recent nieuws

╼╾

NOVEX: provincies nu aan zet voor zekerstellen drinkwatervoorziening

22 december 2022

Op 12 december heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer de startpakketten van de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX), die hij aan de provincies heeft gestuurd, toegelicht. Deze startpakketten bevatten de nationale opgaven die voortvloeien uit nationale programma’s. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen is daar nadrukkelijk onderdeel van. Vewin roept provincies op bij de uitwerking van hun startpakket keuzes te maken voor de ruimtelijke inrichting van hun gebieden die een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening veilig stellen. Eerder trok Vewin aan de bel omdat, zonder tijdige actie, in steeds meer regio’s knelpunten dreigen voor de levering van drinkwater.

Waterschappen herkennen zich in eindadvies landelijke studiegroep Grondwater

22 december 2022

Het eindadvies van de landelijke studiegroep Grondwater is verschenen. Het advies en de daarin opgenomen aanbevelingen worden besproken in de commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen. Het advies van de studiegroep wordt ook gebruikt als input voor de op te stellen Grondwatervisie van de waterschappen. Doel is dat deze visie klaar is voor de start van het nieuwe droogteseizoen, 1 april 2023.

Water en bodem centraal in Waterspiegel 4

15 december 2022

De laatste Waterspiegel van dit jaar is verschenen. In nummer 4 veel aandacht voor waterbeschikbaarheid en het principe ‘water en bodem sturend’. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt wat hij onder dit principe verstaat. Hydroloog Niko Wanders zoomt in op water beter vasthouden in ons watersysteem. Daarnaast deskundigen van Dunea en Vitens die uitleggen hoe de drinkwatervoorziening in de knel komt en wat zij als oplossingen zien.

Ruimte voor water essentieel in startpakketten NOVEX

14 december 2022

e minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, presenteerde op 12 december de ‘provinciale startpakketten voor de fysieke leefomgeving’. De Jonge vraagt hiermee aan de provincies om nationale opgaven voor woningbouw, natuur, landbouw en energie ruimtelijk te vertalen naar de regio. De waterschappen vinden het positief dat de minister de regie neemt op ruimtelijke ordening en water en bodem hierin goed verankerd zijn.

ILT: ‘Drinkwaterbedrijven leveren goede kwaliteit water, vaker verontreinigingen in de bron’

8 december 2022

​Drinkwaterbedrijven leverden ook in 2021 water van goede kwaliteit. Dat concludeert de ILT die als toezichthouder beoordeelt of het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed op incidenten (zoals een incidentele normoverschrijding) en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.

Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2023

5 december 2022

In 2023 zullen alle drinkwaterbedrijven hun tarieven verhogen, drinkwater wordt 8 tot soms 25% duurder. De meeste tarieven stijgen fors. Dit is de uitkomst van de aandeelhoudersvergaderingen van de drinkwaterbedrijven. 

Kamer benadrukt met moties belang waterbeschikbaarheid

1 december 2022

​Op 29 november vonden de stemmingen plaats van de moties die Tweede Kamerleden hadden ingediend bij het Wetgevingsoverleg Water van 21 november. Een flink aantal moties werd aangenomen. Van belang voor Vewin zijn de moties over waterbeschikbaarheid, de KRW, het Bouwbesluit en grondwater. 

3 Blue Deal-landen ontmoeten elkaar voor regionale kennisuitwisseling

29 november 2022

De wateruitdagingen in zuidelijk Afrika zijn immens. Overstromingen, droogtes: water- en klimaatgerelateerde rampen lijken altijd om de hoek te liggen. Op 25 november bundelden de Blue Deal-partnerschappen van eSwatini, Mozambique en Zuid-Afrika hun krachten in de eerste gezamenlijke regionale Blue Deal-uitwisselingsbijeenkomst in Johannesburg, Zuid-Afrika. Samen keken zij hoe zij elkaar op het gebied van databeheer kunnen versterken.

Steun voor centrale rol van water bij ruimtelijke plannen

28 november 2022

Op 25 november heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) met een brief aan de Tweede Kamer de nationale kaders gepresenteerd voor ruimtelijke plannen: water en bodem sturend. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de afspraak in het coalitieakkoord.

