recent nieuws

╼╾

Klimaatpraat, maar dan makkelijk

05 augustus 2020

Woorden als ‘klimaatadaptatie’, ‘sedumdak’ en ‘infiltratie', zijn lastige klimaatwoorden. Het overgrote deel van onze bevolking begrijpt al die moeilijke klimaatwoorden niet. Als we willen dat iedereen zich voorbereid op een extremer klimaat in huis en tuin, is het belangrijk om duidelijke taal te gebruiken.

Nieuw instrument voor beoordeling waterkwaliteit

03 augustus 2020

Onderzoek met DNA kent een sterke groei en ontwikkeling. In een nieuw project werken we met collega-waterschappen aan een nieuw instrument: de DNA Diatom Biosensor. Met deze nieuwe sensor kunnen we snel, goedkoop en efficiënt de ecologische waterkwaliteit meten in ons oppervlaktewater.

Kaderrichtlijn Water niet herzien: focus op implementatie en halen doelen waterkwaliteit

30 juli 2020

Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius heeft onlangs besloten om de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet te herzien. De Europese Commissie had eerder al, na een lang evaluatieproces, geconcludeerd dat de KRW in de huidige vorm een cruciaal instrument is om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren en dat het 'fit for purpose' is. Tegelijk is er nog wel een verbeterslag noodzakelijk bij het in daden omzetten van de richtlijn.

Onderzoek naar coronavirus in rioolwater

28 juli 2020

Het RIVM doet onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Uit dit onderzoek blijkt dat het coronavirus al zichtbaar is in uitwerpselen voordat mensen symptomen van het virus hebben. Dat betekent dat het virus vroeg kan worden opgespoord in het rioolwater. Op dit moment is er geen bewijs voor besmetting van mensen via ontlasting of rioolwater.

Bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over droogte

27 juli 2020

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over problemen door watertekort. Dat blijkt uit onderzoek van de Unie van Waterschappen. 68% van de Nederlanders geeft verder aan weleens last te hebben gehad van problemen door de droogte.

Nieuwe Waterspiegel: visie minister Carola Schouten en Eurocommissaris Sinkevičius over waterbeleid

24 juli 2020

In de derde Waterspiegel van dit jaar geeft minister Carola Schouten haar visie op landbouw en water en maken we kennis met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius. Guïljo van Nuland,  algemeen directeur Brabant Water, legt na achttien jaar zijn bestuursfunctie neer. In een interview kijkt hij naar de ontwikkelingen in de watersector en naar de toegevoegde waarde van Vewin. 

Waterschappen zetten in op
duurzame polymeren

22 juli 2020

De buyer group Polymeren is van start gegaan. Waterschappen gebruiken polymeren om het proces van de afvalwaterzuivering te verbeteren. Maar polymeren worden gemaakt uit aardolie en dragen daarmee voor 5 tot 10 procent bij aan de CO2-uitstoot van de waterschappen.

Stimuleringsbudget voor agrariërs die werken aan betere waterkwaliteit

20 juli 2020

Vanaf 1 juli is het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij geopend. Met dit budget steunen de waterschappen projecten van agrarische ondernemers in de open teelt en veehouderij die gericht zijn op verbetering van de waterkwaliteit

Toezichtarrangement Geothermie zorgt voor stevige toetsing op risico's voor grondwater

16 juli 2020

Vewin is tevreden over de wijze waarop Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het recent gepubliceerde Toezichtarrangement Geothermie toeziet op de bescherming van grondwater als bron voor drinkwater. Dit Toezichtarrangement is nodig omdat door de energietransitie de komende decennia het aantal projecten met geothermie (aardwarmte) naar verwachting fors zal toenemen. 

Huisvuilcentrale Alkmaar gaat zuiveringsslib verwerken

14 juli 2020

Bij het schoonmaken van vuil water blijft zuiveringsslib achter. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Zuiderzeeland laten hun zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.

Droogte in Nederland stabiliseert

10 juli 2020

De regen van de afgelopen weken heeft in grote delen van het land verlichting gebracht voor de droogteproblemen voor landbouw en natuur. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode gestabiliseerd. Ondanks deze verbetering blijven grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land laag. De droogte is daarmee nog niet voorbij en de genomen maatregelen blijven gelden.

