recent nieuws

╼╾

Houd boren naar aardwarmte en drinkwatergebieden gescheiden

2 december 2021

Klimaatverandering, een groeiende drinkwatervraag en bedreigingen van drinkwaterbronnen zorgen ervoor dat aanvullende grondwatervoorraden aangewezen moeten worden voor de drinkwatervoorziening. Mijnbouwactiviteiten zoals boren naar aardwarmte (geothermie) kunnen een risico vormen voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. 

Waterschappen: laat waterkwaliteitsdossier geen tweede stikstofdossier worden

30 november 2021

Op 1 en 2 december bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2022. De waterschappen vragen de Kamer aandacht te besteden aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en aan de stikstofaanpak.

Rapport: betrek waterschappen op tijd bij de keuze van woningbouwgebieden  

25 november 2021

Op welke manier kan klimaatadaptatie worden meegenomen in de locatiekeuze en inrichting van woningbouwgebieden? De koepels van decentrale overheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staf van de Deltacommissaris hebben deze vraag samen onderzocht en uitgewerkt.

Laat waterkwaliteit profiteren van stikstofaanpak

23 november 2021

Wetenschappers van verschillende kennisinstituten hebben gekeken wat de ecologische, ruimtelijke en sociaaleconomische effecten zijn van een gebiedsgerichte integrale aanpak van stikstof. Op 12 november heeft demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verschillende publicaties hierover aangeboden aan de Tweede Kamer.

Waterschappen: meer geld en aandacht voor klimaatadaptatie

18 november 2021

Voor het wetgevingsoverleg Water van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat van 22 november vragen de waterschappen meer aandacht voor klimaatadaptatie. Ook delen ze hun zorgen over de huidige waterkwaliteitsaanpak. Daarnaast vragen de waterschappen de Kamerleden om de minister aan te sporen een besluit te nemen over het belastingstelsel van de waterschappen.

WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 2027

16 november 2021

​In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water (WGO)  in de Tweede Kamer op maandag 22 november vraagt Vewin de Kamerleden om alles op alles te zetten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 te halen. Voor het tijdig halen van de KRW-doelen is in de plannen van  het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het voldoende is alle benodigde maatregelen uiterlijk in 2027 te nemen.

Waterschap Rijn en IJsel investeert miljoenen in klimaatmaatregelen

11 november 2021

Waterschap Rijn en IJssel investeert de komende jaren miljoenen euro’s aan maatregelen als gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering ziet zij als een brede maatschappelijke opgave waar zij samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden de schouders onder wil zetten. Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel: “Klimaatverandering gaat harder en is ingrijpender dan we hadden voorzien.  

Kamer vraagt aandacht voor wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen

9 november 2021

De Tweede Kamer heeft de signalen van de watersector over de wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen goed opgepakt. Het verslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel sluit aan bij het standpunt van de drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Waterschappen: ‘Watersnood Limburg geen incident, nationale regie nodig’ 

4 november 2021

Op 2 november hebben waterschap Limburg, de provincie Limburg en verschillende Limburgse gemeenten de Limburgse Propositie Water aangeboden aan demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Water) en aan de Tweede Kamer. Hiermee vragen zij aandacht en concrete stappen in het klimaatbestendig maken van Limburg. 

Samenwerken aan een plasticvrij Zuid-Holland

1 november 2021

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en provincie Zuid-Holland gaan samen de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland realiseren.

Watersector steunt wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen

29 oktober 2021

Door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag was het sinds vorig jaar weer mogelijk om buiten de land- en tuinbouw gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De Tweede Kamer wil deze uitspraak met een wetswijziging terugdraaien. 

De ambtelijke bijeenkomst in Breda was een groot succes

28 oktober 2021

27 oktober was de inspirerende ambtelijke bijeenkomst in het gastvrije Breda. Er stond een mooi programma rondom 'Samen werken aan water' op de planning.

Week van de WOW-factor: Samenwerken aan (vaar)weg- en waterbeheer

25 oktober 2021

Van 1 tot en met 5 november organiseert Platform WOW de Week van de WOW-factor. Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW staat voor Weg ontmoet Weg én voor Water ontmoet Water.

