recent nieuws

╼╾

Blauwe meet-up: grondwater hoger op de agenda

12 mei 2021

Hoe zien de waterschappen hun rol in de grondwaterdossiers? Wat zijn de wensen voor voorraadbeheer en hoe zit het met de samenwerking met andere overheden? Deze vragen stonden centraal in de Blauwe Meet-up Grondwater op 10 mei, georganiseerd door de Unie van Waterschappen.

SolarDew test innovatie op de zuivering in Apeldoorn

10 mei 2021

SolarDew, een jong bedrijf uit Rhenen, heeft een nieuwe solar technologie ontwikkeld om drinkwater te produceren uit zeewater of water met hoge concentraties van bijvoorbeeld arseen of zware metalen. Het verder testen van deze technologie vindt deze maanden plaats op de rioolwaterzuivering Apeldoorn. Deze testlocatie is onderdeel van het Europese Interreg programma Water Test Network.

Medicijnresten in water: nog veel te doen

7 mei 2021

Nederland en Duitsland zijn binnen Europa relatief ver met de aanpak van medicijnresten uit het water, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Dat is een van de conclusies uit een bijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) over dit onderwerp. Sander Mager, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen, vertelde daar over de effecten voor de waterketen.

Meer tijd nodig voor besluitvorming startdatum Omgevingswet

3 mei 2021

Er is extra tijd nodig om tot een gedegen besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen. Dat concludeert demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar voortgangsbrief van 23 april over de wet aan de Eerste en Tweede Kamer.

Kwaliteit tuinvijvers centraal in Week van Ons Water

30 april 2021

Hoe staat het ervoor met de waterkwaliteit in de Nederlandse tuinvijvers? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de Week van Ons Water. De organisatoren van de Week van Ons Water roepen samen met Waterdiertjes.nl op om van 1 t/m 16 mei de kwaliteit van vijvers in kaart te brengen door waterdiertjes te tellen.

Nieuwe Beleidsnota Drinkwater legt basis voor een ambitieuze drinkwateragenda

26 april 2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026 naar de Tweede Kamer gezonden.  Vewin heeft waardering voor de Beleidsnota Drinkwater die nu voorligt. De nota benoemt op hoofdlijnen de juiste prioriteiten voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening op het vlak van onder andere bescherming en verbetering van kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur.

Lozingen en lekkages opsporen met eDNA in Delfland

23 april 2021

Onderzoek naar environmental DNA (eDNA) bij het opsporen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw laat veelbelovende resultaten zien. Met deze nieuwe techniek kunnen DNA sporen van tomaat en paprika gemeten worden in oppervlaktewater. De metingen geven aanwijzingen voor de bron van een lozing of lekkage.

PBL-rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' onderstreept noodzaak watertransitie

19 april 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in het onlangs gepubliceerde rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' dat de randvoorwaarden die het water- en bodemsysteem aan ruimtelijke ingrepen stellen, veel meer dan voorheen centraal moeten staan in het omgevingsbeleid. Deze conclusie van het PBL sluit naadloos aan bij het pleidooi voor een watertransitie van Vewin en de Unie van Waterschappen. 

'De Vuilnisman' over lozingen op rivieren toont urgentie strengere regels en betere handhaving

16 april 2021

In het TV-programma De Vuilnisman gaat het over de wereld achter ons afval. De slotaflevering van 4 april jl.  behandelt het aspect van de lozingen vanuit de (chemische) industrie op het rivierwater. Voor Vewin is dit een belangrijk onderwerp: Vewin vindt dat alle bronnen voor drinkwater moeten voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. 

Waterspiegel 1: Watertransitie, drinkwaterbronnen en bodemenergiesystemen

12 april 2021

​​​Vandaag verschijnt Waterspiegel 1 van 2021. In dit nummer onder andere veel aandacht voor de watertransitie die de waterschappen en drinkwaterbedrijven samen bepleiten. Ook komt de kwaliteit van de drinkwaterbronnen aan bod en wordt beschreven welke invloed warmte-koudeopslag kan hebben voor de drinkwatervoorziening. 

