Sfeerelement

Green Deal duurzame zorg: 125 partijen spreken af om medicijnresten in water terug te dringen

10 oktober 2018

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft op de dag van de Duurzaamheid de Green Deal 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst' getekend.

Hiermee maken de ondertekenaars afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers. Deze inzet past bij de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water waarin Vewin actief deelneemt. In deze Ketenaanpak dienen alle schakels in de keten – partijen uit de zorgsector, watersector en overheden -  hun verantwoordelijkheid te nemen. De zorgsector laat met deze Green Deal zien dat ze het probleem van medicijnresten in water serieus neemt en gaat werken aan oplossingen. 

Voorkomen, verminderen, vervangen
Medicijnresten vormen een groeiend probleem in de waterkringloop, onder andere door toenemend medicijngebruik. Geneesmiddelenresten die het menselijk lichaam verlaten worden niet voldoende gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze komen onder meer in rivieren terecht en vormen zo een bedreiging voor de bronnen van drinkwater en het milieu. Vandaag is in het kader van de Green Deal voor duurzame zorg een belangrijke afspraak gemaakt door 125 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven om de vervuiling door medicijnresten in grond- en oppervlaktewater een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training. Vanuit het principe 'voorkomen, verminderen en vervangen' wil de zorgsector bijdragen aan het terugdringen van medicijnresten.

Ketenaanpak Medicijnresten uit Water
De kwaliteit van de drinkwaterbronnen staat onder druk. De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water van het Ministerie van IenW is gericht op het voorkomen van medicijnresten in drinkwaterbronnen. Vewin participeert actief in deze ketenaanpak. In alle schakels van de keten zijn maatregelen nodig: van de ontwikkeling van medicijnen, het voorschrijven en het gebruik van medicijnen, tot aan de zuivering van afvalwater. Vooraan in de keten zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat medicijnresten het water bereiken, zoals zuivering bij ziekenhuizen, openbaarheid van milieueffecten van geneesmiddelen, minder gebruik van röntgencontrastmiddelen en het niet meer door de gootsteen afvoeren van vloeibare geneesmiddelen door patiënten en artsen. De Green Deal duurzame zorg vormt een belangrijk onderdeel van de inzet vanuit de zorgsector in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.