Over LPMM

LPMMkleur

Het LPMM is een landelijk platform, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die werkzaam is bij de overheid en bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen, waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem.

In Nederland wordt op diverse plekken gemeten aan de afvalwaterketen, door individuele gemeenten of door samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Al deze partijen zijn gebaat bij het uitwisselen van kennis en ervaring. In Nederland lopen er enkele initiatieven op dit gebied. Een landelijk onderzoek hiernaar geeft aan dat de huidige initiatieven veelal afhankelijk zijn van vrijwillige inzet. Ze zijn kwetsbaar in hun continuïteit door het ontbreken van een gefundeerde basis. Verder richten de initiatieven zich vaak op één bepaalde doelgroep (een regio, alleen gemeenten of alleen waterschappen). Hierdoor ontbreekt het overzicht, en gaat tijd (en dus geld) verloren aan het zoeken, verkrijgen en verstrekken van relevante informatie.

Uit een onderzoek in de sector uit 2015 kwam naar voren dat er behoefte is aan een betere en snellere vorm van kennisuitwisseling. Het streven is om dit te realiseren via een professioneel Landelijk Platform, waarmee de watersector zichzelf tijd en geld kan besparen

Het LPMM heeft tot doel om:

-       Partijen te faciliteren en te stimuleren om informatie, kennis en onderzoeksresultaten te brengen en op te halen;
-       Partijen te faciliteren en te stimuleren om advies te vragen;
-       Partijen samen te brengen, zodat zij gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien, waarbij zij elkaars kennis en kunde in kunnen zetten.
-       Initiatieven te ontplooien om kennis uit te breiden, door het gezamenlijk opzetten/uitvoeren van projecten.
-       Kruisbestuiving te realiseren tussen gemeenten en waterschappen en tussen afvalwaterketen en stedelijk watersysteem.
-       De efficiency te vergroten en zo uiteindelijk kosten te besparen.

De doelgroep bestaat uit specialisten die zich met Meten & Monitoren bezig houden en werkzaam zijn bij een overheid. 

Het landelijk platform is een initiatief van betrokkenen uit het vakgebied en wordt momenteel geleid door een kernteam bestaande uit: Erik Warns (voorzitter, gemeente Beverwijk en kenniscoach), Eduard Schilling (gemeente Nijmegen en kenniscoach), Wijnand Turkensteen (Waterschap Rijn en IJssel). Het platform wordt ondersteund vanuit het programma kenniscoaches.