Masterclass voor Tweede Kamerleden over de Kaderrichtlijn Water

22 november 2022

Op 9 november jl. organiseerden Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Vewin een masterclass voor Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers over de Kaderrichtlijn Water. Aanleiding voor de Masterclass is het Wetgevingsoverleg Water op 21 november, waar de Tweede Kamerleden met minister Harbers (IenW) zullen spreken. 

Meer watermaatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

21 november 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Met het GLB werken Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

Waterkwaliteit in sloten, vennen en grachten nog steeds onvoldoende

18 november 2022

Slechts 20 procent van de kleine wateren in Nederland krijgt een voldoende voor de waterkwaliteit. Dat blijkt uit het nieuwste burgerwetenschapsonderzoek ‘Vang de watermonsters’ en het validatieonderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Waterschappen leveren inbreng voor Wetgevingsoverleg Water

14 november 2022

Op 21 november staat in de Tweede Kamer het jaarlijkse wetgevingsoverleg Water op de agenda. De waterschappen geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee.

Grondstoffen uit rioolwater krijgen nog te vaak stempel ‘afval’

8 november 2022

Waterschappen mogen voortaan de grondstof struviet die ze terugwinnen uit rioolwater leveren aan kunstmestfabrikanten. Dat is goed nieuws en een doorbraak, vinden de waterschappen. Maar de procedure om die bevestiging te krijgen heeft jaren geduurd. En er zijn nog veel meer grondstoffen te winnen uit rioolwater.

Terugblik bijeenkomst 'Inspiratie in samenwerking in water & klimaat'

7 november 2022

Op donderdag 3 november werd er een bijeenkomst gehouden op initiatief van de regio's waterketen, georganiseerd door VEWIN, Unie van Waterschappen en VNG.
Tijden zijn veranderd in de samenwerking, in een tijd vol nieuwe uitdagingen en taken. Welke zaken rusten nu op je schouder? En in hoeverre speelt samenwerking daarin een rol? Antwoorden op deze vragen zijn tijdens het interactieve event in Apeldoorn gevonden. 

Vewin tekent intentieverklaring 'samen schuldregelingen redden'

7 november 2022

​Op 31 oktober heeft Hans de Groene, directeur Vewin, namens de drinkwatersector de intentieverklaring 'samen schuldregelingen redden' mede ondertekend. Deze ondertekening vond plaats samen met onder andere minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Unie van Waterschappen pleit voor stikstofvrijstelling voor waterveiligheidsprojecten

3 november 2022

De Raad van State heeft op 2 november geoordeeld dat de bouw niet mag worden vrijgesteld van de stikstofregels. Ook bij projecten die alleen tijdelijk stikstof uitstoten, moet het effect op de natuur worden onderzocht. De Unie van Waterschappen is teleurgesteld over deze uitspraak, omdat dit voor de waterschappen leidt tot vertraging van projecten en extra kosten.

Nieuwe Europese wetgeving goed voor de waterkwaliteit

31 oktober 2022

De Europese Commissie heeft op 26 oktober een pakket aan voorstellen gepresenteerd dat moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Het gaat om modernisering van bestaande waterwetgeving in het kader van het ‘Zero pollution action plan’. De Europese lidstaten en het Europees Parlement gaan zich over de voorstellen buigen. Daaruit kunnen nog aanpassingen komen.

‘De watertransitie én de warmtetransitie moeten in de ondergrond tot hun recht kunnen komen’

27 oktober 2022

De koepelorganisaties waar Hans Bolscher en Peter van der Velden voorzitter van zijn – respectievelijk Geothermie Nederland en Vewin – staan met hun branche voor een grootschalige transitie. Met welke opgaven hebben zij te maken en hoe verhouden de belangen van hun sectoren zich tot elkaar?

Waterspiegel 3: Woningbouwopgave, kwaliteit Maaswater en geothermie

26 oktober 2022

Waterspiegel nummer 3, 2022 is verschenen. In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN.

Reactie op RIVM-rapport PFAS in Nederlands drinkwater

20 oktober 2022

Het Nederlands drinkwater voldoet aan de eisen vanuit de Europese Drinkwater Richtlijn voor PFAS, zo concludeert het RIVM-rapport dat de meetgegevens van de drinkwaterbedrijven tussen 2015 en 2021 evalueerde. Tegelijkertijd adviseert het RIVM de concentraties PFAS-stoffen in drinkwater in delen van Nederland te verlagen om de totale blootstelling aan PFAS te helpen beperken. 

Waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in 2035

17 oktober 2022

De waterschappen hebben op 14 oktober bekend gemaakt te streven naar klimaatneutraliteit in 2035. Zij leggen daarmee de lat voor duurzaamheid hoger dan de landelijke ambities en hopen andere partijen te inspireren.

Motie Tweede Kamer roept op tot tijdig aanpakken belemmeringen drinkwatervoorziening in Programma Woningbouw

14 oktober 2022

Tweede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft gisteren in het tweeminutendebat over Wonen een motie ingediend waarmee hij de regering verzoekt de belemmeringen in procedures en regelgeving, waarmee de drinkwaterbedrijven kampen, in kaart te brengen en deze vervolgens aan te pakken bij de bouw van woningen en bedrijven. 

Remkes ondersteunt ‘Water en Bodem sturend’ in stikstofadvies

10 oktober 2022

Op 5 oktober heeft Johan Remkes zijn advies om de stikstofcrisis vlot te trekken gepresenteerd aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). In zijn advies stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten om natuurherstel mogelijk te maken. 

Save the date Bijeenkomst 'Samenwerken aan Water'

4 oktober 2022

Graag nodigen we je uit voor een veelzijdig programma rondom Inspiratie in samenwerking in water & klimaat waarin diverse ambtelijke medewerkers uit het hele land samenkomen. 

Waterpoort Woningbouwopgave en (drink)water: hoe dan?

4 oktober 2022

Op donderdag 29 september organiseerden Vewin en de Unie van Waterschappen de tweede  Waterpoort, een debatavond in Perscentrum Nieuwspoort onder leiding van dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen. Het thema van de avond was 'Woningbouwopgave en (drink)water: hoe dan?'

Waterschappen: ‘Stem gebruik gewasbeschermingsmiddelen snel af op KRW’

3 oktober 2022

Op 5 oktober is in de Tweede Kamer een Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen met minister Schouten gepland. De waterschappen zijn bezorgd over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze vragen de Kamer daarom aandacht voor een aantal punten.

Geen landelijk watertekort meer in Nederland

27 september 2022

De droogte neemt af. Hoewel er regionaal nog grote verschillen zijn, is er landelijk geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoet water. Daarom wordt nu overgegaan van het niveau ‘feitelijk watertekort’ (niveau 2) naar ‘dreigend watertekort’ (niveau 1).

Kabinet moet doorpakken bij beschikbaarheid en bescherming drinkwaterbronnen

26 september 2022

Voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening is het beleid gericht op waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit randvoorwaardelijk. ‘De Prinsjesdagstukken maken vooral duidelijk dat snel cruciale stappen gezet moeten worden’.’ aldus Hans de Groene, directeur Vewin. ‘Het kabinet moet nu doorpakken.’ 

Geen landelijk watertekort meer, droogte nog niet voorbij

22 september 2022

Door de regen van de afgelopen dagen loopt het neerslagtekort in Nederland terug. Als gevolg daarvan zijn sommige droogtemaatregelen niet meer nodig, omdat de aanvoer van water vanuit de lucht en de rivieren toeneemt. Omdat er geen landelijk watertekort meer is, is de landelijke crisisorganisatie, het Managementteam Watertekorten, dan ook afgeschaald. De problemen rond verzilting en lage grondwaterstanden zijn echter nog niet opgelost. Waterbeheerders blijven de situatie dan ook nauwlettend in de gaten houden.

Prognose tot 2040: toename drinkwatergebruik

19 september 2022

Vewin publiceert vandaag het rapport ‘Prognoses drinkwatergebruik in Nederland tot en met 2040’. Volgens de ‘basisprognose’ zal het gebruik tot 2040 toenemen. De toekomstige groei is onder andere afhankelijk van de voorziene toename van het aantal inwoners en de mate van besparing. Het rapport is geschreven door PB Icastat en Royal HaskoningDHV, in opdracht van Vewin.

