Regio

Liemers

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

In regio Liemers werken de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) samen.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om doelmatigheid en transparantie te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen. Het Bestuursakkoord Water 2011 geldt als vertrekpunt.

Er wordt vooralsnog in netwerkvorm samengewerkt binnen de huidige structuren. Latere doorgroei naar een uitvoeringsorganisatie met grotere aantallen deelnemers wordt niet uitgesloten. De aanstaande bestuurlijke fusie van Zevenaar en Rijnwaarden en de ambtelijke fusie van Duiven en Westervoort hebben effect op de vorm van samenwerken. Per 2018 komt daar meer duidelijkheid over.

Regio Liemers heeft als openbaar lichaam geen formele rol meer in het onderwerp waterketen. Aansturing vindt rechtstreeks plaats vanuit de deelnemers. Per organisatie zijn bestuurlijke vertegenwoordigers benoemd.

Resultaten en voortgang samenwerking


Regio Liemers is ontstaan uit een opdeling van de stadsregio Arnhem-Nijmegen in drie werkeenheden: werkeenheid Nijmegen, Liemers en Rijn6. De opdeling is het gevolg van een advies van de visitatiecommissie en is per januari 2015 geformaliseerd.

Bereikte resultaten:

 • Grondwatermeetnet (2011)
 • Lokale feitenonderzoek (I & II, 2013/2014) 
  • Regionaal Feitenonderzoek Stadsregio met twee businesscases (2011)
  • Visie op de waterketen (2014)
  • Watertakenplan (2016)
 • Gezamenlijke verordeningen (2017)
 • Gezamenlijke planvorming 
(afvalwaterplan, gezamenlijk GRP e.d.)
 • Ontwerp gezamenlijke grondwatermeetnetten in de Liemers en Achterhoek
 • Meten en monitoren van overstorten via database door WRIJ
 • Business cases
 (bij majeure veranderingen)
 • Samenwerken door samen te werken (bijvoorbeeld monitoren)

 • Samenwerkingsovereenkomsten (SOK’s) (concrete afspraken vastgelegd)   

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.