Sfeerelement

Sensoren houden waterkwaliteit in de gaten

22 oktober 2018

In het gebied Westerbeek-Peelkanaal is begin deze maand op het melkveebedrijf van Jos Verstraten in Westerbeek het startsein gegeven voor een MaxiMi-pilot.

Deze pilot is erop gericht om met sensortechniek de relatie tussen agrarisch bodemgebruik en waterkwaliteit scherper in beeld te brengen. Dit moet ertoe leiden dat boeren in de toekomst over gegevens beschikken waardoor ze beter kunnen sturen op waterkwaliteit.

Het mestbeleid is in de jaren tachtig ingevoerd door toenmalig landbouwminister Gerrit Braks met als doel het water en de bodem gezond te houden en de biodiversiteit te waarborgen. Anno 2018 is er nog steeds veel discussie omdat de nitraatnorm niet wordt gehaald.

Strenge normen
'Boeren begrijpen het doel van de mestwetgeving wel, maar die werkt alleen als ze de regels goed kunnen uitvoeren. De mestnormen zijn in de afgelopen decennia met factor 7 omlaaggegaan. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is hierdoor verbeterd, maar de laatste jaren zet de verbetering niet door. De normen zijn zo streng dat boeren hun gewassen niet meer optimaal kunnen bemesten', stelt Verstraten.

Jos Verstraten, melkveehouder in Westerbeek 
'Boeren begrijpen het doel van de mestwetgeving wel, maar die werkt alleen als ze de regels goed kunnen uitvoeren'

'Tegelijkertijd worden hoge nitraatgehaltes in grond- en/of oppervlaktewater in Noord-Brabant aangegrepen om het gebruik van meststoffen verder aan te scherpen en aan nog strengere regelgeving te onderwerpen. Het gebrek aan meststoffen gaat vaak ook ten koste van de groei en kwaliteit van gewassen op het land. Veel boeren zitten daarom met hun handen in het haar.'

Kleinschalig
Verstraten is daarom blij met de MaxiMi-pilot. 'Het meten van de waterkwaliteit met sensortechniek maakt het mogelijk om veel intensiever gericht en betrouwbaar de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op kleinschalig niveau te gaan meten. De sensoren hangen in het water en sturen meerdere keren per dag de gemeten waarden als temperatuur, nitraat, ammonium, zuurstof en pH door', vertelt hij.

'Perceelskenmerken en bemesting worden zo gekoppeld aan de waterkwaliteit in het gebied. Daardoor krijg je betrouwbaardere informatie op een kleinschaliger niveau. Als dit systeem goed wordt ingericht, krijgen we inzicht in wat er op de landbouwbodem gebeurt en wat voor invloed het handelen van boeren heeft op de waterkwaliteit.'

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.