor de volgende zaken:

  1. de landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de regionale samenwerking;
  2. de verkiezingen van de Gemeenteraad in maart 2018;
  3. de voorgenomen bezoeken van de landelijk projectleiders aan regio’s.

In de regio wordt met inzet en enthousiasme samengewerkt aan de drie doelen voor de waterketen van het Bestuursakkoord Water (BAW 2011): kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en vermindering kwetsbaarheid.We spreken hierbij van de drie K’s. Daarover voeren we jaarlijks een monitor uit waarmee we de vorderingen in beeld brengen en de Tweede Kamer in mei wordt geïnformeerd (www.destaatvanonswater.nl).

Het in het BAW overeengekomen doel is om vanaf 2020 structureel 450 miljoen euro te besparen op de stijgende kosten in de waterketen (riolering, zuivering, drinkwatervoorziening). Daardoor stijgen de waterlasten voor burgers en bedrijven slechts beperkt, ondanks de grote investeringen die de overheden moeten doen in het regionaal en lokale watersysteem en in de drinkwatervoorziening. In het realiseren van deze doelstelling zijn we goed op weg: met tenminste continuering van die inzet kunnen we gezamenlijk dat doel halen!

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.