Brabant slaat handen ineen voor gezonde toekomst van het Brabantse Land

21 oktober 2021

Op maandag 18 oktober kwamen bestuurders van provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeenten en agrarische sector bijeen. Zij spraken met en naar elkaar uit samen de schouders te zetten onder een gezonde toekomst van het Brabantse land.

Aandacht voor medicijnresten in de Week van Ons Water

19 oktober 2021

Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek, lever ze in bij de apotheek! Dat is de boodschap van de geneesmiddelen- en watersector tijdens de Week van Ons Water (16 – 31 oktober 2021).

Groen gas uit rioolwater

14 oktober 2021

Op 12 oktober heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie geopend op het terrein van de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied van Amsterdam. Hiermee levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen en aan de circulaire economie.

Tweede Kamerleden bezoeken rioolwaterzuivering

11 oktober 2021

Op 8 oktober hebben Tweede Kamerleden met de portefeuille energie en klimaat een bezoek gebracht aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) West in Amsterdam.

Waterschappen steunen Fit for 
55-pakket Europese Unie

7 oktober 2021

Op 7 oktober spreekt de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met Europees Commissaris Frans Timmermans over het Fit for 55-pakket.

Ambtelijke bijeenkomst in Breda

04 oktober 2021

We heten je graag welkom in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het belooft een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

Hilde Niezen nieuwe directeur van Stichting RIONED

30 september 2021

Op 1 januari 2022 begint Hilde Niezen als nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu
nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op die na 22 jaar terugtreedt tijdens de RIONEDdag
op 27 januari.

Waterschappen: als 1 overheid aan de slag met digitalisering

28 september 2021

Op 28 september organiseert de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken een rondetafelbijeenkomst. Ook voor de waterschappen zijn digitalisering en de digitale transformatie belangrijke thema’s.

Pleidooi voor Europese einde-afvalstatus voor grondstoffen uit rioolwater

23 september 2021

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) heeft gepleit voor einde-afvalcriteria voor grondstoffen uit rioolwater en zuiveringslib. Dat deed hij in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie

Kwaliteit drinkwaterbronnen speelt belangrijke rol bij Kamerdebat over Mestbeleid

21 september 2021

Op 15 september debatteerde de Tweede Kamer over het mestbeleid en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP). Het belang van schone bronnen voor drinkwaterproductie kwam regelmatig aan de orde. Daarnaast stelden Kamerleden dat het 7e NAP moet zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen uit de Nitraatrichtlijn en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) tijdig gehaald worden, vooral bij grondwater bestemd voor drinkwaterproductie. 

Eerste stap richting nieuwe meetmethode microplastics uit kleding

16 september 2021

Bij het maken, dragen, wassen en drogen van synthetische kleding komen microplastics vrij, alleen hoeveel en hoe is nog onduidelijk. De ontwikkeling van een nieuwe meetmethode is een grote stap op weg naar minder milieuvervuiling en mogelijke gezondheidseffecten door microplastics uit kleding. 

Scheppen voor schoon water

14 september 2021

De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door tot en met 18 september te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon. 

Stuur je ideeën in voor de Waterinnovatieprijs

8 september 2021

De waterschappen werken elke dag hard aan een klimaatbestendig en watervriendelijk Nederland voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn innovatieve ideeën nodig. Stuur jouw innovatie in voor de Waterinnovatieprijs 2021!

Duurzaam en circulair verwerken van rioolslib

6 september 2021

Na de ondertekening vandaag,  1 september 2021, gaan Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie Zutphen en Royal HaskoningDHV samenwerken aan oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. 

Waterschappen: ‘Integrale aanpak bodem en ondergrond is hard nodig’

3 september 2021

Voor een Commissiedebat Leefomgeving op 9 september hebben de waterschappen Kamerleden een aantal aandachtspunten meegegeven over gewasbeschermingsmiddelen en over bodem en ondergrond.

Vanuit het buitenland inspiratie opdoen 
bij de waterschappen

1 september 2021

Hoe werken de Nederlandse waterschappen? Om dat te laten zien aan het buitenland heeft Dutch Water Authorities 9 Engelstalige video’s van innovatieve waterschapsprojecten gemaakt. Zodat buitenlandse waterbeheerders ondanks de coronapandemie toch virtueel op bezoek kunnen komen.

