Sfeerelement

Schone energie uit het watersysteem

2 december 2018

Op het KNW najaarscongres werd het boekje ‘Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor energietransitie’ gepresenteerd.

Het geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die het watersysteem biedt om schone energie op te wekken. En dat zijn er veel, zo blijkt. Denk aan het winnen van warmte uit oppervlaktewater en afvalwater.

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering in het energiesysteem. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen vergaand omlaag. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben als doel gesteld zelf in resp. 2025 respectievelijk 2030 energieneutraal te zijn. Ze zijn druk bezig met het besparen op, en het duurzaam opwekken van (schone) energie. Voor de bediening van veel sluizen en gemalen bijvoorbeeld, benutten ze al langer lokaal opgewekte zonne-energie. Ook produceren waterschappen zelf biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Maar er kan meer in het watersysteem. Bijvoorbeeld het terugwinnen van energie uit oppervlaktewater en afvalwater, het plaatsen van drijvende zonnepanelen of het plaatsen van windmolens op dijken. Dat kunnen ze zelf doen, of ze kunnen anderen in de gelegenheid stellen deze mogelijkheden te benutten. Bijvoorbeeld door hiervoor vergunningen te verlenen. Het verschenen boekje geeft antwoord op vragen als: waar liggen de (beste) kansen? Hoe ver zijn we ermee en wat is er nog nodig om de kansen daadwerkelijk te benutten?

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.