recent nieuws

╼╾

Projectenkalender Waterschapsmarkt 
2021 nu inzichtelijk

28 juli 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld. De Projectenkalender draagt bij aan de transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Kotter gezonken in insteekhaven
Den Helder

26 juli 2021

In de nacht van vrijdag op zaterdag 24 juli is in de insteekhaven bij de Helderse betonhaven een visserskotter gezonken. Gasolie lekt uit de brandstoftank. De havenmeester van de Port of Den Helder heeft daarom opdracht gegeven zogeheten oliebooms uit te varen. 

Hoogwater: situatie onder controle

23  juli 2021

Het hoge water blijft de waterschappen bezighouden, maar de situatie is op dit moment overal onder controle. De hoogwatergolf trekt verder richting de Noordzee. De waterschappen blijven waakzaam.

Hoogwatergolf verlaat Limburg

20 juli 2021

De hoogwatergolf heeft Limburg verlaten en is inmiddels aangekomen in Noord-Brabant en Gelderland. In de middag van 19 juli is code oranje van kracht voor de Maas.

Ambtelijke bijeenkomst in Oktober

16 juli 2021

Ook in 2021 komen we nog samen in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het beloofd een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

Het verhaal van de circulaire waterschappen

08 juli  2021

Er gebeurt veel bij de waterschappen op het gebied van circulaire economie. Maar voor een groot deel is dit nog experimenteel en onderzoekend. Daarom werken de waterschappen samen aan een strategie circulaire waterschappen.

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend

2 juli 2021

Op dinsdag 29 juni heeft de Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was als één van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid. 

ChristenUnie roept minister van IenW op tot snelle bevriezing van de WACC

28 juni 2021

De ChristenUnie heeft in het zogenaamde tweeminutendebat, in vervolg op het Commissiedebat Water van 9 juni, een motie ingediend, ondersteund door GL, D66, CDA, VVD en SGP, die de minister oproept om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden over de investeringsmogelijkheden door, zodra mogelijk, de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen te benutten. 

Signaalwaarden rioolwatermetingen toegevoegd aan coronadashboard

25 juni 2021

Deze week zijn aan de rioolwatermetingen op het coronadashboard van de rijksoverheid normen toegevoegd die de ernst van de situatie in een regio aangeven. Deze ‘signaalwaarden’ zijn gebaseerd op de monsters die de waterschappen nemen op alle 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Algemene Rekenkamer onderschrijft zorg Vewin over risico's aardwarmteboringen voor bronnen drinkwatervoorziening

21 juni 2021

In een net uitgebracht rapport geeft de Algemene Rekenkamer aan dat zij vindt dat de risico's van geothermie voor ondergrondse drinkwaterbronnen (grondwater) helder moeten worden afgewogen in de vergunningverlening voor geothermie. 

Proef loodvrij vissen langs de Eem

17 juni 2021

Waterschap Vallei en Veluwe doet deze zomer mee aan een proef waarin loodvrij vissen wordt gestimuleerd. Lood hoort namelijk niet in het water thuis. Dit metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier.

Samen leren in de strijd tegen microplastics

14 juni 2021

Ook als onderzoek niet direct kan aantonen dat een techniek in de praktijk werkt, loont de TKI-aanpak. Zo bewijst een project waarin werd gekeken of met een speciaal scherm van luchtbellen microplastics uit rwzi-effluent kunnen worden gehaald. Er is veel geleerd om maatschappelijke vraagstukken samen op te lossen, geven de betrokken partijen aan.

Waterschappen: versneld aanpassen aan weersextremen moet hoog op agenda nieuw kabinet

10 juni 2021

Tijdens het Commissiedebat Water op 9 juni in de Tweede Kamer staat klimaatadaptatie: het omgaan met weersextremen, op de agenda. De waterschappen hebben geleerd van de afgelopen 3 droge zomers. Ze zien dat ze tegen de grenzen van het huidige watersysteem aan lopen. 

Gevolgen nieuwe gezondheidsgrenswaarden van PFAS

7 juni 2021

Op 4 juni heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin maakt zij bekend wat de gevolgen zijn van de nieuwe gezondheidsgrenswaarde van PFAS. PFAS zijn chemische stoffen waar zorgen over bestaan. Ze kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu.

Nieuwe handreiking over stedelijk waterbeheer beschikbaar

4 juni 2021

De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan het stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. Hierin leest u ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie en waterkwaliteit.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.