recent nieuws

╼╾

Watertekort in Flevoland rond 2050

18 mei 2022

De verwachting is dat er rond 2050 gemiddeld eens in de 20 jaar watertekorten optreden. Ook veranderen de chlorideconcentraties in het grond- en oppervlaktewater. Dit zijn uitkomsten van een onderzoek, dat in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland is uitgevoerd. Het waterschap gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om zich goed voor te bereiden op de toekomstige waterbeschikbaarheid. Mogelijke oplossingsrichtingen worden de komende periode samen met gebiedspartners verder onderzocht. 

Nieuwe periode Landbouwportaal Noord-Holland vanaf juni

13 mei 2022

11 mei heeft het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuwe periode van het Landbouwportaal vastgesteld, tot en met december 2023. We merken veel veranderbereidheid onder agrariërs om hun bedrijf toekomstbestendig te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te brengen.

Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

10 mei 2022

Het is droog in Nederland. Waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in diverse gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. In het zuiden van het land zijn diverse onttrekkingsverboden voor grond- en oppervlaktewater van kracht.

Maatregelen op landbouwpercelen helpen om wateroverlast bij hevige buien te verminderen

6 mei 2022

Agrariërs, WUR, LLTB, Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben de afgelopen 3 jaar gezamenlijk praktijkproeven uitgevoerd om extra water vast te kunnen houden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg. De resultaten van het afgelopen jaar zijn, net als die in de jaren ervoor, positief. De proeven geven agrariërs inzicht in de mogelijkheden om extra water vast te houden. 

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

5 mei 2022

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. 

Deltacommissaris roept ministers op klimaatadaptief te bouwen

26 april 2022

Maak werk van klimaatadaptatie! Dat is het advies van de Deltacommissaris aan de 4 ministers die in hun opgaven te maken hebben met klimaatadaptatie.

Samen aan de slag met Groene Rivier Well

25 april 2022

Bewoners en bezoekers die genieten van het gebied de Groene Rivier in Well: dat moet het eindresultaat zijn van inspanningen van Waterschap Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Bergen. Al langer zijn er plannen om de Maas bij Well meer ruimte te geven, waardoor de waterstand bij hoogwater daalt. Het hoge water van vorig jaar was een extra aanleiding om te kijken of verschillende plannen in één keer en eerder uitgevoerd kunnen worden.

Nationaal Groeifondsmiddelen gereserveerd voor veiligstellen Nederlandse waterbeschikbaarheid

22 april 2022

Consortium de Blauwe Motor wil middels het Groeiplan Watertechnologie 10 jaar lang fors investeren in de Nederlandse waterbeschikbaarheid. Hiervoor is cofinanciering uit het Nationaal Groeifonds aangevraagd. Vandaag heeft het kabinet, op advies van de Nationaal Groeifonds adviescommissie, besloten hiervoor een reservering te maken van maximaal 135 miljoen.

Vewin maakt na 100 dagen Rutte-IV de drinkwaterbalans op

21 april 2022

Op 10 januari 2022 ging het kabinet Rutte IV met VVD, D66, CDA en de CU van start. Vewin verwelkomde toen de ambitie in het coalitieakkoord op het vlak van beschikbaarheid van zoet water, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water en op het terrein van waterkwaliteit. Nu, op 20 april is het kabinet 100 dagen op stoom. Tijd voor een tussenbalans. Wat is er na 100 dagen Rutte IV al bereikt op het gebied van drinkwater?

Blauwe meet-up: waterschappen bespreken nieuwe visie internationale samenwerking

13 april 2022

Op 11 april was de digitale Blauwe Meet-up. Waterschapsbestuurders gingen daar in gesprek over de nieuwe visie voor Dutch Water Authorities (DWA). Dat is de naam waaronder de 21 waterschappen in het buitenland samenwerken.

