Sfeerelement

Extra aanpak van nitraatuitspoeling in Drenthe

2 oktober 2018

Akkerbouwers en melkveehouders gaan samen met Vitens, WMD, LTO Noord en de provincie Drenthe extra maatregelen nemen om de nitraatuitspoeling in de bodem te verminderen.

Hiervoor ondertekenden de partijen 27 september een uitvoeringsovereenkomst.

De uitvoeringsovereenkomst vloeit voort uit landelijke afspraken die in 2017 zijn gemaakt om de uitspoeling van nitraat naar de bodem te verminderen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De overeenkomst is een onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. In Drenthe gaat het om de grondwaterbeschermingsgebieden Gasselte, Havelterberg, Leggeloo en Noordbargeres/Valtherbos.

Weinig effect
De maatregelen die de agrariërs in Drenthe tot nu toe hebben genomen, blijken nog te weinig effect te hebben. Uit cijfers van de provincie Drenthe blijkt dat in 2015 de EU-norm voor nitraat op 75% van de bouwlandpercelen en 40% van de graslandpercelen op zandgrond werd overschreden. 

De cijfers uit 2016 en 2017 laten een vergelijkbaar beeld zien. Daarom roepen de partijen de agrariërs op om extra maatregelen te nemen. Precisielandbouw en de teelt van gewassen die nitraat opnemen, zoals rogge, zijn volgens LTO Noord twee mogelijkheden van extra maatregelen.

Bezoeken
LTO-adviseurs gaan voor het project boeren in de 4 gebieden in Drenthe bezoeken om te adviseren welke maatregelen ze het beste kunnen nemen. De betrokken partijen (Rijk, waterbedrijven en provincie) hebben totaal 835.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het traject. Het geld is vooral voor de begeleiding van boeren en het uitvoeren van metingen. De sector is volgens LTO Noord zelf verantwoordelijk voor de financiering van de maatregelen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.