Zonnepanelen op negen rioolwaterzuiveringen in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden

08 juli 2020

Op negen rioolwaterzuiveringsinstallaties in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden liggen de daken vol met zonnepanelen. Totaal 636 panelen in Breukelen, Bunnik, De Bilt, Driebergen, Leidsche Rijn, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist geven een opbrengst van 188.000 kWh per jaar; dit staat gelijk aan het verbruik van ca 54 huishoudens.

Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

06 juli 2020

​Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer.

Monitoring coronavirus op rioolwaterzuiveringsinstallaties

03 juli 2020

Op 23 juni heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus.

Resultaten enquête; de nieuwe situatie

01 juli 2020

Dit rapport spiegelt de bevindingen aan de Landelijke Monitor, de landelijke uitkomsten van een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de ontwikkeling van de pandemie. Het rapport geeft een beeld van de meest opvallende zaken en wat we hieruit kunnen leren voor de (boven)regionale samenwerking in de toekomst.

Het meeste zwemwater is van goede kwaliteit

01 juli 2020

 Waterschap Vechtstromen controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in het gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. De meeste van de zwemwaterlocaties zijn van goede kwaliteit.

AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren

26 juni 2020

Op maandag 22 juni sprak de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer met de minister over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector kwam dit overleg op een belangrijk moment. 

Normale hoeveelheid rioolvervuiling ondanks corona in regio Amsterdam

24  juni 2020

Hoewel toeristen wegblijven, blijft de vervuiling in Amsterdamse riolen gelijk. De hoeveelheid vet en doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen lijkt ruwweg hetzelfde als normaal te blijven; blijkbaar compenseert de vaker thuiszittende Amsterdammer het weggevallen toerisme hier volledig.

Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

23 juni 2020

De afgelopen maanden is een groot deel van jullie actief betrokken bij de enquête ’de nieuwe situatie’, waarvoor hartelijk dank. Op woensdag 1 juli organiseert werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water een webinar over de verrassende resultaten van deze enquête, de landelijke monitor en meer ...

Droogte: gevolgen merkbaar, vooralsnog geen knelpunten drinkwatervoorziening

17 juni 2020

De drinkwatersector heeft in het warme Pinksterweekend te maken gehad met lokaal zeer hoge waterafzetten. Dit heeft op een paar plaatsen geleid tot drukverlaging. De watervraag is na het Pinksterweekend gestabiliseerd.

Burgeronderzoekers onderzoeken
de waterkwaliteit

15 juni 2020

De Unie van Waterschappen, 7 waterschappen en Natuur & Milieu roepen samen alle burgers in Nederland op om te helpen de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen te meten. Jong en oud kan op vangdewatermonsters.nl een WatermonsterMeetkit bestellen en een watertje in de buurt onderzoeken.

Ledenbrief Unie; voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen eind 2019

11 juni 2020

In 2011 heeft het Rijk met de Unie, de VNG, het IPO en de Vewin het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten. De afspraken in het BAW lopen tot 2021. Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten.

Samenwerking waterketen levert topresultaten op

09 juni 2020

Kort geleden rapporteerde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de uitvoering van het waterbeleid in de Staat van ons Water. Hierin staan onder andere de resultaten van het Bestuursakkoord Water (BAW) beschreven. 

Rijnland gaat voor duurzame afvalwaterzuivering in Haarlem Waarderpolder

05 juni 2020

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met het besluit dat er een nieuwe afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder moet komen. Het bestuur heeft daarvoor een voorbereidingskrediet toegekend van negen miljoen euro om dit project te kunnen starten.

VERZET; Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

04 juni 2020

We zien in de afgelopen maanden een grote respons en bereidheid om deel te nemen aan één of meerdere delen van de enquête, waarvoor hartelijk dank. Daarnaast hebben veel van jullie aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een ‘diepte-interview’. Het animo voor deze diepere analyse is echter zo groot dat we nog niet iedereen gesproken hebben. Graag willen we de tijd nemen om alle input verder te verzamelen, om zo te komen tot een volledig beeld.

