Sfeerelement

Volgende stap voor Bestuursakkoord Water

Het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven werken sinds 2011 in heel Nederland intensief samen aan het regionale waterbeheer binnen het Bestuursakkoord Water. 

De vijf partijen binnen het Bestuursakkoord Water willen doelmatiger werken. Dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden daardoor niet tot sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Met nieuwe gestelde doelen en aanvullende afspraken willen de partijen de samenwerking een nieuwe impuls geven. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen bereikt. Het accent ligt in de komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het gebied van personele kwetsbaarheid. 

Toekomstvisie
De gepresenteerde toekomstvisie is gebouwd op vier pijlers. De focus ligt op het benutten van technologische vooruitgang, passende maatregelen tegen de risico’s van gevaren via internet, doorontwikkeling van de regionale samenwerking en het implementeren van de Omgevingswet.

Digitale samenleving
De technologische vooruitgang en digitalisering bieden kansen. Het optimaal gebruik maken van beschikbare data bevordert onder meer de integrale samenwerking. De ontwikkelingen op dit gebied dragen echter ook een risico met zich mee. De toename van cybercrime, -spionage en -sabotage vereisen ook binnen de waterketen een integrale aanpak. Wanneer systemen en processen verstoord worden, kunnen grote gevolgen dreigen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie.

Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Omdat de consequenties van deze wet groot zijn voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector, moet goed overleg gevoerd worden voor een correcte invulling en implementatie. Met per regio een aparte afstemming.

Download de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water

Op 31 oktober 2018 zijn in de stuurgroep Water door alle partijen de Aanvullende afspraken bij het Bestuursakkoord Water (BAW) ondertekend.

Het kernteam samenwerking waterketen heeft de samenwerkende partijen een trekkersrol gegeven voor de onderscheiden clusters: Vewin (1), UvW (2), Min IenM (3) en VNG (4). Vervolgens wordt in het voorjaar 2019 voor ieder cluster een Plan van aanpak opgesteld met hierin een omschrijving van het eindresultaat, de activiteiten en de middelen. De bedoeling hiervan is tweeledig: duidelijkheid creëren voor de regio’s en het kernteam over wat de afspraken gaan betekenen en de stuurgroep Water in oktober te informeren over de voortgang. De regio zal aan de slag gaan met de uitvoering voor zover dat op haar weg ligt, we werken immers van onderop. En de werkgroep Ondersteuning zal dit faciliteren door de bijeenkomsten van de ambtelijke trekkers te richten op de Aanvullende afspraken: iedere bijeenkomst in 2019 een apart cluster oppakken en daarvoor handelingsperspectieven aanreiken. De plannen van aanpak zullen in de zomer gereed zijn.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.