recent nieuws

╼╾

Europese Commissie pleit voor snelle en slimme klimaatadaptatie

2 maart 2021

Op 24 februari heeft de Europese Commissie de nieuwe EU Klimaatadaptatiestrategie gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal. De Unie van Waterschappen heeft bij de totstandkoming van deze strategie gewezen op de belangrijke rol van water bij klimaatadaptatie.

Drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water

26 februari 2021

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water.

Fosfaatverwijdering voor een betere waterkwaliteit in Hunze en Zuidlaardermeer

22 februari 2021

Eind 2022 staat op het terrein van de rioolwaterzuivering in Gieten een fosfaatverwijderingsinstallatie. Het algemeen bestuur stelt hiervoor 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Waterschappen: circulaire toepassingen belemmerd door wet- en regelgeving

19 februari 2021

Op 18 februari staat een schriftelijk overleg gepland over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De waterschappen hebben Kamerleden laten weten wat ze vinden van dit rapport.

Kandidaat-Kamerleden voeren Waterdebat

15 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Daarom organiseerden ze 9 februari het online Waterdebat. 

Waterschappen: schaats alleen daar waar het verantwoord kan

12 februari 2021

Het is winter in Nederland! Waar het kan en verantwoord is, helpen de waterschappen bij het bevorderen van de ijsgroei en dus de schaatspret. Maar de regionale verschillen zijn groot.

Politiek mist urgentie watertransitie

09 februari 2021

​Binnenkort kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Op het vlak van water is veel te doen, maar in de meeste verkiezingsprogramma's krijgt water verrassend genoeg zeer weinig aandacht. Dat moet iedereen betrokken bij het watersysteem en het waterbeheer zorgen baren. Wij, de Nederlandse drinkwaterbedrijven, maken ons zeker zorgen.  

RIVM: flinke opgave om toestand bronnen voor drinkwater nu en in de toekomst veilig te stellen

03 februari 2021

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert in het recent verschenen rapport 'Staat Drinkwaterbronnen' dat in meer dan de helft van de 216 winningen in Nederland nu, of in de nabije toekomst, problemen zijn met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid. 

Rioolbuis van 100% hergebruikt kunststof wint RIONEDinnovatieprijs 2021

01 februari 2021

De Durofort buis van Pipelife is door de deelnemers aan de RIONEDdag Digitaal uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2021. De buis bestaat volledig uit ingezameld kunststof materiaal.

Nederlandse Waterschapsbank richt waterinnovatiefonds op

27 januari 2021

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op 14 januari het NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit zelfstandige fonds staat op afstand van de bank. Het gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Primeur De Dommel: supersnelle virtuele pilot voor ozoninstallatie

25 januari 2021

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk wil waterschap de Dommel een ozoninstallatie bouwen om medicijnresten beter uit afvalwater te kunnen verwijderen. In plaats van een fysieke pilot van een jaar is hiervoor een veel goedkopere computersimulatie uitgevoerd in zes weken tijd.

RIVM gaat grenswaarden PFAS in voedsel, bodem, lucht en (drink)water opnieuw beoordelen

21 januari 2021

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in september 2020 een nieuwe wetenschappelijke opinie uitgebracht over de gezondheidsrisico's door de aanwezigheid van PFAS in voedsel. De EFSA heeft de hoeveelheid PFAS berekend die mensen veilig binnen mogen krijgen gedurende hun hele leven (gezondheidskundige grenswaarde). Deze ligt lager dan voorheen. 

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstbestendige, duurzame waterketen ondertekend 

19 januari 2021

De twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland gaan door met hun succesvolle samenwerking. Het NAD is in 2013 begonnen als Netwerk Afvalwaterketen Delfland. In deze samenwerking zijn mooie resultaten behaald. 

Extreme droogte dreigt voor half miljard mensen extra

13 januari 2021

Tegen het einde van de eeuw kan 7 procent van het wereldwijde landoppervlak te maken hebben met extreme droogte. Dat komt volgens een internationale klimaatstudie neer op ruim een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Bijna 500 miljoen mensen extra zullen hiervan last hebben.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): "Drinkwaterbedrijven presteren goed."

12 januari 2021

Drinkwaterbedrijven leverden in 2019 opnieuw water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten en bij verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Alle drinkwaterbedrijven scoorden voldoende op klantenservice, milieu en kostenefficiëntie. Het drinkwater voldeed in 99,9% van de metingen aan de gestelde normen.

Onderzoek: inzicht in ecologie in brakke wateren verbeterd

07 januari 2021

Een goed beeld van de zoutgehalten waarbij macrofaunasoorten in brakke regionale wateren voorkomen en nieuwe, meer gedifferentieerde drempelwaarden voor stikstof en fosfaat. Dat heeft recent onderzoek in het kader van het project Brakke wateren opgeleverd.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt hergebruik grondstoffen mogelijk

04 januari 2021

De uitbreiding van de rioolwaterzuiveringinstallatie in Leidsche Rijn van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is afgerond. Het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook in Leidsche Rijn gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.