Waterschap Limburg test alternatieven voor de zandzak

11 april 2022

Op 6 april heeft Waterschap Limburg vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkering getest. “Ik ben blij dat we deze testen doen”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck. “Wat we in 2021 hebben meegemaakt was verschrikkelijk. We zetten daarom, samen met gemeenten, provincie, veiligheidsregio en de buurlanden, volop de schouders onder de verbetering van de waterveiligheid.”

Waterschappen reageren positief op stikstofaanpak minister

6 april 2022

Op vrijdag 1 april heeft het kabinet in een Hoofdlijnenbrief de stikstofaanpak toegelicht. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) kondigt in de brief een versnelling en vergroting van de aanpak aan. Een boodschap die door de Unie van Waterschappen wordt toegejuicht.

Droogteseizoen start met een normale grondwatervoorraad

5 april 2022

Als je nu naar buiten kijkt, zou je niet zeggen dat het droogteseizoen inmiddels gestart is. Toch is dit het geval. In ons gebied starten we het droogteseizoen met normale grondwaterstanden.

Waterschappen reageren op IPCC-rapport: inzoomen op bodemdaling

31 maart 2022

Onlangs heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, een nieuw rapport gepresenteerd over de effecten van klimaatveranderingen en de mogelijkheden voor aanpassingen. Een belangrijke conclusie is dat er een grens zit aan de maakbaarheid en het kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

Waterschappen vragen aandacht voor waterkwaliteit in landelijk gebied

28 maart 2022

Op 30 maart vindt in de Tweede Kamer een Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel met minister Staghouwer plaats. De waterschappen hebben aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen die dan worden besproken, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Waterspiegel 1 2022: Geothermie en drinkwatervoorziening en zorgplicht in de praktijk

23 maart 2022

Waterspiegel 1 van dit jaar is verschenen. In dit nummer brengt Vewin een mini-dossier over geothermie en de drinkwatervoorziening, met interviews met de Algemene Rekenkamer en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Waterschappen werken mee aan wereldwijde toegang tot water

21 maart 2022

Op 30 maart staat in de Tweede Kamer een hoofdlijnendebat Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gepland. De waterschappen hebben de Kamerleden geïnformeerd over hun internationale activiteiten.

Groningen en Noord-Drenthe aan de slag om gevolgen klimaatverandering te beperken

16 maart 2022

Overheidsorganisaties, waterschappen en waterbedrijven in de provincie Groningen en Noord-Drenthe, 20 in totaal (waaronder waterschap Hunze en Aa’s) stemmen in met de Regionale Klimaatadaptatie Strategie. Dit is een gezamenlijke aanpak om de regio voor 2050 klimaat- en waterbestendig in te richten en daarmee voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Met verschillende uitgangspunten voor de betrokken organisaties wordt gebiedsgericht en gezamenlijk ingezet op het werken mét klimaatverandering. 

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater komt met eerste advies

14  maart 2022

Op 11 maart informeerde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de Kamer over het eerste advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Hierin staan aanbevelingen naar aanleiding van de watercrisis in Limburg van afgelopen zomer.

Unie reageert opnieuw op wetsvoorstel geborgde zetels

9 maart 2022

De Unie van Waterschappen heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De commissie vroeg de bij het onderwerp betrokken organisaties te reageren op een aantal stukken van het wetsvoorstel tot wijziging van de waterschapswet en de kieswet.

Serie IPCC-rapport: klimaatverandering en de gevolgen voor het stedelijk gebied

7 maart 2022

Op maandag 28 februari heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, een nieuw rapport gepresenteerd over de effecten van klimaatveranderingen en de mogelijkheden voor aanpassingen. Een belangrijke conclusie is dat er een grens zit aan de maakbaarheid en het kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Hoe anticiperen wij als waterschap op deze veranderingen en wat betekent dat voor ons werk?

Waterschappen onderzoeken alternatieven voor aardgaslevering Gazprom

2 maart 2022

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne verkennen waterschappen alternatieven voor aardgaslevering door Gazprom. Ongeveer de helft van de waterschappen heeft een contract bij de Russische leverancier.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.