Addendum NAW: kwaliteit drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk

02 juni 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent een addendum uitgebracht op de in april gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Het ontbrekende hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen is nu toegevoegd aan het eindrapport van de NAW.

Resultaten samenwerking in de
waterketen boven verwachting

29 mei 2020

De resultaten van de samenwerking in de waterketen zijn ver boven de verwachtingen. In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is opgenomen een jaarlijkse besparing van 450 miljoen euro vanaf 2020.

Almeerse inwoners meten waterkwaliteit

27 mei 2020

Almere deed samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Waar blijft water op straat staan na een hevige regenbui? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen in het water voor? Wat zijn de beste locaties om te zwemmen? 

Periodieke Enquête; #3 kwetsbaarheid

25 mei 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de derde enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Nota-overleg Bodem: SP, 50-PLUS, PvdD en GL willen betere bescherming grondwater tegen PFAS

22  mei 2020

Op 12 mei sprak de Tweede Kamer in het Nota-overleg Bodem over de PFAS-problematiek. De Kamer heeft onder andere gesproken over de Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor PFAS-verontreiniging. Tijdens dit overleg is door SP,50-PLUS, PvdD en GL een motie ingediend die de regering oproept om de INEV's voor grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening gelijk te stellen aan de drinkwaternormen voor PFAS.

Nieuwe Waterregisseur Waterketen
Groningen en Noord-Drenthe

20 mei 2020

Met veel plezier introduceert Waterketen Groningen en Noord Drenthe de nieuwe Waterregisseur voor de noordelijke waterketen. Wessel Rothstegge gaat vanaf 1 april deze kar trekken. Rothstegge komt van de gemeente Groningen, zijn laatste klus was projectleider van het Groninger Forum. In zijn nieuwe functie als Waterregisseur is hij het gezicht van de regionale samenwerking. De Waterketen Groningen en Noord Drenthe zijn blij met Rothstegge en hebben met hem veel vertrouwen in het vervolg van de waterketen.

Waterbeschikbaarheid moet leidend zijn bij de nadere uitwerking NOVI

19  mei 2020

​Op 23 april informeerde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer door middel van een brief over 'Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)'. De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang. 

Vewin: nieuwe Beleidsnota Drinkwater moet ambitieuze scope hebben en goed doorwerken

15 mei 2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Water) heeft de Tweede Kamer onlangs door middel van een brief geïnformeerd over de hoofdlijnen van het drinkwaterbeleid voor 2020 en de jaren erna. Hiermee loopt zij vooruit op de Beleidsnota Drinkwater 2020 die zij naar verwachting eind 2020 naar de Kamer stuurt. 

Een inkijkje in de keuken van 12 onderzoeksdaken op hoogte

13  mei 2020

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. 

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

12 mei 2020

Helaas is de ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water op 15 mei in Apeldoorn geannuleerd. Omdat deze bijeenkomst ook uit excursies bestond, kan deze vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Diverse mensen hadden interesse getoond en zich aangemeld. Om die reden bieden we als alternatief een webinar aan op 10 juni.

Waterschap en bedrijven voeren bemonstering afvalwater weer uit

11 mei 2020

Het waterschap voert de bemonstering van afvalwater* sinds 23 april 2020 weer uit. De bemonstering en analyses voor afvalwater lagen sinds afgelopen 26 maart stil. Aanleiding hiervoor was het tekort aan mondbeschermingsmiddelen en onduidelijkheid over het risico rond gen-delen van COVID-19 (coronavirus) in afvalwater. 

Vewin: Nationale Analyse Waterkwaliteit vraagt om aanvullende maatregelen en meer samenwerking

07 mei 2020

Op 30 april presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Belangrijke conclusies zijn dat de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren naar verwachting verder zal verbeteren maar dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water zonder aanvullende maatregelen niet (overal) zullen worden gehaald.

Geuroverlast RWZI Utrecht

04 mei 2020

Sinds april 2019 is de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht Overvecht in bedrijf. Ondanks dat de zuivering het afvalwater goed zuivert, is er de laatste weken helaas meer geur vrijgekomen, doordat de installatie die deze geur moet opvangen niet goed werkt.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.