‘Big brown data’: langjarig rioolwateronderzoek

9 april 2021

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bezocht op 8 april een rioolwaterzuivering in Leiden. Aanleiding is de bestuursovereenkomst voor langjarig rioolwateronderzoek. Die maakt het mogelijk dat de waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM de komende 5 jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus.

Meeste waterwoordvoerders in nieuwe Tweede Kamer bekend 

6 april 2021

De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd en de Kamerleden die de komende periode het woord gaan voeren over water zijn grotendeels bekend.

Nieuwe Atlas als gids voor een schone Maas

1 april 2021

De vernieuwde Atlas voor een Schone Maas  is gedrukt. Een mooi resultaat van de “Schone Maaswaterketen”, de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en het Rijk om de kwaliteit van de Maas te verbeteren. De Atlas laat binnen het stroomgebied van de Maas zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de Maas. 

Polderkennis op peil: poldergerichte opzet in Utrecht succesvol door samenwerking boeren en waterschap

30 maart 2021

In het project Polderkennis op Peil hebben circa 100 veehouders in West-Utrecht de afgelopen drie jaar in tien studiegroepen gewerkt aan watergerelateerde problemen in hun eigen polder. Veehouders, waterschappen en agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer wisselden in deze groepen kennis en ervaringen uit

Afspraken versnellingstafels waterkwaliteit vastgesteld, focus nodig op goede uitvoering

26 maart 2021

De minister van IenW heeft onlangs de afspraken gepresenteerd die voortkomen uit de eind 2018 opgerichte 'Versnellingstafels'. Deze tafels zijn toen ingericht om via concrete  maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit.

Waterschap Brabantse Delta zet samen met tien andere partners het werk aan natuur en water op de Brabantse Wal voort

22 maart 2021

Op 17 maart ondertekenden elf organisaties, waaronder waterschap Brabantse Delta, een ‘aanvullende’ overeenkomst (addendum) om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten. Ook de Vlaamse organisaties Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos werken hieraan mee. 

Noord-Bevelandse boeren meten water

19 maart 2021

Gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en twintig Noord-Bevelandse agrariërs zijn gestart met het project ‘Boeren meten water’. Doel van het project is om het zoutgehalte in het oppervlaktewater in beeld te brengen. 

Riothermiesystemen beïnvloeden stikstofgehalte effluent rwzi’s

17 maart 2021

Het terugwinnen van warmte uit afvalwater zou het gemiddelde warmtegebruik van 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens af kunnen dekken. Uit recent onderzoek blijkt dat het winnen van thermische energie uit het riool kan leiden tot een iets hoger stikstofgehalte in het effluent van rioolwaterzuiveringen.

Nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie sluit naadloos aan op pleidooi klimaatrobuust watersysteem

12 maart 2021

 Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans heeft de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd, deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal. Deze nieuwe EU strategie sluit naadloos aan bij het pleidooi van Vewin en de Unie van Waterschappen voor een nationale watertransitie en een klimaatrobuust watersysteem.

Waterschappen blij met samenwerking in het GroenPact

08 maart 2021

In het samenwerkingsverband GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Waterschappen steunen het GroenPact en werken aan dezelfde doelstellingen.

Samenwerkingsafspraken NOVI ondertekend

05 maart 2021

Op 3 maart ondertekenden VNG, IPO, de Unie van Waterschappen en het rijk de samenwerkingsafspraken bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI is de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Europese Commissie pleit voor snelle en slimme klimaatadaptatie

02 maart 2021

Op 24 februari heeft de Europese Commissie de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal. De Unie van Waterschappen heeft bij de totstandkoming van deze strategie gewezen op de belangrijke rol van water bij klimaatadaptatie.

Drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water

26 februari 2021

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water.

Fosfaatverwijdering voor een betere waterkwaliteit in Hunze en Zuidlaardermeer

22 februari 2021

Eind 2022 staat op het terrein van de rioolwaterzuivering in Gieten een fosfaatverwijderingsinstallatie. Het algemeen bestuur stelt hiervoor 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Waterschappen: circulaire toepassingen belemmerd door wet- en regelgeving

19 februari 2021

Op 18 februari staat een schriftelijk overleg gepland over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De waterschappen hebben Kamerleden laten weten wat ze vinden van dit rapport.

