Wereld waterlandendag 

╼╾

 datum 

2 februari 2022

Op “Wereld Waterlandendag” wordt er stil gestaan bij alle waterlanden op deze wereld. Allerlei natuurverenigingen, waterschappen en overheden werken samen om meer bekendheid te geven aan het waterbeleid.

Een groot deel van West-Nederland ligt onder de zeespiegel. Dit betekent dat zonder duinen en dijken een groot gedeelte van Nederland onder water zou staan.
Volgens de huidige voorspellingen rond de stijging van de zeespiegel wordt het “waterland” snel uitgebreid. Momenteel is er een stijging van de zeespiegel van slechts een magere 3,3 millimeter per jaar.
In vergelijking met het verleden is dit een snelle stijging, maar de daadwerkelijke gevolgen van een stijging merkt men pas tegen 2050.

De Wereld Waterlandendag wordt sinds 1997 op 2 februari gehouden om aandacht te besteden aan het belang van moerassige gebieden voor onder meer de instandhouding van biodiversiteit op aarde.

Voor 2 februari is gekozen, omdat op die dag in 1971 in de Iraanse stad Ramsar, aan de Kaspische Zee, de zogenaamde Ramsar-conventie werd ondertekend. De conventie is een internationaal verdrag in het kader van de UNESCO over het behoud van drassige gebieden.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.