Voorsterbeek krijgt natuurvriendelijke oevers

26 augustus 2021

Om grotere hoeveelheden regenwater beter te kunnen vasthouden, richt Waterschap Vallei en Veluwe de Voorsterbeek opnieuw in. Delen van de beek worden met natuurvriendelijke oevers verbreed. De aanpassing is een eerste stap in het ontwikkelen van een groen-blauwe verbinding tussen de Veluwe en de IJssel. Het werk wordt uitgevoerd van 30 augustus tot en met december 2021.

Onderzoek STOWA: Diversiteit waterinsecten neemt toe

25 augustus 2021

De afgelopen 30 jaar is de diversiteit aan waterinsecten toegenomen. Tegelijkertijd nam het totaal aantal insecten af. Dit blijkt uit onderzoek van kennisinstituut STOWA.

Het belang van een gezamenlijke implementatie- en uitvoeringsagenda

24 augustus 2021

Een belangrijk onderdeel en rode draad binnen alle thema's in de Beleidsnota Drinkwater is samenwerking. Dit is een goed voorbeeld
van een 'lesson learned': uit de evaluatie van de vorige editie van deze beleidsnota bleek vooral dat het ontbrak aan een uitvoeringsagenda.
Dit keer is de aanpak gelukkig anders, aldus directeur Hans de Groene van Vewin.

Voldoende Rijnwater nodig om verzilting 
tegen te gaan

17 augustus 2021

​De RIWA is in 1951 opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse waterleidingbedrijven, die oppervlaktewater gebruiken voor de bereiding van drinkwater. De organisatie bestaat uit drie zelfstandige secties: voor Rijn, Maas en Schelde. Elke sectie behartigt de drinkwaterbelangen in zijn stroomgebied: kwaliteitsontwikkeling, onderzoek, rapportage, voorlichting en acties.

IPCC-rapport: Snelle klimaatverandering 
leidt tot fors meer weersextremen, snel ingrijpende maatregelen nodig

11 augustus 2021

Op 9 augustus heeft het IPCC, het klimaatpanel van de VN, een rapport met analyses van klimaatonderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen gepresenteerd. Het rapport laat zien dat klimaatverandering al tot forse weersextremen leidt en dat er snel ingrijpende maatregelen nodig zijn. De waterschappen ondervinden de gevolgen van klimaatverandering in hun dagelijks werk en onderstrepen de urgentie voor het versnellen van klimaatmaatregelen.

Maatregelen in Valleikanaal zorgen
voor herstel

9 augustus 2021

Hevige regenval zorgde er medio juli voor dat vuil van de straat, percelen en riooloverstorten in het water van het Valleikanaal terechtkwamen. De waterkwaliteit van het Valleikanaal verslechterde over een lengte van 20 kilometer. Dit had dode vissen tot gevolg.

Inspraak Waterbeheerprogramma 2022-2027
Waterschap Rijn en IJssel van start

4 augustus 2021

Vanaf maandag 2 augustus ligt het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Rijn en IJssel ter inzage. In dit programma staat beschreven wat de doelen zijn voor de komende zes jaar in de Achterhoek en Liemers en hoe het waterschap deze wil halen. De belangrijkste punten zijn het uitvoeren van kerntaken, zoals het beheren van dijken en het aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering.

Permanente aandacht voor bescherming
van
onze bronnen

2 augustus 2021

Het Nederlandse kraanwater behoort kwalitatief gezien tot het beste ter wereld. Schone bronnen voor drinkwater zijn daarvoor essentieel. Maar de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater waarmee drinkwater wordt gemaakt, staat onder toenemende druk. Volgens de Europese ambitie, vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW), mag de kwaliteit van de bronnen niet achteruitgaan en moet deze uiterlijk in 2027 voldoen aan een aantal eisen. Nederland voldoet hier nog niet aan.

Projectenkalender Waterschapsmarkt 
2021 nu inzichtelijk

28 juli 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld. De Projectenkalender draagt bij aan de transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Kotter gezonken in insteekhaven
Den Helder

26 juli 2021

In de nacht van vrijdag op zaterdag 24 juli is in de insteekhaven bij de Helderse betonhaven een visserskotter gezonken. Gasolie lekt uit de brandstoftank. De havenmeester van de Port of Den Helder heeft daarom opdracht gegeven zogeheten oliebooms uit te varen. 

