Sfeerelement

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

30 april 2018

Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.

Afzonderlijke sectortafels en taakgroepen
Als eerste gaf Nijpels een toelichting op de organisatie. De manier waarop CO2 besparing tot stand kan komen, verschilt per sector. Om per sector tot heldere afspraken te komen, zijn vijf inhoudelijke sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) en een Klimaatberaad ingesteld. Aan een sectortafel werken decentrale overheden, Rijk, maatschappelijke partners en bedrijven de aanpak voor hun specifieke klimaatdoelen uit. Elke sector heeft een eigen voorzitter.
De zes tafelvoorzitters vormen gezamenlijk het Klimaatberaad en zorgen voor samenhang tussen de tafels. In bredere zin zitten er bij het Klimaatberaad nog verschillende andere partijen aan tafel, waaronder de koepels van de decentrale overheden: IPO, VNG en UvW. Deze groep zal zich focussen op de grootste risico’s en het organiseren van draagvlak. 

Andere onderwerpen die aandacht krijgen in het Klimaatakkoord worden in vijf taakgroepen besproken: Arbeidsmarkt & Scholing, Financiering, Innovatie, Belemmerende Wet- en Regelgeving en Ruimtelijke Inpassing.

Uitwerking via een regionale aanpak
Om de energietransitie zo gericht mogelijk per regio aan te pakken, worden Regionale Energie- en Klimaatstrategieën (REKS) opgesteld, 30 in totaal. De regionale overheden spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij medeverantwoordelijk zijn voor het transitiebeleid. De mede overheden zijn dan ook aan alle tafels vertegenwoordigd.
Daarnaast is er een ruimtelijk expert en een vertegenwoordiger van het PBL betrokken bij elke tafel. Zij onderzoeken de gevolgen voor de ruimte en berekenen de voorgestelde plannen door. Omdat innovatie essentieel is bij de energietransitie zal dit bij alle tafels aan de orde komen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.