Sfeerelement

Landelijke bestuursbijeenkomst van samenwerken aan Water

1 november 2018

Het gemeentehuis van Nunspeet was op donderdag 11 oktober gastheer voor de landelijke bestuursbijeenkomst van samenwerken aan Water. 

Voordat het officiële middagprogramma zijn aanvang nam, was er in de morgen al een facultatieve excursie naar het naburige Elspeet. Marije Storteboom, als wethouder verantwoordelijk voor de waterhuishouding, leidde deze excursie. In de rondleiding werden per bus diverse maatregelen bezocht die de afgelopen jaren genomen zijn om wateroverlast door hevige neerslag te voorkomen. Er zijn in Elspeet onder meer grindkisten, drainriolering, lijngoten en watertafels aangebracht.

Terug in het gemeentehuis van Nunspeet sloot met de lunch de rest van de genodigden aan en zij werden in de raadszaal welkom geheten door burgemeester Breunis van de Weerd. Hij benadrukte het succes van het Bestuursakkoord Water en gaf aan dat het na de finish van de BAW-afspraken in 2020 niet ophoudt. De hoeveelheid aanwezigen op deze middag bevestigde volgens Nunspeets eerste burger de bereidheid om na 2020 door te pakken.

Hein van Stokkom presenteerde vervolgens de laatste ontwikkelingen van het Nieuwe Bestuursakkoord Water. Dat akkoord heet officieel het Addendum BAW en wordt eind oktober 2018 voorgelegd wordt aan de Stuurgroep Water, die geleid wordt door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Het addendum gaat globaal over de onderwerpen kwetsbaarheid, kwaliteit, overstromingen en de Omgevingswet. 

Na de update van Van Stokkum was het woord aan gastspreker Paul Iske, oprichter en auteur van ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’. Hij liet de aanwezigen zien hoe je ruimte kunt maken om te experimenteren, innoveren en leren.

Het interactieve gedeelte van de middag werd geleid door gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Kampen, Anky Griekspoor, die deze middag de dagvoorzitter was. In het ‘World Café’ bracht zij twee stellingen in discussie. Ten eerste de noodzaak van het afbouwen van de samenwerking om zodoende te focussen op nieuwe thema’s. De aanwezigen wilden het liever formuleren als doorbouwen, waarbij vooral in de breedte doorgegroeid moet worden. Er moet gezocht worden naar nieuwe doelen en partners, waarbij de doelen scherp geformuleerd moeten worden.  

Ten tweede werd gesteld dat wanneer alle menskracht in de Waterketen ingezet wordt op de nieuwe thema's, er nog veel tekort is. Grootscheepse uitbreiding van verse menskracht is in dat geval noodzakelijk. De aanwezigen benadrukten dat grensoverschrijdend samenwerken op thema's en organisaties hier van groot belang is voor het slagen van het vervolg, evenals het aanbrengen van structuur. De verbindingen moeten vooral gelegd worden over de medewerkers van de betrokken organisaties. Zij hebben de kennis en knowhow over vele jaren. Het is dan ook verstandig om, onder meer door roulatie, elkaars personeel en kennis te lenen om zo de capaciteiten maximaal te benutten 

Burgemeester Breunis van de Weerd sloot de middag af met de conclusie dat hij vond dat er veel energie in de groep aanwezigen zat, met een surplus aan ideeën en goede gedachten. 

In het kader van de eindstreep die in 2020 ligt, zal het kernteam de komende periode bijeenkomen en over een half jaar hopen zij een concreet plan te hebben voor een eventueel vervolg.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.