Hevige buien lossen droogte niet op, waterschappen bereiden zich voor

16 september 2022

Er vallen regenbuien in Nederland. Als oplossing voor de droogte lijken deze buien heel welkom. Maar het is vooralsnog een druppel op een gloeiende plaat. De waterschappen hebben hun handen vol aan het opvangen van hoosbuien en de droogteproblemen zijn er helaas nog niet mee opgelost.

Vewin publiceert onderzoek Watergebruik Thuis

13 september 2022

Het CBS heeft in opdracht van Vewin op basis van een enquête berekend hoeveel drinkwater per persoon in 2021 in huis is gebruikt. Het totale drinkwatergebruik komt uit op 128,1 liter per persoon per dag. Het onderzoek geeft ook informatie over hoe vaak verschillende drinkwatertoepassingen in huis worden gebruikt en het gebruik per keer.

Waterschappen hebben vragen over versterking vergunningstelsel

6 september 2022

Op 13 september staat in de Tweede Kamer een Commissiedebat vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gepland. De waterschappen zijn benieuwd naar de planning van het Programma versterking VTH-stelsel.

Regen op komst, maar effecten droogte nog altijd groot

5 september 2022

Tijdelijk is er wat extra water aangevoerd op de Rijn. Daardoor waren er lokaal minder problemen voor de scheepvaart, en ging het iets beter met de verzilting en de wateraanvoer. In de gebieden waar geen water aangevoerd wordt, nemen de proberen door de droogte echter verder toe. 

Regenwater: vasthouden als het kan, wegpompen als het moet

26 augustus 2022

De regen die deze week valt, is zeer welkom na een lange periode van droogte! Delfland slaat dat regenwater zo veel mogelijk op. Maar als er door korte, hevige buien wateroverlast dreigt, moeten we het zoete water wegpompen. Water beheren luistert nauw deze periode.

Waterschappen tegen Remkes: Zorg dat waterkwaliteit niet de volgende stikstofcrisis wordt

23 augustus 2022

Op 22 augustus zijn de koepelorganisaties van de provincies, gemeentes en waterschappen op gesprek geweest bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Unie van Waterschappen bepleitte in het gesprek het belang om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland. “Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen,” aldus Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Droogtemaatregelen hebben positief effect

18 augustus 2022

Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf vrijdag 12 augustus tussen 09.00 en 21.00 uur. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen op verzoek van en in afstemming met agrariërs uit het werkgebied.

Waterkwaliteit verslechtert door hitte en droogte

16 augustus 2022

Door de hitte en droogte die komende dagen verwacht wordt, zal het neerslagtekort in Nederland verder toenemen en de waterbeschikbaarheid af nemen. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de scheepvaart en de landbouw, maar ook voor de waterkwaliteit. Voor zwemwater wordt geadviseerd zwemwater.nl of de Zwemwater-app te raadplegen voor actuele zwemadviezen.

Impact van warmtenetten en energietransitie op drinkwater in het leidingnet

10 augustus 2022

Aanleg van een warmtenet is voor gemeenten en provincies een duurzame oplossing in de energietransitie. Er komen er steeds meer leidingen en kabels in de ondergrond vlakbij de drinkwaterleidingen te liggen die warmte uitstralen. 

Opschaling vanwege aanhoudende droogte

8 augustus 2022

De droogte zet deze week verder door. Er is plaatselijk enige neerslag gevallen in Nederland, maar niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort te verbeteren. Het huidige neerslagtekort van 224 mm is groter dan in de 5% droogste jaren. Daarom is het landelijke crisisteam voor de droogte vandaag opgeschaald.

Droogte houdt aan

2 augustus 2022

Hoewel een aantal regenbuien kortstondig verlichting hebben gegeven, zet de droogte verder door. Het neerslagtekort neemt verder toe. De waterschappen nemen dan ook aanvullende maatregelen in de vorm van onttrekkingsverboden, dijkinspecties en negatieve zwemadviezen.

Sterk staaltje samenwerking na calamiteit gemaal De Aanvoerder

1 augustus 2022

Donderdagavond 18 juli bleek dat een onderdeel in gemaal De Aanvoerder defect was geraakt. Dit gemaal is maandag in werking getreden om zoetwater van het Amsterdam Rijnkanaal naar West-Nederland te pompen. 

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.