Hoogwater: situatie onder controle

23  juli 2021

Het hoge water blijft de waterschappen bezighouden, maar de situatie is op dit moment overal onder controle. De hoogwatergolf trekt verder richting de Noordzee. De waterschappen blijven waakzaam.

Hoogwatergolf verlaat Limburg

20 juli 2021

De hoogwatergolf heeft Limburg verlaten en is inmiddels aangekomen in Noord-Brabant en Gelderland. In de middag van 19 juli is code oranje van kracht voor de Maas.

Ambtelijke bijeenkomst in Oktober

16 juli 2021

Ook in 2021 komen we nog samen in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het beloofd een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

Het verhaal van de circulaire waterschappen

08 juli  2021

Er gebeurt veel bij de waterschappen op het gebied van circulaire economie. Maar voor een groot deel is dit nog experimenteel en onderzoekend. Daarom werken de waterschappen samen aan een strategie circulaire waterschappen.

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend

2 juli 2021

Op dinsdag 29 juni heeft de Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was als één van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid. 

ChristenUnie roept minister van IenW op tot snelle bevriezing van de WACC

28 juni 2021

De ChristenUnie heeft in het zogenaamde tweeminutendebat, in vervolg op het Commissiedebat Water van 9 juni, een motie ingediend, ondersteund door GL, D66, CDA, VVD en SGP, die de minister oproept om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden over de investeringsmogelijkheden door, zodra mogelijk, de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen te benutten. 

Signaalwaarden rioolwatermetingen toegevoegd aan coronadashboard

25 juni 2021

Deze week zijn aan de rioolwatermetingen op het coronadashboard van de rijksoverheid normen toegevoegd die de ernst van de situatie in een regio aangeven. Deze ‘signaalwaarden’ zijn gebaseerd op de monsters die de waterschappen nemen op alle 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Algemene Rekenkamer onderschrijft zorg Vewin over risico's aardwarmteboringen voor bronnen drinkwatervoorziening

21 juni 2021

In een net uitgebracht rapport geeft de Algemene Rekenkamer aan dat zij vindt dat de risico's van geothermie voor ondergrondse drinkwaterbronnen (grondwater) helder moeten worden afgewogen in de vergunningverlening voor geothermie. 

Proef loodvrij vissen langs de Eem

17 juni 2021

Waterschap Vallei en Veluwe doet deze zomer mee aan een proef waarin loodvrij vissen wordt gestimuleerd. Lood hoort namelijk niet in het water thuis. Dit metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier.

Samen leren in de strijd tegen microplastics

14 juni 2021

Ook als onderzoek niet direct kan aantonen dat een techniek in de praktijk werkt, loont de TKI-aanpak. Zo bewijst een project waarin werd gekeken of met een speciaal scherm van luchtbellen microplastics uit rwzi-effluent kunnen worden gehaald. Er is veel geleerd om maatschappelijke vraagstukken samen op te lossen, geven de betrokken partijen aan.

Waterschappen: versneld aanpassen aan weersextremen moet hoog op agenda nieuw kabinet

10 juni 2021

Tijdens het Commissiedebat Water op 9 juni in de Tweede Kamer staat klimaatadaptatie: het omgaan met weersextremen, op de agenda. De waterschappen hebben geleerd van de afgelopen 3 droge zomers. Ze zien dat ze tegen de grenzen van het huidige watersysteem aan lopen. 

Gevolgen nieuwe gezondheidsgrenswaarden van PFAS

7 juni 2021

Op 4 juni heeft demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin maakt zij bekend wat de gevolgen zijn van de nieuwe gezondheidsgrenswaarde van PFAS. PFAS zijn chemische stoffen waar zorgen over bestaan. Ze kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu.

Nieuwe handreiking over stedelijk waterbeheer beschikbaar

4 juni 2021

De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan het stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet. Hierin leest u ook hoe het nieuwe stelsel kansen biedt voor klimaatadaptatie en waterkwaliteit.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.