Kandidaat-Kamerleden voeren Waterdebat

15 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Daarom organiseerden ze 9 februari het online Waterdebat. 

Waterschappen: schaats alleen daar waar het verantwoord kan

12 februari 2021

Het is winter in Nederland! Waar het kan en verantwoord is, helpen de waterschappen bij het bevorderen van de ijsgroei en dus de schaatspret. Maar de regionale verschillen zijn groot.

Politiek mist urgentie watertransitie

09 februari 2021

​Binnenkort kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Op het vlak van water is veel te doen, maar in de meeste verkiezingsprogramma's krijgt water verrassend genoeg zeer weinig aandacht. Dat moet iedereen betrokken bij het watersysteem en het waterbeheer zorgen baren. Wij, de Nederlandse drinkwaterbedrijven, maken ons zeker zorgen.  

RIVM: flinke opgave om toestand bronnen voor drinkwater nu en in de toekomst veilig te stellen

03 februari 2021

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert in het recent verschenen rapport 'Staat Drinkwaterbronnen' dat in meer dan de helft van de 216 winningen in Nederland nu, of in de nabije toekomst, problemen zijn met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid. 

Rioolbuis van 100% hergebruikt kunststof wint RIONEDinnovatieprijs 2021

01 februari 2021

De Durofort buis van Pipelife is door de deelnemers aan de RIONEDdag Digitaal uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2021. De buis bestaat volledig uit ingezameld kunststof materiaal.

Nederlandse Waterschapsbank richt waterinnovatiefonds op

27 januari 2021

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op 14 januari het NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit zelfstandige fonds staat op afstand van de bank. Het gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Primeur De Dommel: supersnelle virtuele pilot voor ozoninstallatie

25 januari 2021

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk wil waterschap de Dommel een ozoninstallatie bouwen om medicijnresten beter uit afvalwater te kunnen verwijderen. In plaats van een fysieke pilot van een jaar is hiervoor een veel goedkopere computersimulatie uitgevoerd in zes weken tijd.

RIVM gaat grenswaarden PFAS in voedsel, bodem, lucht en (drink)water opnieuw beoordelen

21 januari 2021

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september 2020 een nieuwe wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico's door de aanwezigheid van PFAS in voedsel. De EFSA heeft de hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven (gezondheidskundige grenswaarde). Deze ligt lager dan voorheen. 

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstbestendige, duurzame waterketen ondertekend 

19 januari 2021

De twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland gaan door met hun succesvolle samenwerking. Het NAD is in 2013 begonnen als Netwerk Afvalwaterketen Delfland. In deze samenwerking zijn mooie resultaten behaald. 

Extreme droogte dreigt voor half miljard mensen extra

13 januari 2021

Tegen het einde van de eeuw kan 7 procent van het wereldwijde landoppervlak te maken hebben met extreme droogte. Dat komt volgens een internationale klimaatstudie neer op ruim een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Bijna 500 miljoen mensen extra zullen hiervan last hebben.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): "Drinkwaterbedrijven presteren goed."

12 januari 2021

Drinkwaterbedrijven leverden in 2019 opnieuw water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten en bij verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven scoorden voldoende op klantenservice, milieu en kostenefficiëntie. Het drinkwater voldeed in 99,9% van de metingen aan de gestelde normen.

Onderzoek: inzicht in ecologie in brakke wateren verbeterd

07 januari 2021

Een goed beeld van de zoutgehalten waarbij macrofaunasoorten in brakke regionale wateren voorkomen en nieuwe, meer gedifferentieerde drempelwaarden voor stikstof en fosfaat. Dat heeft recent onderzoek in het kader van het project Brakke wateren opgeleverd.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt hergebruik grondstoffen mogelijk

04 januari 2021

De uitbreiding van de rioolwaterzuiveringinstallatie in Leidsche Rijn van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is afgerond. Het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.