recent nieuws

╼╾

Geen landelijk watertekort meer in Nederland

27 september 2022

De droogte neemt af. Hoewel er regionaal nog grote verschillen zijn, is er landelijk geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoet water. Daarom wordt nu overgegaan van het niveau ‘feitelijk watertekort’ (niveau 2) naar ‘dreigend watertekort’ (niveau 1).

Kabinet moet doorpakken bij beschikbaarheid en bescherming drinkwaterbronnen

26 september 2022

Voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening is het beleid gericht op waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit randvoorwaardelijk. ‘De Prinsjesdagstukken maken vooral duidelijk dat snel cruciale stappen gezet moeten worden’.’ aldus Hans de Groene, directeur Vewin. ‘Het kabinet moet nu doorpakken.’ 

Geen landelijk watertekort meer, droogte nog niet voorbij

22 september 2022

Door de regen van de afgelopen dagen loopt het neerslagtekort in Nederland terug. Als gevolg daarvan zijn sommige droogtemaatregelen niet meer nodig, omdat de aanvoer van water vanuit de lucht en de rivieren toeneemt. Omdat er geen landelijk watertekort meer is, is de landelijke crisisorganisatie, het Managementteam Watertekorten, dan ook afgeschaald. De problemen rond verzilting en lage grondwaterstanden zijn echter nog niet opgelost. Waterbeheerders blijven de situatie dan ook nauwlettend in de gaten houden.

Prognose tot 2040: toename drinkwatergebruik

19 september 2022

Vewin publiceert vandaag het rapport ‘Prognoses drinkwatergebruik in Nederland tot en met 2040’. Volgens de ‘basisprognose’ zal het gebruik tot 2040 toenemen. De toekomstige groei is onder andere afhankelijk van de voorziene toename van het aantal inwoners en de mate van besparing. Het rapport is geschreven door PB Icastat en Royal HaskoningDHV, in opdracht van Vewin.

Hevige buien lossen droogte niet op, waterschappen bereiden zich voor

16 september 2022

Er vallen regenbuien in Nederland. Als oplossing voor de droogte lijken deze buien heel welkom. Maar het is vooralsnog een druppel op een gloeiende plaat. De waterschappen hebben hun handen vol aan het opvangen van hoosbuien en de droogteproblemen zijn er helaas nog niet mee opgelost.

Vewin publiceert onderzoek Watergebruik Thuis

13 september 2022

Het CBS heeft in opdracht van Vewin op basis van een enquête berekend hoeveel drinkwater per persoon in 2021 in huis is gebruikt. Het totale drinkwatergebruik komt uit op 128,1 liter per persoon per dag. Het onderzoek geeft ook informatie over hoe vaak verschillende drinkwatertoepassingen in huis worden gebruikt en het gebruik per keer.

Waterschappen hebben vragen over versterking vergunningstelsel

6 september 2022

Op 13 september staat in de Tweede Kamer een Commissiedebat vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gepland. De waterschappen zijn benieuwd naar de planning van het Programma versterking VTH-stelsel.

Regen op komst, maar effecten droogte nog altijd groot

5 september 2022

Tijdelijk is er wat extra water aangevoerd op de Rijn. Daardoor waren er lokaal minder problemen voor de scheepvaart, en ging het iets beter met de verzilting en de wateraanvoer. In de gebieden waar geen water aangevoerd wordt, nemen de proberen door de droogte echter verder toe. 

Regenwater: vasthouden als het kan, wegpompen als het moet

26 augustus 2022

De regen die deze week valt, is zeer welkom na een lange periode van droogte! Delfland slaat dat regenwater zo veel mogelijk op. Maar als er door korte, hevige buien wateroverlast dreigt, moeten we het zoete water wegpompen. Water beheren luistert nauw deze periode.

Waterschappen tegen Remkes: Zorg dat waterkwaliteit niet de volgende stikstofcrisis wordt

23 augustus 2022

Op 22 augustus zijn de koepelorganisaties van de provincies, gemeentes en waterschappen op gesprek geweest bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Unie van Waterschappen bepleitte in het gesprek het belang om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. “Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen,” aldus Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Droogtemaatregelen hebben positief effect

18 augustus 2022

Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf vrijdag 12 augustus tussen 09.00 en 21.00 uur. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen op verzoek van en in afstemming met agrariërs uit het werkgebied.

Waterkwaliteit verslechtert door hitte en droogte

16 augustus 2022

Door de hitte en droogte die komende dagen verwacht wordt, zal het neerslagtekort in Nederland verder toenemen en de waterbeschikbaarheid af nemen. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de scheepvaart en de landbouw, maar ook voor de waterkwaliteit. Voor zwemwater wordt geadviseerd zwemwater.nl of de Zwemwater-app te raadplegen voor actuele zwemadviezen.

Impact van warmtenetten en energietransitie op drinkwater in het leidingnet

10 augustus 2022

Aanleg van een warmtenet is voor gemeenten en provincies een duurzame oplossing in de energietransitie. Er komen er steeds meer leidingen en kabels in de ondergrond vlakbij de drinkwaterleidingen te liggen die warmte uitstralen. 

Opschaling vanwege aanhoudende droogte

8 augustus 2022

De droogte zet deze week verder door. Er is plaatselijk enige neerslag gevallen in Nederland, maar niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort te verbeteren. Het huidige neerslagtekort van 224 mm is groter dan in de 5% droogste jaren. Daarom is het landelijke crisisteam voor de droogte vandaag opgeschaald.

Droogte houdt aan

2 augustus 2022

Hoewel een aantal regenbuien kortstondig verlichting hebben gegeven, zet de droogte verder door. Het neerslagtekort neemt verder toe. De waterschappen nemen dan ook aanvullende maatregelen in de vorm van onttrekkingsverboden, dijkinspecties en negatieve zwemadviezen.

Sterk staaltje samenwerking na calamiteit gemaal De Aanvoerder

1 augustus 2022

Donderdagavond 18 juli bleek dat een onderdeel in gemaal De Aanvoerder defect was geraakt. Dit gemaal is maandag in werking getreden om zoetwater van het Amsterdam Rijnkanaal naar West-Nederland te pompen. 

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.