Regio

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Contactpersonen:

Laatst bijgewerkt: 16-01-2017

Het samenwerkingsverband Regio Waterschap Amstel Gooi en Vecht bestaat uit een samenwerking tussen 18 gemeenten en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om de stijging van de lasten voor de burger te beperken zoals in het Bestuursakkoord Water (BAW 2011) beschreven. Om dit doel te bereiken zijn er 18 acties, studies en businesscases benoemd die de komende jaren worden uitgewerkt.

De samenwerking verloopt op basis van een Mantelovereenkomst waarin de afspraken over de samenwerking definitief zijn weergegeven.

De organisatie bestaat uit een bestuurlijk duo dat het bestuurlijk traject trekt en een leidend team bestaande uit 3 gemeentelijke managers en 1 manager van het Waterschap. Er is een BOWA (Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied) waarin alle wethouders met Water in de portefeuille en de watercoördinatoren (ambtelijk niveau) uit de Regio AGV vertegenwoordigd zijn (met uitzondering van een aantal gemeenten die op de grens liggen en deelnemen bij de andere waterschappen). Er is een ambtelijk platvorm ISARIZ (Intergemeentelijke Samenwerking RIolerings-Zorgtaak) waar alle gemeenten en het Waterschap aan deelnemen genaamd.

Overige informatie

Binnen het gebied van het Waterschap is op basis van de discussie tussen de VNG en de UvW door een bestuurder van de gemeente Diemen en een dagelijks-bestuurslid van het Waterschap in 2010 het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA) opgericht. Dit was de basis voor de huidige samenwerking tussen 18 gemeenten en het Waterschap.

- In 2010 is er een plan van aanpak opgesteld en bestuurlijk goedgekeurd.
- In 2011 is er een intentieverklaring ondertekend door de deelnemende gemeenten waarin de intenties en de te ondernemen acties zijn vermeld.
- In 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst in concept opgesteld om eind 2012 c.q. begin 2013 te ondertekenen.
- Er wordt op ambtelijk niveau met de inliggende gemeenten een Handboek Stedelijk Afvalwater opgesteld met als doel een gezamenlijk vertrekpunt voor beleid te formuleren binnen de afvalwaterketen.

Resultaten samenwerking

- De businesscase Neerslaggegevens is afgerond en 80 % van de gemeenten nemen deel.
- Er zijn 8 businesscases gestart volgens de bijgevoegd planning.
- Er is overeenstemming over het uitvoeren van de acties, studies, businesscases.
- Het is en blijft lastig de opbrengsten van de samenwerking inzichtelijk te maken.
- Voor 2010 was er met name op ambtelijk niveau veel weerstand in de regio. Stap voor stap is dat aan het verbeteren. Mede dank zij de bestuurlijke rugdekking en het organiseren van themamiddagen.
 
Downloads

Stand van zaken business cases AGV
- Presentatie stand van zaken BAW 19 juni AGV
Planning Businesscases versie 19-05-2014 AGV
- Overdrachtsdocument nieuwe bestuurders AGV
Ondertekende Mantelovereenkomst AGV
BOWA_cluster AGV
Bijlage 7.1 Handboek Stedelijk Afvalwater definitief AGV
Bijlage 5.1 Rapportage 2013 en plan 2014 BOWA versie 25-10-2013 ADH AGV

- Plan van aanpak Samenwerking in de Waterketen (feb 2011)
- Verslag BOWA (april 2011)
- Intentieverklaring BOWA (okt 2011)
- Bestuursvoorstel BOWA
- BOWA concept mantelovereenkomst (sep 2012)
- Planning Business cases (sep 2012)
- Persbericht februari 2013
- Rapportage BOWA 2010, 2011, 2012 en Jaarplan BOWA 2013

 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten uit deze regio:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.