Sfeerelement

Medicijnresten slim verwijderen uit afvalwater - start pilot 'aan de bron'

12 december 2018

In de eerste week van januari 2019 start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen.

Nijhuis Industries, Van Remmen UV en Waterschap Rijn en IJssel onderzoeken of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een gecombineerde toepassing van Ozon- en UV-technologie. Vanaf de eerste week van januari staat een gele pilotcontainer hiervoor bij het ziekenhuis, dus bij de bron. In het najaar van 2019 verhuist deze naar de rioolwaterzuivering in Winterswijk.
Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt. Een voorzuivering kan dit voorkomen. In de pilotcontainer wordt het afvalwater van het ziekenhuis behandeld met een geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling, voordat het geloosd wordt op het riool. In deze periode wordt uitgebreid onderzocht of en hoe een aanpak bij de bron, “decentraal zuiveren”, bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan.

Medicijnresten uit water
We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, onder meer door vergrijzing van de bevolking. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in de waterketen terecht. Naar verwachting zal de concentratie van medicijnresten in het watermilieu toenemen. 

Droogte zoals afgelopen zomer maakt het watermilieu ook kwetsbaarder. Het is belangrijk om de belasting van medicijnresten op het water te verminderen. Daarvoor is samenwerking tussen verschillende partijen en sectoren nodig, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en de waterketen. Deze pilot past dan ook in de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast dragen de uitkomsten van de pilot bij aan de toekomstige Europese wetgeving voor waterkwaliteit (EU Water Framework Directive). Deze worden in 2027 ingevoerd met onder meer strengere eisen voor het behandelen en lozen van afvalwater.

Een slim concept - doelgericht en efficiënt voorbehandelen
De projectpartners van het project hebben een nieuw slim concept ontwikkeld. Hierbij wordt bestudeerd hoe de geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling (UVO3) voor de afbraak van medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën kan zorgen. Het einddoel van dit project is een kosteneffectieve behandeling te ontwikkelen die makkelijk, flexibel en modulair toe te passen is op deze behandelvraag van de toekomst. Dit zal zich niet alleen beperken tot ziekenhuizen, maar uitstrekken over de hele zorgsector en de keten. Het UVO3 project is mede mogelijk gemaakt met subsidies van de EU, provincie Gelderland, provincie Overijssel en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.